Voynich manuscript. 

Mysterieuze codex.

 

Planten.

Uit: https://holybooks.com

Uit; http://ellievelinska.blogspot.nl/2013/07/the-voynich-manuscript-plant-id-list.html

 

Door; Nico Koomen.

Het blijft lastig, croe zal een kruid zijn, maar vroeger was er geen vaste spelling zodat er aan andere variaties in voortkomen en ook vormen als kruidje, kruiden, gekruid, kruidig etc. Mogelijk is dat laatste het  bijvoegsel dg.  Staat dg los dan kan het wel ヤdoe jeユ betekenen. Ook is de tekst wat vaag, vooral aan de rechterkant, en komen er wat afdrukken door van de volgende bladzijde. Verschil tussen r en c is moeilijk, ook a en o. Verwarrend is ook dat twee dezelfde namen achter elkaar aankomen, soms met een c of iets anders meer, afleiding van de vorige? Dan zijn er geen referentiepunten, namen.

Aanhalingen boven de woorden zal een invoegsel zijn zoals in gedrukte boeken ook voorkomt, mogelijk ook aanhalingstekens zoals in Duits. Misschien komt het boek uit Oostenrijk. Een schrijver met aparte schrijfstijl.

 

Mogeljke vertaling.

as; als, 72x,

allauw; 5x; veroorloof, wel hetzelfde als ollauw, 92x, en ollouw, 5x:  qollauw, 38x wel hetzelfde als qollouw, 8x; vertrouw: crollauw, 22x, jeuk, olloe; sta toe, 136x, qolloe; slecht toe, 52x,

cras; kracht, 50x, , dcras; de kracht, 3x, gllcras; gelijke kracht, 3x, ollcras; alle kracht, 5x, qollcras; dolle kracht, 6x.

ccoe; hiertoe, 50x, ollccoe; alles hiertoe, 23x, hccoe; hiertoe, 14x, qollccoe; kwalijk 5x,

cco; kook, 32x, ccos; gekookt, zo ook wel ccoc, coc,

crcllg; vertellen, 28x, crcllcg; vertelt, 38x, wel hetzelfde als crcttccg, 9x,

ctras; zeker, 5x,

cttccc, ettelijke

cttcoe: enige, 72x, cttcos; enig, 50x,

ctro; hiertoe,

croe; kruid, 289 x, croedg; kruidje, 3x, crod is wel gelijk, 11x; ccosg; kan je,  4 x cccos; kennis 28x,

crauw; krabben, jeuk, 72 x, qollcrauw; dolle jeuk, 7x, ollcrauw; alles jeuk, 5x,

crod; kruid, 92 x, cro; kruid, qollccodge; dolkruidje, crollccodge, krulkruid, gllccodg; gelijk kruidje,

crollg; gekruld, crolg, 52x, croll; krullen, 20x, crollae; gekruld, 3x,

crg; krijgen, 270x, ollcrg, olcrg;, alles krijgen, 165x, gllcrg, glcrg; gelijk krijg je, 31 x, qollcrg; dol krijgen, 3x, hcrg; hier krijgen, 68x, crolcrg; gekruld krijgen, 4x, dcrg; dat krijgen, 37x,

cros; door, 308 x, hcros; hierdoor, 30x, dcros; doordat, 22x, ollcros; alles door, 28x, qollcros; dol door 10x, croccoc; daardoor,

daeg; dag, 6x,

cttcg: met var. 288x, cttro, cttcoe: medisch?, 9x,

dauw; u,  662, wel gelijk als oauw, 13x, odauw, odaus, todaus; ofschoon, 36x, sodauw; zodanig, 9x, gdauw, ge doet, 15x, daus; u doet, 58, hoe gdauw; hoedanig, 1x, qodauw;  kwalijk doet, 11x, ccodauw, kruidenkenner?

dad; deed, dadg; deed je, 22x,

das; dat, 102 x, das dae; dat daar, 2x, dae; daar 92x, dasg; dat je,

darf; behoeft, 51 x of durft?

das; dat,

dav; daarvan, 22 x, sodav, zodanig, sodas; zodat, 3x

dodg; doe je, doedg,

ello: Helleborus, 3x.

gaus; gauw, 2x,

gllae; gij alle, 15x,

gllauw; geloof,  gllouw, 41x,

gcrcllcrg; gelijk krijg je, 2x,

gllg; gelijk, 42x,

glloe; lijm of gloeit?, 25x,

gllas; gelaten; laten, 22x,

gllos; geloof 16x,

hauw; hoe, 50 x,

hcrdg; het kruid dat je 16x,

hcros; hierdoor, 2x,

saags; zeg, 1x,

oll; alles,  22x,

olloe, ollae; moes, van olus? 87x, ollaedg; moesje, 2x, qolloedg, kwaad moesje, 2x, qolloe, kwade moes, 19x,

qodas; zodat, 4x,

qoll; dol,

soe; zo, 13x, 

sodg; zo je,  8x,

sollg; sommige,

sauw; zou, 13x,

vollauw; volledig, 1x.

