Voynich manuscript, 15de eeuw.

Nico Koomen.

Uit;  https://archive.org/stream/TheVoynichManuscript/Voynich_Manuscript#page/n1/mode/2up

Uit; http://ellievelinska.blogspot.nl/2013/07/the-voynich-manuscript-plant-id-list.html

Het blijft lastig, croe zal een kruid zijn, maar vroeger was er geen vaste spelling zodat er aan andere variaties in voortkomen en ook vormen als kruidje, kruiden, gekruid, kruidig etc. Mogelijk is dat laatste het  bijvoegsel dg.  Staat dg los dan kan het wel ヤdoe jeユ betekenen. Ook is de tekst wat vaag, vooral aan de rechterkant, en komen er wat afdrukken door van de volgende bladzijde. Verschil tussen r en c is moeilijk, ook a en o. Verwarrend is ook dat twee dezelfde namen achter elkaar aankomen, soms met een c of iets anders meer, afleiding van de vorige? Dan zijn er geen referentiepunten, namen.

Aanhalingen boven de woorden zal een invoegsel zijn zoals in gedrukte boeken ook voorkomt, mogelijk ook aanhalingstekens zoals in Duits. Misschien komt het boek uit Oostenrijk. Een schrijver met aparte schrijfstijl.

Mogelijke vertaling;

as; als, 72x,

allauw; 5x; veroorloof, wel hetzelfde als ollauw, 92x, en ollouw, 5x:  qollauw, 38x wel hetzelfde als qollouw, 8x; vertrouw: crollauw, 22x, jeuk, olloe; sta toe, 136x, qolloe; slecht toe, 52x,

cras; kracht, 50x, , dcras; de kracht, 3x, gllcras; gelijke kracht, 3x, ollcras; alle kracht, 5x, qollcras; dolle kracht, 6x.

ccoe; hiertoe, 50x, ollccoe; alles hiertoe, 23x, hccoe; hiertoe, 14x, qollccoe; kwalijk 5x,

cco; kook, 32x, ccos; gekookt, zo ook wel ccoc, coc,

crcllg; vertellen, 28x, crcllcg; vertelt, 38x, wel hetzelfde als crcttccg, 9x,

ctras; zeker, 5x,

cttccc, ettelijke

cttcoe: enige, 72x, cttcos; enig, 50x,

ctro; hiertoe,

croe; kruid, 289 x, croedg; kruidje, 3x, crod is wel gelijk, 11x; ccosg; kan je,  4 x cccos; kennis 28x,

crauw; krabben, jeuk, 72 x, qollcrauw; dolle jeuk, 7x, ollcrauw; alles jeuk, 5x,

crod; kruid, 92 x, cro; kruid, qollccodge; dolkruidje, crollccodge, krulkruid, gllccodg; gelijk kruidje,

crollg; gekruld, crolg, 52x, croll; krullen, 20x, crollae; gekruld, 3x,

crg; krijgen, 270x, ollcrg, olcrg;, alles krijgen, 165x, gllcrg, glcrg; gelijk krijg je, 31 x, qollcrg; dol krijgen, 3x, hcrg; hier krijgen, 68x, crolcrg; gekruld krijgen, 4x, dcrg; dat krijgen, 37x,

cros; door, 308 x, hcros; hierdoor, 30x, dcros; doordat, 22x, ollcros; alles door, 28x, qollcros; dol door 10x, croccoc; daardoor,

daeg; dag, 6x,

cttcg: met var. 288x, cttro, cttcoe: medisch?, 9x,

dauw; u,  662, wel gelijk als oauw, 13x, odauw, odaus, todaus; ofschoon, 36x, sodauw; zodanig, 9x, gdauw, ge doet, 15x, daus; u doet, 58, hoe gdauw; hoedanig, 1x, qodauw;  kwalijk doet, 11x, ccodauw, kruidenkenner?

dad; deed, dadg; deed je, 22x,

das; dat, 102 x, das dae; dat daar, 2x, dae; daar 92x, dasg; dat je,

darf; behoeft, 51 x of durft?

das; dat,

dav; daarvan, 22 x, sodav, zodanig, sodas; zodat, 3x

dodg; doe je, doedg,

ello: Helleborus, 3x.

gaus; gauw, 2x,

gllae; gij alle, 15x,

gllauw; geloof,  gllouw, 41x,

gcrcllcrg; gelijk krijg je, 2x,

gllg; gelijk, 42x,

glloe; lijm of gloeit?, 25x,

gllas; gelaten; laten, 22x,

gllos; geloof 16x,

hauw; hoe, 50 x,

hcrdg; het kruid dat je 16x,

hcros; hierdoor, 2x,

saags; zeg, 1x,

oll; alles,  22x,

olloe, ollae; moes, van olus? 87x, ollaedg; moesje, 2x, qolloedg, kwaad moesje, 2x, qolloe, kwade moes, 19x,

qodas; zodat, 4x,

qoll; dol,

soe; zo, 13x, 

sodg; zo je,  8x,

sollg; sommige,

sauw; zou, 13x,

vollauw; volledig, 1x.

 

ollas; olie, qollas

1.  Saags gllae as allauw, croe cros cs gllos ccoe dg

zeg gij alle als veroorloof, kruid door cs geloofde hiertoe dat je

2.  cosg cttcas osg has vollauw cras ocd cllcas cllcas dauw zo je iets of je hebt volledige kracht of alreeds dolle kracht hiertoe dat je

 

3.sgaus crcllg os gllauw ccod  cttcoasg cttcos asg auw cg

Zo gauw vertelde of geloofde kruid zekerheid zeker dat je uit krijgt

4.  Sauw ollccq ollcos soe ollg ctt das dauw ollauw os ollav (allouw) gdas av crg Zou iedereen alles kennen zo elke dat u veroorloofd of veroorloven ge dat van krijgt

5.  Sausg cccos cttcauw ctcos ctcauw          

Zou ge kennis vertrouwen iets vertrouwen.

6.  Sodas cg croe ctcog ogdas cras ctco auw cco dasg

Zodat krijg kruid gekookt ondanks kracht kook door dat je

7.  gcrcg ccodg ollccoe ollccoe cro cttcg oc crg dauw cros hod dauw os hcodg ge krijgt kruidje hiertoe hiertoe kook  en altijd verschillend ook krijgt u door hoop uw dat ge

8.  dauw cros ctroe ccodg

u door zeker kruidje.

9.  Sg dauw ctccauw oec ctrca gllauw cco crg ctro dae cs Zag u  sommige u ook hiertoe geloof koken krijgen hiertoe daar is

10.       oll cco hcrog ollauw oll cos ollov (ollouw) cco dauw s cttccg dauw alles kook hier krijg veroorloof alles door veroorloven kookt u iets u

11.       crog cttccg ho dauw ctcg ctco dasses (?) cttccg ccc oe dauw dg krijg zekerheid zodanig zeker iets dat het zeker van u is

12.       dauw ouw croe odauw cro dauw crdg ollauw dauw ctttcg hodg u  uw kruid ofschoon kruid u krijgt veroorlooft u zeker te houden

13.       dauw crcttccg cttcos cros crccg hoe croe croe hos

u vertelt zekerheid door  te krijgen  hoe kruid kruid houdt

14.       cro croe ccodauw (crodav)  hcrg hcrg dos ccodauw cro hcco rf ruw kruid kruidenkenner hier krijgen door kruidenkenner door vertrouwen etc.

15.       gcro hcrcg crollauw ccco tcroe dadg o cttcg dauw cttcg ge krijgt hier krijgt vertrouwen tot het kruid deed je of kreeg u medisch

16.       g ho croe crc had crcg ctccaeg das auw dauw cttcg dg ge hoe kruiden gekregen sommige dat u uit medicijn deed

17.       dcras cccttrauw ollauw crcg crcg do hoe cttccec d octto olloe dauw de kracht certrouw volledig kreeg je kreeg je hoe sterkte dat je ook veroorlooft u

18.       croll cros crcg dauw cttrog

krullen door krijgen u medicijn.

 

19.       cro crauw cro hcrccg croe hcco dcccg crccg tgdccg  crg so das

hiertoe krab hiertoe kruid hier kan krijgen tegenwoordig krijgen zo dat

20.       gsauw croe dauw cttcae das crcas hauw das crcg cttcas ge zou kruid u ettelijke dat kracht hoe dat krijgt iets

21.       cro ollauw ccodauw (croauw) olloe dauw tas cttcoe dauw cttcoe das hiertoe  veroorloof kruidenkenner veroorloof u dat enige u enige  dat

22.       gcrccg ollas ollg dauw ollcrcg hollauw oll croe hg cccg dae ge kreeg olie als ge u alles krijgt toestaat alles hiertoe daer

23.       dcro cro dg hocccg cllcg ollcrcg hccg hccg dae crllos dcrauw dan krijg je kracht ettelijke alles krijg macht macht daar uit halen

24.       dcro croe croll crollg crollcg

zo ge krijgt kracht krachtig.

 

Atropa belladonna. Dolkruid.

1.  Hcrcg (24x, crcg, 192x) ccodauw oe oellcccg (3x) cras ctras (5x) arf

Hier krijg kruidenkenner  hoe hieruit kracht zeker uit

2.  g hccg cras os ocrg dcro ello dg ollodas ccodg

gelijk kracht of krijg door ello of Helleborus kruidje

3.  do cttcg cttro cttcg crg dh crccg (58x) cttcg holl ccodg dae doe krijgt alzo ettelijke kracht holkruidje daar

4.  doe crollco (8x) daus dadg so ccccg cro hodg

doe zaad uit dat zo krijg grote moes.