ollas; olie, qollas

 

Saags gllae as allauw, croe cros cs gllos ccoe dg,

Zeg gij allen als veroorloof, kruid door of geloofde hiertoe dat je

 

cosg cttcas osg has vollauw cras ocd cllcas cllcas dauw

Zo je iets of hebt volledige kracht of alreeds dolle kracht hiertoe dat je

 

sgaus crcllg os gllauw ccod  cttcoasg cttcos asg auw cg

Zo gauw je vertelde of geloofde kruid zekerheid dat je er  zeker uit krijgt

 

Sauw ollccq ollcos soe ollg ctt das dauw ollauw os ollav (allouw) gdas av crg

Zou iedereen alles kennen zo elke dat u veroorloofd of veroorloven ge dat er van krijgt

 

Sausg cccos cttcauw ctcos ctcauw   

Zou ge kennis vertrouwen iets vertrouwen.

 

Sodas cg croe ctcog ogdas cras ctco auw cco dasg

Zodat krijg kruid gekookt ondanks kracht kook je door dat je

 

gcrcg ccodg ollccoe ollccoe cro cttcg oc crg dauw cros hod dauw os hcodg

ge krijgt kruidje hiertoe hiertoe kook  en altijd verschillend ook krijgt u door hoop uw dat ge

dauw cros ctroe ccodg

u door zeker kruidje.

 

Sg dauw ctccauw oec ctrca gllauw cco crg ctro dae cs

Zag u  sommige u ook hiertoe geloof koken krijgen hiertoe daar is

 

oll cco hcrog ollauw oll cos ollov (ollouw) cco dauw s cttccg dauw

alles kook hier krijg veroorloof alles door veroorloven kookt u iets u

 

crog cttccg ho dauw ctcg ctco dasses (?) cttccg ccc oe dauw dg

krijg zekerheid zodanig zeker iets dat het zeker van u is

 

dauw ouw croe odauw cro dauw crdg ollauw dauw ctttcg hodg u  uw kruid ofschoon kruid u krijgt veroorlooft u zeker te houden

 

dauw crcttccg cttcos cros crccg hoe croe croe hos

u vertelt zekerheid door  te krijgen  hoe kruid kruid houdt

 

cro croe ccodauw (crodav)  hcrg hcrg dos ccodauw cro hcco rf

ruw kruid kruidenkenner hier krijgen door kruidenkenner door vertrouwen etc.

 

gcro hcrcg crollauw ccco tcroe dadg o cttcg dauw cttcg

ge krijgt hier krijgt vertrouwen tot het kruid deed je of kreeg u medisch

 

g ho croe crc had crcg ctccaeg das auw dauw cttcg dg ge

hoe kruiden gekregen sommige dat u uit medicijn deed

 

dcras cccttrauw ollauw crcg crcg do hoe cttccec d octto olloe dauw de kracht certrouw

volledig kreeg je kreeg je hoe sterkte dat je ook veroorlooft u

 

croll cros crcg dauw cttrog

krullen door krijgen u medicijn.

 

cro crauw cro hcrccg croe hcco dcccg crccg tgdccg  crg so das

hiertoe krab hiertoe kruid hier kan krijgen tegenwoordig krijgen zo dat

 

gsauw croe dauw cttcae das crcas hauw das crcg cttcas

ge zou kruid u ettelijke dat kracht hoe dat krijgt iets

 

cro ollauw ccodauw (croauw) olloe dauw tas cttcoe dauw cttcoe das

hiertoe veroorloof kruidenkenner veroorloof u dat enige u enige  dat

 

gcrccg ollas ollg dauw ollcrcg hollauw oll croe hg cccg dae

ge kreeg olie als ge u alles krijgt toestaat alles hiertoe daer

 

dcro cro dg hocccg cllcg ollcrcg hccg hccg dae crllos dcrauw

dan krijg je kracht ettelijke alles krijg macht macht daar uit halen

 

dcro croe croll crollg crollcg

zo ge krijgt kracht krachtig.

 

Atropa belladonna. Dolkruid.

Hcrcg crcg, ccodauw oe oellcccg cras ctras arf

Hier krijg kruidenkenner  hoe hieruit kracht zeker uit

 

g hccg cras os ocrg dcro ello dg ollodas ccodg

gelijk kracht of krijg door ello of Helleborus kruidje

 

do cttcg cttro cttcg crg dh crccg (58x) cttcg holl ccodg dae doe

u krijgt alzo ettelijke kracht uit holkruidje daar

 

doe crollco (8x) daus dadg so ccccg cro hodg

doe zaad uit dat zo krijg grote moes.