 

5.  Tollog croe daus ctcoae das crcg hodg ollo auw cro crg

Vertel hiertoe u dat krijgt hoe dat krijg hoedanige als u toestaat te krijgen

6.  crollg croe cttcoe (74x) croe ollae (92x) doe cccg crodo eoe ccg cttcg krijg je door kruidmoes door alzo snijden kruid u krijgt kruid die krijgt kleeft

7.  qo oe croccc cccoe doe cttccg glloe (27x) doe doeo glloe doe ccodg u krijgt ook hierdoor kracht gelijk doe zo gelijk zo kracht, licht die u dat gloeien doet kruidje

8.  olloe croe hoe hccrg croe hg croe cttcoe ccodg croe dauw moeskruid hoe hiertoe kruid ettelijke kruidje kruiden u.

9.  cros olloe croe doe hg das croe d(163x) cros ollcro das ccodg krijgen moeskruid doe hg dat kruid door dat dat eco dg

10.       ha os cro hcrcg dae ccodg s ccodg toe crodas (5x)

Hoe door geheel dat kruidje verkruimel goed hiertoe.

Uit Gart der Gesundheit

[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knautia arvensis. Grindkraut, schurftkruid. Of Centaurea cyanus?

1.  hg dauw g gl croe dauw oll crae glcrauw cttcoe cg

hoedanig gelijk u al krijgt vertrouw hiertoe

2.  dos crosg crllas (4x) s cros cttcg ctto (17x)

dat kruid vertel ik kruid door ettelijke hiertoe

3.  qollauw cttccg (63x, met var. 114x) g cros crg gdg crauw vertrouw krijg je kruid krijg je krabben (of jeuk)

4.  craudg crlloddg(crllo 16x) ctcg (31x) dae s crollauw d ceanus (cyanus) je zou krijgen jeuk zeker daarvan krijgen

5.  ollo cros ae ccodauw croe dauw (dav) gllcrauw dauw (dav) alle kruid  van schurftkruid krijg je gelijk, daarvan

6.  sauw (87x) dauw d d hoe cos glloe dg dcroe dcrg cttcg zou u hoe u gelijk ge door zoユ n  gloeiend je kruid diergelijke kracht

7.  cros cttcg dauw g croe dauw (dav)

door ettelijke door uw kracht daarvan

 

8.  Hgdauw crauw qog s croe todav (is wel todaus, 4x) gllcr oe crccg (58x) daue dg

Hoe ge uw kruid toont zo kruid tegenwoordig gelijk u  ook krijgt daarvan dat ge

9.  des cro hoe crccg qollcg qllodg so croe gllg (met var. 42x) dauw dau (2x) soe Dat kruid hoe krijg zulke gloed zo krijg gelijk  u daaruit dat ge

10.       qollg croe auw croe crcllg dauw cttccg (63x) hcoe cauw cauw (met var. 64x)

Zulke jeuk krijgt uit kruid u krijgt hiertoe koud dauw

11.       g crauw dae crg daeos crav dav oec auw crccg cttcos (52x) vertrouw dat krijgt daaruit krabben dat ook kreeg  ettelijke jeuk

12.       olloe crg cros cttcos gos av crav cauw crcllg crg hg dae veroorloof krijg kruid ettelijke gooi van u ettelijke daar

13.       cro glllccg crcg dauw crcttcg

alzo gelijk krijgt u kracht

Uit O. Thome, www.BioLib.de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heggerank, Calystegia soldanella

1.  Hoouw (2x) ccco tcros ollauw odauw cros daus crllg

hoe krijg hiertoe veroorlooft u kruid hiertoe dat vertel ik

2.  hcro (met samenstellingen 128x)  hcrg cro croe qollcro (met var. 64x) eocccc qollg croc dauw

hier is haagkruid door tonen dolle kracht dolle kracht u

3.  ollcrg croc eccg croe ccodg ccodauw  crcttcg dauw

alles door alles rauw kruid kracht ettelijke u

4.  cro croeo cccos ccodauw

hiertoe krijgt door zodanig.

 

5 Hcros crg dauw crcttorf c crcg dos croe dauw

hiertoe krijgt u zekere kracht waardoor kunt u

 

6.  dos croe cros croe hcoe crg crllg dauw ollcros (47x) crav (13x)

doch kruid door kruid  hoe erg sterk u altijd kracht

7.  dauw croll(-)crcg qollcccg (16x) crollcoc ccccc (47x) ccc cccauw (15x) u verhaalt dolle verhalen krolkus door zijn kracht

8.  crollo ccrc cros cccoe croe doe odg

winde door koen doen doet u [3]

Uit Saint-Hilaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaranthus caudatus met bloem en blad afgewisseld?

1.  (met var. 11x) qolae ccoe cttcoe dauscf

hoe komt (Veratrum ) kruid Althaea verdovend

2.  gccocos cros darf qollcrarf crarf (12x)

gekregen door verdovend (toverkracht) kracht

3.  occoc (9x) qoorcos croe dauw cttcg

zo ook (Quercus) hiertoe u vertel

4.  sccg cros crae cradg cradg cro

zulke kruid krachtige kracht hiertoe

5.  qolloe croeoeg s crarf cttcoe

vertel hiertoe kracht hiertoe

6.  gcr hauw cros  cttcorf (6x) olloe darf

geloof door doordat alles dat

7.  ollcroe qodauw crorf crorf darfo

allerlei tegenwoordig kruid krijg kracht daarvan

8.  gcccos cros croe ollg dadgo

je krijgt kruid kracht door allerlei zaken

9.  cro coc cccoe dadg ollccodg oe

hiertoe nodig kruid dat alles doe je

10.       gdas croe cttcorf

je dat kruid versnijdt.

 

11.       Tcccoe croe coec cccoe crcg

Hiertoe kook zulke verkruimel kruid hiertoe 

12.       ollo dauw  qollcros qo cccco darf octtcg

veroorloof dolkruid ge verkoken in de oven

13.       qollccg qoll crcg qollodg qollcrcg cccodg

Verkook de dol krijgt dolkruid je krijgt of

14.       cros qodaus ollccg qollccg.

door zodat allen dolheid

 

15.       Hcrc coas odg cros os cros oe cccg crorf ollccodg olos as

hiertoe snij of verkruimel of stoot alle kruiden eerst

16.       ollcoe croe s cccoe cllcrg qollcorf qolloe (77x) dauw coeccdg ofschoon kruid of kruid alle dagen dol kom zal u zoeken

17.       coco dg ollcorf gllcodg qollcco dae carf

zo kook alles of gelijk 8 dagen gelijk

 

18.       Tcccoe dorf ccodauw qolcros (3x) qoloe (2x) olcroe qollg olloe orf

Hiertoe doe t u dolkruid, gelijke kleur door

19.       ollcros oe cccos qo cos daus qollcoe qo cauw cros cttcg veroorloof je door zulk u zal krijgen zo gauw kruidig

20.       gcccos croe odauw croe cauw alloe os arf

hiertoe krijgt u kruidenkracht veroorloof dat.

 

Aconitum napellus?, maar geen spoor. Olie, Papaver, de doos lijkt op een papaverzaad, ook het woord mecos (=mecon) en olie komen voor?

1.         Ho auw ctcos qollog cca cttcoe gllo auw coeg

Uw zal ge nog vertrouwen geloven dat zulke

2.         daudg qollccoe ollccos ollas (olie?) oe glloe doe das

doe je dolkruid alle koken toekomen alles altijd moeilijkheid doe dat

3.         ollo dg croe ccoe ccccc crorf crccg hadg ollas

doe rauw kneuzen kruid snij sterk alles.

4.         qodas ccc ccg  hcccoe ollae do s crcas ccc

doe dat  200 50 lood olie (?) doe kneuzen

5.         gcccas ollcrae cco s ccas cttcg

ge kan allerlei  kruiden kracht vaak

6.         os cccos hos crodaeg crarf

of kruidmoes kneuzen kracht

 

7.         Hcros ollccarf cros ctcarf s

hiertoe alle kracht kruid extract, zo doe

8.         gllcrg  hccorf cros cccllcoe olla

gelijk krijg Mecon kruid krachtige olie

9.         gllc cccas ollcoe cttco do aeg cros cttcg

gelijk koken al koud afkoelen  dag kruid zeven

10.       occoc dauw qollcroe dauw croe olla  g

u  zal kruid hiertoe u  kruid alle kneuzen olie

11.       cco ccocttro cttcg hccos ccodauw crorf

of u kookt  zo ettelijke dagen hiertoe rauw kruid

12.       occ ccodauw gllccg hcros hccarf s

of zal ge alles hiertoe

13.       crav crllauw qollccg gllg cttcae (10x) crllg (16x)

krab hiertoe  gelijk totdat samen

14.       dauw cccg cf g hcarf [4]

uw kracht heeft.

Uit Gart der Gesundheit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9] Polygala vulgaris, kruisbloem.

1.  Hodae crg crladg cccoe oe crccg qollcg douw cros ghog (hog 5x)

Hoedanig krijg kruis of kruis uw kruid gelijk

2.  dcros croe ccoe ctttcoe crllcrg crauw os cros auw crorf het ruw kruid kook  elke rauw of kruisplant

3.  ollccoe croe crg crauw qollauw dauw crauw

alle kook ertoe zeker

4.  qollccoe crg gllg dauw ollauw cttcg

doe er toe enig gelijk u kracht krachtig

 

5.  Tg dauw qollcrg dg hgdg

tegelijk dolheid mag ge

6.  cros crg hcrg dg hcrag

kruimel zeker kruid dat ge zag

7.  qollouw cttcoe dauw cttcorf

dat zal erbij u

8.  cros croe ccoe cttcg ctcoedg

verkook kruid

9.  dauw cttco crg hccg hos auw

10.       o dae ccor crg croe ctcauw

of doe  kruisplant hiertoe rauw

11.       qollcrouw cccos qollg

12.       couw crauw crauw.