 

Tollog croe daus ctcoae das crcg hodg ollo auw cro crg

Vertel hiertoe u dat krijgt hoe dat krijg hoedanige als u toestaat te krijgen

 

crollg croe cttcoe (74x) croe ollae (92x) doe cccg crodo eoe ccg cttcg

krijg je door kruidmoes door alzo snijden kruid u krijgt kruid die krijgt kleeft

 

qo oe croccc cccoe doe cttccg glloe (27x) doe doeo glloe doe ccodg

 u krijgt ook hierdoor kracht gelijk doe zo gelijk zo kracht, licht die u dat gloeien doet kruidje

 

olloe croe hoe hccrg croe hg croe cttcoe ccodg croe dauw

 moeskruid hoe hiertoe kruid ettelijke kruidje kruiden u.

 

cros olloe croe doe hg das croe d(163x) cros ollcro das ccodg

krijgen moeskruid doe hg dat kruid door dat dat eco dg

 

ha os cro hcrcg dae ccodg s ccodg toe crodas (5x)

Hoe door geheel dat kruidje verkruimel goed hiertoe.

 

Uit Gart der Gesundheit[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knautia arvensis. Grindkraut, schurftkruid. Of Centaurea cyanus?

hg dauw g gl croe dauw oll crae glcrauw cttcoe cg

hoedanig gelijk u al krijgt vertrouw hiertoe.

 

dos crosg crllas s cros cttcg ctto

dat kruid vertel ik kruid door ettelijke hiertoe

 

qollauw cttccg g cros crg gdg crauw

vertrouw krijg je kruid krijg je krabben (of jeuk)

 

craudg crlloddg ctcg dae s crollauw d ceanus (cyanus) je zou krijgen jeuk zeker daarvan krijgen

 

ollo cros ae ccodauw croe dauw gllcrauw dauw

alle kruid  van schurftkruid krijg je gelijk, daarvan

 

sauw dauw d d hoe cos glloe dg dcroe dcrg cttcg

zou u hoe u gelijk ge door zoユ n  gloeiend je kruid diergelijke kracht

 

cros cttcg dauw g croe dauw

door ettelijke door uw kracht daarvan

 

Hgdauw crauw qog s croe todavgllcr oe crccg daue dgoe

ge uw kruid toont zo kruid tegenwoordig gelijk u  ook krijgt daarvan dat ge

 

des cro hoe crccg qollcg qllodg so croe gllg dauw dau soe

Dat kruid hoe krijg zulke gloed zo krijg gelijk  u daaruit dat ge

 

qollg croe auw croe crcllg dauw cttccg hcoe cauw cauw

Zulke jeuk krijgt uit kruid u krijgt hiertoe koud dan

 

g crauw dae crg daeos crav dav oec auw crccg cttcos 

vertrouw dat krijgt daaruit krabben dat ook kreeg  ettelijke jeuk

 

olloe crg cros cttcos gos av crav cauw crcllg crg hg dae

veroorloof krijg kruid ettelijke gooi van u ettelijke daar

 

cro glllccg crcg dauw crcttcg

alzo gelijk krijgt u kracht

Uit O. Thome, www.BioLib.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heggerank, Calystegia soldanella

Hoouw (2x) ccco tcros ollauw odauw cros daus crllg

hoe krijg hiertoe veroorlooft u kruid hiertoe dat vertel ik

 

hcro  hcrg cro croe qollcro eocccc qollg croc dauw

hier is haagkruid door tonen dolle kracht dolle kracht u

 

ollcrg croc eccg croe ccodg ccodauw  crcttcg dauw

alles door alles rauw kruid kracht ettelijke u

 

cro croeo cccos ccodauw

hiertoe krijgt door zodanig.

 

Hcros crg dauw crcttorf c crcg dos croe dauw

hiertoe krijgt u zekere kracht waardoor kunt u

 

dos croe cros croe hcoe crg crllg dauw ollcros crav

toch kruid door kruid  hoe erg sterk u altijd kracht

 

dauw croll(-)crcg qollcccg crollcoc ccccc  ccc cccauw

u verhaalt dolle verhalen krolkus door zijn kracht

 

crollo ccrc cros cccoe croe doe odg

winde door koen doen doet ook [3]

 

Uit Saint-Hilaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaranthus caudatus met bloem en blad afgewisseld?

qolae ccoe cttcoe dauscf

hoe komt  kruid Althaea verdovend

 

gccocos cros darf qollcrarf crarf

gekregen door verdovend (toverkracht) kracht

 

ccoc qoorcos croe dauw cttcg

zo ook (Quercus) hiertoe u vertelt

 

sccg cros crae cradg cradg cro

zulke kruid krachtige kracht hiertoe

 

qolloe croeoeg s crarf cttcoe

vertel hiertoe kracht hiertoe

 

gcr hauw cros  cttcorf olloe darf

geloof door doordat alles dat

 

ollcroe qodauw crorf crorf darfo

allerlei tegenwoordig kruid krijg kracht daarvan

 

gcccos cros croe ollg dadgo

je krijgt kruid kracht door allerlei zaken

 

cro coc cccoe dadg ollccodg oe

hiertoe nodig kruid dat alles doe je

 

gdas croe cttcorf

je dat kruid versnijdt.

 

Tcccoe croe coec cccoe crcg

Hiertoe kook zulke verkruimel kruid hiertoe 

 

ollo dauw  qollcros qo cccco darf octtcg

veroorloof dolkruid ge verkoken in de oven

 

qollccg qoll crcg qollodg qollcrcg cccodg

Verkook de dol krijgt dolkruid je krijgt of

 

cros qodaus ollccg qollccg.

door zodat allen dolheid

 

Hcrc coas odg cros os cros oe cccg crorf ollccodg olos as

Hiertoe snij of verkruimel of stoot alle kruiden eerst

 

ollcoe croe s cccoe cllcrg qollcorf qolloe dauw coeccdg

ofschoon kruid of kruid alle dagen dol kom zal u zoeken

 

coco dg ollcorf gllcodg qollcco dae carf

zo kook alles of gelijk 8 dagen gelijk

 

Tcccoe dorf ccodauw qolcros qoloe olcroe qollg olloe orf

Hiertoe doe t u dolkruid, gelijke kleur door

 

ollcros oe cccos qo cos daus qollcoe qo cauw cros cttcg

veroorloof je door zulk u zal krijgen zo gauw kruidig

 

gcccos croe odauw croe cauw alloe os arf

hiertoe krijgt u kruidenkracht veroorloof dat.

 

Aconitum napellus?, maar geen bloemspoor. Olie, Papaver, de doos lijkt op een papaverzaad, ook het woord mecos (=mecon) en olie komen voor?

Ho auw ctcos qollog cca cttcoe gllo auw coeg

U zal ge nog vertrouwen geloven dat zulke

 

daudg qollccoe ollccos ollas (olie?) oe glloe doe das

doe je dolkruid alle koken toekomen alles altijd moeilijkheid doe dat

 

ollo dg croe ccoe ccccc crorf crccg hadg ollas

doe rauw kneuzen kruid snij sterk alles.

 

qodas ccc ccg  hcccoe ollae do s crcas ccc

doe dat  200 50 lood olie (?) doe kneuzen

 

gcccas ollcrae cco s ccas cttcg

ge kan allerlei  kruiden kracht vaak

 

os cccos hos crodaeg crarf

of kruidmoes kneuzen kracht

 

Hcros ollccarf cros ctcarf s

hiertoe alle kracht kruid extract, zo doe

 

gllcrg  hccorf cros cccllcoe olla

gelijk krijg Mecon kruid krachtige olie

 

gllc cccas ollcoe cttco do aeg cros cttcg

gelijk koken al koud afkoelen  dag kruid zeven

 

occoc dauw qollcroe dauw croe olla  g

u  zal kruid hiertoe u  kruid alle kneuzen olie

 

cco ccocttro cttcg hccos ccodauw crorf

of u kookt  zo ettelijke dagen hiertoe rauw kruid

 

occ ccodauw gllccg hcros hccarf s

of zal ge alles hiertoe

 

crav crllauw qollccg gllg cttcae  crllg

krab hiertoe  gelijk totdat samen

 

dauw cccg cf g hcarf [4]

uw kracht heeft.

Uit Gart der Gesundheit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9] Polygala vulgaris, kruisbloem.

Hodae crg crladg cccoe oe crccg qollcg douw cros ghog (hog 5x)

Hoedanig krijg kruis of kruis uw kruid gelijk

 

dcros croe ccoe ctttcoe crllcrg crauw os cros auw crorf

het ruw kruid kook  elke rauw of kruisplant

 

ollccoe croe crg crauw qollauw dauw crauw

alle kook ertoe zeker

 

qollccoe crg gllg dauw ollauw cttcg

doe er toe enig gelijk u kracht krachtig

 

Tg dauw qollcrg dg hgdg

tegelijk dolheid mag ge

 

cros crg hcrg dg hcrag

kruimel zeker kruid dat ge zag

 

qollouw cttcoe dauw cttcorf

dat zal erbij u

 

cros croe ccoe cttcg ctcoedg

verkook kruid

 

dauw cttco crg hccg hos auw

o dae ccor crg croe ctcauw

of doe  kruisplant hiertoe rauw

 

qollcrouw cccos qollg

couw crauw crauw.

dauw cttccg

Uit G. Oeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimplant, Clematis integrifolia? Zaden en bloem lijkt er op. Maar is pas in 1596 beschreven, komt niet bij de ouden voor. Beter Calystegia sepium.