13.       dauw cttccg

Uit G. Oeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimplant, Clematis integrifolia? Zaden en bloem lijkt er op. Maar is pas in 1596 beschreven, komt niet bij de ouden voor. Beter Calystegia sepium.

1.  Tcro ouw hccca hccog crolcrg doe ds de od

2.  oe crcg crg cttcg crllcros ccco ccco sg ccoedg

of krijg enig azijn kruidig

3.  cco cco ccauw crauw dauw qodauw oas odg

4.  qollccg qo cttcg crollcoe dauw cttccg cro auw

doe iets ettelijke kruid toe u ettelijke

5.  cccos ccccg ctto ollouw crcg qollcrouw ccodauw

6.  gllcrog crollccg ctcodg

 

 

7.  Hos crg crccos ccos crollcrg ctcgdg

8.  oe cccc cros cttcoe cco ollos cttcosg

voeg toe kruid

9.  qoolllo uw cccod crcttcg crolla dauw

10.       ollauw ccco ollca dg croe cro hcodg

s ollus

11.       cro hcccos ccodg crllauw qolloe dauw

12.       qollog cro ollcoe c hccg cras cras odg

13.       ccodg c cccos cco hodg ccodauw qolla

14.       occodg crg hcg cc hodg (16x) [5]

ook kan ge

 

Paris quadrifolia, eenbes, maar die heeft maar vier bladeren onder de bes.

Hccodg tccog ccllog oauw oas oesg ccodg dhccg dg

2.  occccg ollcg qollauw cco cttcog cttccg cccg ollajos olloe

3.  qoauw allauw (allav) ccg dauw ollcccc cro cttcg ollccg qollcro dg

4.  ollauw cccodg ccav c cccos cro cttcg

 

 

5.  Hcrg ccodg qo auw croe oec cco qollccco douw ccodauw

6.  cro cccos crcg qocccg qog hcccg qo cos cttcg crollcrg dg

7.  qollo ccg hccg cccco hcrg ccodg

Uit Gart der Gesundheit.

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malva sylvestris.

1.  Ho cccos cros gllc ccg tcrod croe c ccodauw gllouw dauw het kruid

2.  dcroe crg croe ollauw dauw cttcos crollc gcro tosdg

3.  qollcro g hos dauw dauw ollcros dauw qo das cros dg

4.  qollos ccccc olloe gllouw croe dauw cttcos ollcrg hauw

5.  cro hccoe cros ccco hoe oll croe dauw dae croe crollauw

6.  olloe croe dausodg. [6]

 

 

Uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanacetum vulgare of reinvaarn. Of beter Sint Christoffelkruid, Osmunda.

1.  Toas g croe croe os ctcoe cros crotts crol croe ollcradg

2.  dauw cccttcg ccos ccos has cttcg cttros crolloes

gekruld

3.  toccas hcros crollg os ccco cccc g hcos gllauw dgdg

4.  das cros cccos crorttcg ollcrarf gaus crg

krijgt

5.  has ollouw ccccc gllae g cttrauw odarf

6.  os ae dauw cttcarf ollodg cttrauw gdauw

7.  dauw qodauw cro s croe ollauw s

8.  gcroe cttcos tcras ccco cttrauw

ge krijgt

9.  das cccoe s hauw odas ollauw crosg

10.       hcros cttccod crg cros od crg od

11.       gcras oecrad oe crollauw

12.       os ccoe cttcodg cros cttcg

13.       qo cttcoe godauw cttcg

14.       gc co hauw g haurf

 

Osmunda uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricinus communis.

1.  Hoas g sas ccccc has qoas cros ccalccg s crcas cras ollcrg

2.  ous cros cccttcg qollcras crcas odauw hcccg cros crauw

3.  qoauw cttcg croe oocrocttcg crcllcrog cttcg olloe sg cros

4.  g crettcg gllcrog cos g dadg dcrg dcg ollodg g hodg

5.  daus cccc ccodarf dadg ollos ollg doedodg

 

 

6.  hccodg croc hcoe ccottccg s

7.  gcccos gcroe dauw cttcoe doe

ge kon

8.  gccos cros ollcrcg qollocf

9.  occo dae cros cttcodg s

10.       qollccodg g crcas hcrdg

11.       eos cras ollacf cttcorf dg

12.       gllcros crg qollarf cttcg

13.       sodauw cttcg c cros occc os

14.       qollos croe cttcoe hcroeodg

15.       crocttcg cos crg sauw os

16.       o crg cttcas cttcas cttcg

17.       g craus cttcae cttco darf dg

18.       gllcco cttcoe cccc cttco s

19.       occoeg hcros crg dos

20.       decos croe das olloe dauw

21.       gcccos cros octtcarf [7]

 

Uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zevenster, Trientalis,  wintergroen, vroeger onbekend.

1.  Tccodauw crolcrcg qllo crcg qoos crccg cras ocrg

hierzo u

2.  dcrccg hcos cros doedg dcrcg hcrcg ollcrg ccco dg

3.  occccc ccco dauw crccg gllc cccg qollcrg crae d

4.  qollcro cro eo crcg dauw gcrcg hcros odauw

5.  oaus ollauw

 

 

6.  Hcroeo crcg qolloccc crlloedg ollcros croauw

7.  dcrog cttcoe croe ollcroe dauw ccodg croe crollcrg

8.  ollcrcg dcccccc crollg qollcrg croe hccg crollg dauw

9.  qollc crg oe crouw croe ctccg crcttcg cro crg hcrod

10.       s crauw cros dauw crcttcg.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: calkoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieracium pilosella.

1.  Toeg crg crcg hccodg qolcrg ollcroe dg dauw hcrododg

2.  cro crg cttcg dauw qollg crctcrg dauw cttcoe cttcg cttcd

3.  qollcrg dghcrg crllccg hcrg hg hg dos ccccg oe crocoedg

4.  cr llcccc occas cros crg dauw cro hcrg croe dccc doe

5.  dcro dauw qollcrg crccg hcrccg

 

 

6.  Hcros cccod crg odauw cro dauw oll croe croe dauw qos

7.  ollcro dauw cros cccos odauw crollcro doe doe dos auw

8.  qollccco s cro crccodg qollcccg hcg ollcros dauw

9.  cro hcco dauw crollcrg dos dcoe dg doe dauw [8]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petasites hybridus.

1.  Tcroe cros ollcrae crolg ctcoe ccodg crg ctc odas cros het kruid kruis , odas ondanks

2.  hcrllg cr hcccaes cro ollcrc do dcrg dauw ae

3.  crodas crg sg ccodauw crollcrg cros dg

4.  qollos cros cros crccg dcroe cccccd crol crg darf

5.  ollorcg do s cccccg dg hg scro crllg ctto dauw crollauw

6.  hoor cll crccg hoe hoe dg crg crocllg crccodg soe ocro dauw

7.  crollo hcro av croos dauw

 

 

8.  Hcro cl cro tcrccg tcrcg olcrcg dcrccg croe dauw cros

9.  dauw crccg hcco dauw dg ccco cttcg ollccco doe dausdg

10.       croe ccco dauw dauw do gllccodg croll crolgo ollauw ollollccodg

11.       qo ccodauw crollo hodg crolloe

 

 

12.       cro crcg croe s crolg dg cro crcg hcrcg eo dg cro eae

13.       dcrcg cttcoe croe crcg hccc crg ctto dauw doe dauw crg cttcg

14.       gcrcg hc cellcrg crccg hcrg c cccauw cttcac cras cttcg das

15.       croe dcrg qollas cre auw crcav cttg cras crauw

16.       ollas ctrauw crauw ce dauw cros cras crcae crarf

17.       saus cccauw ctcoe das croe hauw croe hauw das harf c croe daus

18.       os cro hcrcg crcg ollae crae

 

Uit O. Thome

Bloem komt voor het blad, mis wel het steunblaadje aan de stengel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centaurium erythraea.

1.  Crod soocr soe croe olloe croe olcccauw olg dauw dauw

2.  crcttcae sas cros g cccauw cros crg hcrg ollauw cllg

3.  qodg crcae sg crosg crcas croe crauw crauw doe as

4.  dcroe croe dae crcav cttcas crccaeg dauw crasg

5.  croe croe das ollcras cllauw cttcoe das

6.  dauw cttcas gllcrg crog hauw dauw as

7.  crg hcroe das crcg cttcas crollauw sg

8.  ollcroe hcr croe croe croe cttcauw dauw

9.  croe as cre crollcrg croe cttcos crauw

10.       cccas crg occcodg hcrcg tcrg ctras ocf

zeker

11.       so sauw

 

 

12.       Tccas cro soe dae crcas cccco hauw crae dauw

13.       hcros ollcras ollg crollauw hco hg ollos crg sa has

14.       cros olloe e ollauw croe hoe cras cttccg hcrg cttcarf

15.       os croe crccv crcllg cros cccauw cras crccllg cros dg

16.       cras crcas crcas ollccg dcros crodcg cro sauw

17.       dauw crcas dauw. [9]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipendula ulmaria.