Tcro ouw hccca hccog crolcrg doe ds de od

oe crcg crg cttcg crllcros ccco ccco sg ccoedg

of krijg enig azijn kruidig

 

cco cco ccauw crauw dauw qodauw oas odg

qollccg qo cttcg crollcoe dauw cttccg cro auw

doe iets ettelijke kruid toe u ettelijke

 

cccos ccccg ctto ollouw crcg qollcrouw ccodauw

gllcrog crollccg ctcodg

Hos crg crccos ccos crollcrg ctcgd

goe cccc cros cttcoe cco ollos cttcosg

voeg toe kruid

 

qoolllo uw cccod crcttcg crolla dauw

ollauw ccco ollca dg croe cro hcodgs ollus

cro hcccos ccodg crllauw qolloe dauw

qollog cro ollcoe c hccg cras cras odg

ccodg c cccos cco hodg ccodauw qolla

occodg crg hcg cc hodg [5]

ook kan ge

Paris quadrifolia, eenbes, maar die heeft maar vier bladeren onder de bes.

Hccodg tccog ccllog oauw oas oesg ccodg dhccg dg

occccg ollcg qollauw cco cttcog cttccg cccg ollajos olloe

qoauw allauw (allav) ccg dauw ollcccc cro cttcg ollccg qollcro dg

ollauw cccodg ccav c cccos cro cttcg

Hcrg ccodg qo auw croe oec cco qollccco douw ccodauw

cro cccos crcg qocccg qog hcccg qo cos cttcg crollcrg dg

qollo ccg hccg cccco hcrg ccodg

 

 

 

 

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malva sylvestris.

Ho cccos cros gllc ccg tcrod croe c ccodauw gllouw dauw het kruid

dcroe crg croe ollauw dauw cttcos crollc gcro tosdg

qollcro g hos dauw dauw ollcros dauw qo das cros dg

qollos ccccc olloe gllouw croe dauw cttcos ollcrg hauw

cro hccoe cros ccco hoe oll croe dauw dae croe crollauw

olloe croe dausodg. [6]

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanacetum vulgare of reinvaarn. Of beter Sint Christoffelkruid, Osmunda.

Toas g croe croe os ctcoe cros crotts crol croe ollcradg

dauw cccttcg ccos ccos has cttcg cttros crolloes

gekruld

toccas hcros crollg os ccco cccc g hcos gllauw dgdg

das cros cccos crorttcg ollcrarf gaus crg krijgt

has ollouw ccccc gllae g cttrauw odarf

os ae dauw cttcarf ollodg cttrauw gdauw

dauw qodauw cro s croe ollauw s

gcroe cttcos tcras ccco cttrauw ge krijgt

das cccoe s hauw odas ollauw crosg

hcros cttccod crg cros od crg od

gcras oecrad oe crollauw

os ccoe cttcodg cros cttcg

qo cttcoe godauw cttcg

gc co hauw g haurf

Osmunda uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricinus communis.

Hoas g sas ccccc has qoas cros ccalccg s crcas cras ollcrg

ous cros cccttcg qollcras crcas odauw hcccg cros crauw

qoauw cttcg croe oocrocttcg crcllcrog cttcg olloe sg cros

g crettcg gllcrog cos g dadg dcrg dcg ollodg g hodg

daus cccc ccodarf dadg ollos ollg doedodg

hccodg croc hcoe ccottccg s

gcccos gcroe dauw cttcoe doe ge kon

gccos cros ollcrcg qollocf

occo dae cros cttcodg s

qollccodg g crcas hcrdg

eos cras ollacf cttcorf dg

gllcros crg qollarf cttcg

sodauw cttcg c cros occc os

qollos croe cttcoe hcroeodg

crocttcg cos crg sauw os

o crg cttcas cttcas cttcg

g craus cttcae cttco darf dg

gllcco cttcoe cccc cttco s

occoeg hcros crg dos

decos croe das olloe dauw

gcccos cros octtcarf [7]

Uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zevenster, Trientalis,  wintergroen, vroeger onbekend.