1.  Hgdeo croeg cttcos os crcg s crg odauw sasg cros cttcg

2.  og hccg croe gllauw ollccodg hocollg ollouw dg os crauw

3.  houw ctcg qollod ollauw cttcg ollos crcg cttcod sarf

4.  gcrg cro hcro crcttcod cros crauw ollas dos glloe dag hg

5.  dauw cros cos cttcg crollouw ccoe dcroedg ollcroe oll dg

 

--

6.  Tcro auw cttca auw ollaus cttca dosae cras sg crgdae crdg

7.  os croe crg hcrg hcroe gllas qolloe crgllg crodas auw

8.  qollccg qollccg cttccg hos auw ollauw dg dae soe cro cttcg

9.  occo cttcg cro cttrog ccodg hcrg sauwd crg

10.       gllcras os auw crllas

Uit wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viola tricolor.

1.  Toccoc olosodg olg cros dauw qolcrglcco qoloe croe ctcoe dauw

2.  dcros qoauw crllauw cttcos croe cros ctcoe dg ollg qollauw dg

3.  gllcg cros gllauw dauw cttcg ollauw ollg occcc dauw

4.  gllcg hcrg hauw cttcos olloe ollg hoedg

 

 

5.  Tccos gl ccccg qollos glcrg oectcoeg hoas crllg dauw

6.  odoe crog hcccodg ccodg dauw ollcrg cttcod glla

7.  qo croe croe cllcrg dauw ollae dos dauw

8.  sauw dauw qollcro sollgd daeg

9.  dauw crg has crgllg dasg glloedg

10.       ollg hccoe croe crg hgllg

11.       gccos crcrollg ollg hauw

12.       crllauw cttcg cros [10]

 

Uit Gart der Gesundheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centaurea cyanus. De bloem en kelkbodem lijken er veel op. Maar de bladeren zijn te breed en getand en die knobbels roepen vragen op. Beter Silybum marianum, ook naar de gekleurde bladeren.

1.  Tccacttcg ccos octtcodg cros crg tcro doe crolccae glcc horf

2.  dcrcg cttcoos cras ccllg os craus ollg hcroe ollg dauw cllgd

3.  qollos ollcrg dauw ccocttcg qollcrg croe os gllg dg dg

4.  cos crauw crcttcg cttco cttcg os auw crllcros douw odg

5.  qollccg qollcroe croe cttcg

 

6.  gcros cttcg cros cttrauw qocttcoeg dg crg hauw crg

7.  dcrg qollcroe g hcrauw gllg dauw cttr dauw daus arf

8.  qollcros cros olloe croe croe os croe dauw das

9.  ogllcros cros cros ccg hauw dg ccodauw

10.       oqollos ollos ctcg cttcos os auw gllouw

11.       sollcro ccos qollg qollos cttcg d sollas

12.       sodauw dauw qollcrg qollos

Silybum uit wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt wat qua bloemen op Aquilegia vulgaris, maar de bladeren komen niet geheel overeen.

1.  Tauw dauw  ccco tcrccg qollg dauw cttcos ollgdg sauw

2.  dauw dauw cttcg cccttcos crouw qoll ccodauw cttcg dauw

3.  dcro gllcg hcroe oellg croe dg

4.  qollcrg hos crouw dauw qollcccg (4x) crcttccg gllos dauw

5.  cro gllccg dauw qollcrg qollos ccoe dauw qollcrgllg

6.  crouw ccos crcttcg qollg qollouw qolloe cros auw

7.  qolloe crgllg croe crcllg dauw dauw crcttcav [11]

 

 

Uit Gart der Gesundheid. Bloemen behoorden blauw te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calystegia of Convolvulus, of een vlinderbloemige als een bosje salie, Salvia. Planten met wortelstokken met in elkaar groeiende ranken.

1.  Hcroe ccroae ctcg crlgdauw ctcg crcg hccodg crogllg

2.  socttcodg qodosg hcrg dauw gllcrg gllcr ollg hcroe dauw

3.  qollg croe cttcg das gllgcrg crollg dauw crauw dauw dcd

4.  dcroe crg hcrg dg dauw

5.  hcroe cros cros dllg ccrg dauw cttcg dg crode dauw

6.  ode dsg olloe crauw gllcros dauw ccodg cttcg s dauw

7.  qollcrg ollcroe cttcg dg

 

Curcuma longa. In het eerste gezicht was ik vrij sceptisch omdat er bij de ヤoudenユ geen afbeelding van voorkomt, maar bij het bekijken van oudere afbeeldingen zag ik toch ook de knobbeltjes onderaan de wortels. Ook de bloembouw lijkt er op.

Het leek me Phoenix dactylifera zo met dadels die toch beter bekend was.

1.  Loedccodge crctcg crosdg qollg croe ctras dav g

2.  croe dg crcttcg crcttcg dauw darf gllcrg dauw dcrg

3.  ollcros dg hccg hccg das qollcrd ollg croedg dg

4.  qollcros croeoeos crgllg dcrg qollg cttco hcccg ha

5.  sogdg qollccg qoll cros dg ddg cttcos crg asdg

6.  gcccos hcro dos cttccg scroed [13]

 

 

 

 

 

 

Curcuma uit F. Kohler.