Tccodauw crolcrcg qllo crcg qoos crccg cras ocrg hierzo u

dcrccg hcos cros doedg dcrcg hcrcg ollcrg ccco dg

occccc ccco dauw crccg gllc cccg qollcrg crae d

qollcro cro eo crcg dauw gcrcg hcros odauw

oaus ollauw

Hcroeo crcg qolloccc crlloedg ollcros croauw

dcrog cttcoe croe ollcroe dauw ccodg croe crollcrg

ollcrcg dcccccc crollg qollcrg croe hccg crollg dauw

qollc crg oe crouw croe ctccg crcttcg cro crg hcrod

s crauw cros dauw crcttcg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: calkoenHieracium pilosella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toeg crg crcg hccodg qolcrg ollcroe dg dauw hcrododg

cro crg cttcg dauw qollg crctcrg dauw cttcoe cttcg cttcd

qollcrg dghcrg crllccg hcrg hg hg dos ccccg oe crocoedg

cr llcccc occas cros crg dauw cro hcrg croe dccc doe

dcro dauw qollcrg crccg hcrccg

Hcros cccod crg odauw cro dauw oll croe croe dauw qos

ollcro dauw cros cccos odauw crollcro doe doe dos auw

qollccco s cro crccodg qollcccg hcg ollcros dauw

cro hcco dauw crollcrg dos dcoe dg doe dauw [8]

 

 

 

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petasites hybridus.

Tcroe cros ollcrae crolg ctcoe ccodg crg ctc odas cros het kruid kruis , odas ondanks

hcrllg cr hcccaes cro ollcrc do dcrg dauw ae

crodas crg sg ccodauw crollcrg cros dg

qollos cros cros crccg dcroe cccccd crol crg darf

ollorcg do s cccccg dg hg scro crllg ctto dauw crollauw

hoor cll crccg hoe hoe dg crg crocllg crccodg soe ocro dauw

crollo hcro av croos dauw

Hcro cl cro tcrccg tcrcg olcrcg dcrccg croe dauw cros

dauw crccg hcco dauw dg ccco cttcg ollccco doe dausdg

croe ccco dauw dauw do gllccodg croll crolgo ollauw ollollccodg

qo ccodauw crollo hodg crolloe

cro crcg croe s crolg dg cro crcg hcrcg eo dg cro eae

dcrcg cttcoe croe crcg hccc crg ctto dauw doe dauw crg cttcg

gcrcg hc cellcrg crccg hcrg c cccauw cttcac cras cttcg das

croe dcrg qollas cre auw crcav cttg cras crauw

ollas ctrauw crauw ce dauw cros cras crcae crarf

saus cccauw ctcoe das croe hauw croe hauw das harf c croe daus

os cro hcrcg crcg ollae crae

Uit O. Thome

Bloem komt voor het blad, mis wel het steunblaadje aan de stengel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centaurium erythraea.

Crod soocr soe croe olloe croe olcccauw olg dauw dauwcrcttcae sas cros g cccauw cros crg hcrg ollauw cllg

qodg crcae sg crosg crcas croe crauw crauw doe as

dcroe croe dae crcav cttcas crccaeg dauw crasg

croe croe das ollcras cllauw cttcoe das

dauw cttcas gllcrg crog hauw dauw as

crg hcroe das crcg cttcas crollauw sg

ollcroe hcr croe croe croe cttcauw dauw

croe as cre crollcrg croe cttcos crauw

cccas crg occcodg hcrcg tcrg ctras ocf zeker

so sauw

Tccas cro soe dae crcas cccco hauw crae dauw

hcros ollcras ollg crollauw hco hg ollos crg sa has

cros olloe e ollauw croe hoe cras cttccg hcrg cttcarf

os croe crccv crcllg cros cccauw cras crccllg cros dg

cras crcas crcas ollccg dcros crodcg cro sauw

dauw crcas dauw. [9]

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipendula ulmaria.

Hgdeo croeg cttcos os crcg s crg odauw sasg cros cttcg

og hccg croe gllauw ollccodg hocollg ollouw dg os crauw

houw ctcg qollod ollauw cttcg ollos crcg cttcod sarf

gcrg cro hcro crcttcod cros crauw ollas dos glloe dag hg

dauw cros cos cttcg crollouw ccoe dcroedg ollcroe oll dg

Tcro auw cttca auw ollaus cttca dosae cras sg crgdae crdg

os croe crg hcrg hcroe gllas qolloe crgllg crodas auw

qollccg qollccg cttccg hos auw ollauw dg dae soe cro cttcg

occo cttcg cro cttrog ccodg hcrg sauwd crg

gllcras os auw crllas

 

 

 

 

 

 

 

Uit wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viola tricolor.

Toccoc olosodg olg cros dauw qolcrglcco qoloe croe ctcoe dauw

dcros qoauw crllauw cttcos croe cros ctcoe dg ollg qollauw dg

gllcg cros gllauw dauw cttcg ollauw ollg occcc dauw

gllcg hcrg hauw cttcos olloe ollg hoedg

Tccos gl ccccg qollos glcrg oectcoeg hoas crllg dauw

odoe crog hcccodg ccodg dauw ollcrg cttcod glla

qo croe croe cllcrg dauw ollae dos dauw

sauw dauw qollcro sollgd daeg

dauw crg has crgllg dasg glloedg

ollg hccoe croe crg hgllg

gccos crcrollg ollg hauw

crllauw cttcg cros [10]

 

 

 

Uit Gart der Gesundheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centaurea cyanus. De bloem en kelkbodem lijken er veel op. Maar de bladeren zijn te breed en getand en die knobbels roepen vragen op. Beter Silybum marianum, ook naar de gekleurde bladeren.

Tccacttcg ccos octtcodg cros crg tcro doe crolccae glcc horf

dcrcg cttcoos cras ccllg os craus ollg hcroe ollg dauw cllgd

qollos ollcrg dauw ccocttcg qollcrg croe os gllg dg dg

cos crauw crcttcg cttco cttcg os auw crllcros douw odg

qollccg qollcroe croe cttcg

gcros cttcg cros cttrauw qocttcoeg dg crg hauw crg

dcrg qollcroe g hcrauw gllg dauw cttr dauw daus arf

qollcros cros olloe croe croe os croe dauw das

ogllcros cros cros ccg hauw dg ccodauw

oqollos ollos ctcg cttcos os auw gllouw

sollcro ccos qollg qollos cttcg d sollas

sodauw dauw qollcrg qollos

 

 

 

Silybum uit wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt wat qua bloemen op Aquilegia vulgaris, maar de bladeren komen niet geheel overeen.

Tauw dauw  ccco tcrccg qollg dauw cttcos ollgdg sauw

dauw dauw cttcg cccttcos crouw qoll ccodauw cttcg dauw

dcro gllcg hcroe oellg croe dg

qollcrg hos crouw dauw qollcccg (4x) crcttccg gllos dauw

cro gllccg dauw qollcrg qollos ccoe dauw qollcrgllg

crouw ccos crcttcg qollg qollouw qolloe cros auw

qolloe crgllg croe crcllg dauw dauw crcttcav [11]

 

 

 

 

 

 

Uit Gart der Gesundheid. Bloemen behoorden blauw te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calystegia of Convolvulus, of een vlinderbloemige als een bosje salie, Salvia. Planten met wortelstokken met in elkaar groeiende ranken.

Hcroe ccroae ctcg crlgdauw ctcg crcg hccodg crogllg

socttcodg qodosg hcrg dauw gllcrg gllcr ollg hcroe dauw

qollg croe cttcg das gllgcrg crollg dauw crauw dauw dcd

dcroe crg hcrg dg dauw

hcroe cros cros dllg ccrg dauw cttcg dg crode dauw

ode dsg olloe crauw gllcros dauw ccodg cttcg s dauw

qollcrg ollcroe cttcg dg

 

 

 

 

 

 

 

Curcuma longa. In het eerste gezicht was ik vrij sceptisch omdat er bij de ヤoudenユ geen afbeelding van voorkomt, maar bij het bekijken van oudere afbeeldingen zag ik toch ook de knobbeltjes onderaan de wortels. Ook de bloembouw lijkt er op.Het leek me Phoenix dactylifera zo met dadels die toch beter bekend was.

Loedccodge crctcg crosdg qollg croe ctras dav g

croe dg crcttcg crcttcg dauw darf gllcrg dauw dcrg

ollcros dg hccg hccg das qollcrd ollg croedg dg

qollcros croeoeos crgllg dcrg qollg cttco hcccg ha

sogdg qollccg qoll cros dg ddg cttcos crg asdg

gcccos hcro dos cttccg scroed [13]

Curcuma uit F. Kohler.

Phoenix uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de knol zou het Colocasia esculenta kunnen zijn, maar die bloeit niet. Matthiola beschrijft er toch een in kapittel 122 met bloemen.

Hos cros olccg croe dg qolccg croe olccos dglccg dcrcf

dcroe croe doe cclcrg gdae ccg gllcrg qollcg dauw dg

sg dcros crauw occcc gllos cros gllccg gllcrg hcrg das

qodcrg gllccg ollccos

cccosodo ccg hcrg hccoe dlcrg qolccg ollccoe ctcoedg

hcros dos dauw qollcroe ollccg ollcros auw crcttcg d

dcrg qollg croe dg qollrg doedg ollccos doauw

cco ccg qollccg hoscrg hccttg s ollcccg dauw

oedg crcg croe dauv glloeg ollcrae daedg

sollccg hccg ollocosg

 

 

 

 

Uit Matthiola met bloem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lonicera caprifolium. Het bloemetje lijkt er op. Alleen is de kleur blauw en niet geelwit. Maar de bladeren lijken in paren te staan.