Phoenix uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de knol zou het Colocasia esculenta kunnen zijn, maar die bloeit niet. Matthiola beschrijft er toch een in kapittel 122 met bloemen.

1.  Hos cros olccg croe dg qolccg croe olccos dglccg dcrcf

2.  dcroe croe doe cclcrg gdae ccg gllcrg qollcg dauw dg

3.  sg dcros crauw occcc gllos cros gllccg gllcrg hcrg das

4.  qodcrg gllccg ollccos

 

 

5.  cccosodo ccg hcrg hccoe dlcrg qolccg ollccoe ctcoedg

6.  hcros dos dauw qollcroe ollccg ollcros auw crcttcg d

7.  dcrg qollg croe dg qollrg doedg ollccos doauw

8.  cco ccg qollccg hoscrg hccttg s ollcccg dauw

9.  oedg crcg croe dauv glloeg ollcrae daedg

10.       sollccg hccg ollocosg

 

Uit Matthiola met bloem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lonicera caprifolium. Het bloemetje lijkt er op. Alleen is de kleur blauw en niet geelwit. Maar de bladeren lijken in paren te staan.

1.  Hoacs crllouw ollccg hcrod olloe ollccg octtcos

2.  ollo qolloe crodae ollccoe ctcoe crollg

3.  qollcrg qollod crg ollcrg cttcodg

4.  oes crcg ollos dauw ollcrg qocttg

5.  qollg dauw

 

 

6.  Toedauw oectcg croe dg ollg cros qollgd daus od

7.  dauw ollae crg qollcros g dcrg hollg dauw crod

8.  ollcrg dauw gdauw glloe ollcrg olloed dgllauw

9.  hcr hod ollae cttcos gllae gcro hae cro qocttcg

10.       goe crg hcrcg hcros dae

Uit O. Thome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14]

 

 

Carthamus tinctorius naar de rode bloem op de distelachtige kop. Het blad heeft echter meer van Rumex of Chenopodium soorten dan van de saffloer.  Maar daar voldoet de bloem niet. Beter Inula helenium zoals die vroeger werd afgebeeld met de grote wortels.

1.  Lcro dauw croloe crouw dauw dauw

2.  ogllccg sauw croll qollcrg da ollae

3.  gdauw oe crg hcros dauw oeoe

4.  ocr hcras hoe crg dauw dosodg

5.  qollcroe das daea qolloeo

6.  gcroe ous olllos croos octtcg

7.  ollcco dauw ccttcg

 

 

8.  Socrg hcroe cros cccos gllauw s

9.  sodg ccodg ollccodg qollcrg houw sg crollg dg

10.       qollccos crod crollg ccodg doe dg dg ollcrc dg

11.       dcrollcrg scroe dg crcg das qollg gllccg hg

12.       occcc crcg hcos crcg hcrg hg crodaedg

13.       sodauw crg hcrg hcrg glllcodg

 

Uit Gart der Gesundheit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stachys officinalis. Moeilijk, het blad is sterker gezaagd en de bloemen zitten meestal in een grote tros met eronder twee heel kleine trosjes. Ook de wortel lijkt meer houtachtig. Komt dus niet geheel overeen.

1.  Tdgcrouw glodauw ollg crg dg glcros dauw hoe gdauw

2.  ollcros dcrg hcrg ollg crg cttcg ollcrg hg ccoe dauw

3.  gcrg dg dauw cccttcg gllgllauw dgllcrg gttccg hgdg

4.  gllgcrg hcco gllcrg croll cros gllg dasodg dgollgdg

5.  ollcrg dauw ollcros crllg qollcrg dauw cttcos ollg

6.  qollg crollg cttcg crollcrg dgdgdg crcttcg dcrgd s

7.  og hcrg crollg dgdg odgd ollcrg o hcrg dcrg das dg

8.  cro hccos dauw ollcro dg dauw doe daus darf

9.  dg hcrg cttcoedg dcccttcg [15]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlina acaulis.

1.  Hcros crcg hcraeg crg crlloecc crcg dauw

2.  ollcros qollcros oeg ollos crg hoeg

3.  qollauw qollcrg hgdg dauw croe cttcg

4.  scccauw ccodauw cre soe ctttrauw sae

5.  qollcrg s cros cttcg dauw cttcg dg

6.  dccg hollauw crdg sauw ollcas

7.  dauw crllauw cttcg cro hco cttcg

8.  crocttcg hoe hauw s dauw cttcoeg

9.  octtrauw qollauw cros odauw cttce sg

10.       gcrauw crcttccg ollccg sauw doe crdg

11.       ollauw ollauw cre sg crgs crosocc

12.       qollos cros hcccos crg cttcauw crav

13.       gllcroe dos crccg cttcg dauw sllg cros crollg

14.       ollcro hcrg ccoe dauw cttcas glloe dos dorf

15.       qollcros crauw crg hoe dallg