Hoacs crllouw ollccg hcrod olloe ollccg octtcos

ollo qolloe crodae ollccoe ctcoe crollg

qollcrg qollod crg ollcrg cttcodg

oes crcg ollos dauw ollcrg qocttg

qollg dauw

Toedauw oectcg croe dg ollg cros qollgd daus od

dauw ollae crg qollcros g dcrg hollg dauw crod

ollcrg dauw gdauw glloe ollcrg olloed dgllauw

hcr hod ollae cttcos gllae gcro hae cro qocttcg

goe crg hcrcg hcros dae

 

 

 

 

 

 

 

Uit O. Thome.[14]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carthamus tinctorius naar de rode bloem op de distelachtige kop. Het blad heeft echter meer van Rumex of Chenopodium soorten dan van de saffloer.  Maar daar voldoet de bloem niet. Beter Inula helenium zoals die vroeger werd afgebeeld met de grote wortels.

Lcro dauw croloe crouw dauw dauw

ogllccg sauw croll qollcrg da ollae

gdauw oe crg hcros dauw oeoe

ocr hcras hoe crg dauw dosodg

qollcroe das daea qolloeo

gcroe ous olllos croos octtcg

ollcco dauw ccttcg

Socrg hcroe cros cccos gllauw s

sodg ccodg ollccodg qollcrg houw sg crollg dg

qollccos crod crollg ccodg doe dg dg ollcrc dg

dcrollcrg scroe dg crcg das qollg gllccg hg

occcc crcg hcos crcg hcrg hg crodaedg

sodauw crg hcrg hcrg glllcodg

 

 

 

 

Uit Gart der Gesundheit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stachys officinalis. Moeilijk, het blad is sterker gezaagd en de bloemen zitten meestal in een grote tros met eronder twee heel kleine trosjes. Ook de wortel lijkt meer houtachtig. Komt dus niet geheel overeen.

Tdgcrouw glodauw ollg crg dg glcros dauw hoe gdauw

ollcros dcrg hcrg ollg crg cttcg ollcrg hg ccoe dauw

gcrg dg dauw cccttcg gllgllauw dgllcrg gttccg hgdg

gllgcrg hcco gllcrg croll cros gllg dasodg dgollgdg

ollcrg dauw ollcros crllg qollcrg dauw cttcos ollg

qollg crollg cttcg crollcrg dgdgdg crcttcg dcrgd s

og hcrg crollg dgdg odgd ollcrg o hcrg dcrg das dg

cro hccos dauw ollcro dg dauw doe daus darf

dg hcrg cttcoedg dcccttcg [15]

 

 

 

 

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlina acaulis.

Hcros crcg hcraeg crg crlloecc crcg dauw

ollcros qollcros oeg ollos crg hoeg

qollauw qollcrg hgdg dauw croe cttcg

scccauw ccodauw cre soe ctttrauw sae

qollcrg s cros cttcg dauw cttcg dg

dccg hollauw crdg sauw ollcas

dauw crllauw cttcg cro hco cttcg

crocttcg hoe hauw s dauw cttcoeg

octtrauw qollauw cros odauw cttce sg

gcrauw crcttccg ollccg sauw doe crdg

ollauw ollauw cre sg crgs crosocc

qollos cros hcccos crg cttcauw crav

gllcroe dos crccg cttcg dauw sllg cros crollg

ollcro hcrg ccoe dauw cttcas glloe dos dorf

qollcros crauw crg hoe dallg

 

 

 

Uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyrola rotundifolia.

Locos oscccg crouw dllcrav olcros dg

scros os oso sauw cttcg flauw das

cttcos dauw qollos ollcos ollauw

douw crollg croe qollg qollcrod

ollcros cros cros gllccos cttcgs

qollcccg crollg hauw oll crg sauw

cog crouw cro scrg s crg hos oes

gllcros cros oe ouw ollg croe dauw

ollcroeo cttcoe croe croe ccodg hav

cos ccos cttrouw cttcg qollauw

soe ouw cccos croe dauw cttcg

dauw cttcos croe cros [16]

 

 

 

 

 

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis sativa.

Tocccodg qolcrcg cgllauw olccg dos gcrg dauw dg cros osorf

gcrg hcrg olleg hoe cros odg ollodg qog occcosdg

gdos crcae ollcrg qogllouw crollg gllaus dauwod gcrcaeod

Hcros cros ccc gllcr crocttcg olcrg hghg

ocrauw dghg occcc dccco dauw dlloauw

dauw dae crg dgllg s crg sauw doae qollg

crollcrg gdauw gllg ccodg olloe dauw

sauw gllauw

Hocos daeg dae olcrg lcroe glcroctg ollae

sollcrg qolloe crollg ollcrg cttcg crg hcrg

dg crollcrg crcttcg ccllccg cro hcrollgd

qollcros de dg crcg.

 

 

 

 

 

uit O. Thome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eryngium campestre. Het lijkt in ieder geval op een distelachtige, vooral die blauwe. Of Centaurea montana of Centaurea jacea.