Voynich manuscript, 15de eeuw.

 

[3] Eerste tekst lijkt te kloppen, maar is niet te verifiĎren, kan ook wat anders betekenen en blijft dus altijd onzeker.  De eerste vijf regels lijken wel wat te kloppen, maar de rest? Het blijft dus altijd mijn tekst, mogelijk helpt het iemand. Nico Koomen.

 Uit https://ia700305.us.archive.org/6/items/TheVoynichManuscript/Voynich_Manuscript.pdf

http://ellievelinska.blogspot.nl/2013/07/the-voynich-manuscript-plant-id-list.html

 

Met * lijkt me iets zeker, maar blijft lastig, crod zal een kruid zijn, maar vroeger was er geen vaste spelling zodat er aan andere variaties in voortkomen en ook als kruidje, kruiden, gekruid, kruidig etc.

 

Z achtige letter zal een s zijn. Aanhalingen boven de woorden zal een invoegsel zijn zoals in gedrukte boeken ook voorkomt. Uv zie je op sommige plaatsen als een w. Een 8 is wel een d, zodat 8auv wel daw of u betekent. Een g is wel een eindiging als ge of je.

 

1. Saags gllae as allauv c’rzoe  c’ros unto ded gllos o’ccoedg

Sags ge alle as allow herto across unto did gelove hereto dat ge

Zeg gij alle als veroorloof hiertoe door tot dit ge hoorde hiertoe dat

Zeg gij alle als veroorloof hiertoe die tot dit geloofde hiertoe dat

 

2. sosg cllras org hays  vollauv c’zas oic cllcas cllzas davo

so ge  all saw or ge hays vollaw  erzas oic all saw all saw davon

zo ge alles zag of ge heeft mogelijk gezien en ook alles zag dat ge zag daarvan

 

3. sgaus c’rellg os gllauv c’ros  offcoasg ollcos daraud o’g

(so gaus) sag aus certen or gelauv across (ollconsg) oll soal ge ollso daraud crige

zeg zeker of geloof door alles zoals ge alzo daaruit krijgt.

zo ga uit vertellen of geloof door alle kunstge alzo daaruit krijgt.

 

4. souv olltag  ollcos soe ollg clloras dauv ollaw oe ollov gdar auczo

souv altag allcos soe oll ge all craft u ollaw or olla g dar auc so

zou alle dagen alles krijgen zo als ge alle kracht u toestaat of toelaat ge durft ook zo

zou alle dagen altijd kunst ge alle kracht u veroorlooft of durft ge daaruit zo

 

5. saisusg crcos clltcauv clros ctrauv

sais ge acros  allcau acros altrauv

zou ge door vertrouwen wat vertrouwt       

zou ge door vertrouwen door trouw.

           

6.

(=s)odas c’g  c’roe clrog ogdas cras  ctrauv czodasg

sodas crige cerzoe clrog ogdas cras ctraw sodas g

zodat ge krijgt hiertoe vertrouwen door zekere trouw zodat ge

zodat ge hiertoe vertrouwen ondanks? (minder) wantrouw is zodanig

 

 

7. goccg c’rodg ollcrog  ollecoe crocllrg oc crg dauv cros llos dauv gs llcodg

ge crige crod ge allrog allecoe crocllrg oc crige daw ercos how

ge krijgt kruid ge altijd alle hiertoe kruidkrachten ook krijgt u door hoe

 

8. dauv c’rroe ctroe crodg

u hierdoor kracht krijgt.

 

9.

(S of U) gdauv clccdauv oes clrca gllauv c’coc’rg ctzodaecs

(U ge doet of zo gauw) so ge daw  ctroe daw oec ctroe gllaw cerzog crige croe sodae as 

zo ge u vertrouwen ook hiertoe  gelooft en krijgt hiertoe zodanig als

 

 

 

 

 

10. all c’co hc’rzog allauv ollcox allow c’rodauv scllag dauv

all crco allaw allsox alcos allow dauw selberg daw

alle zeker of hiertoe veroorlooft alles krijgt en veroorlooft hierdoor mogelijk daarvan

 

11. c’rog cttag hodauv ctcg cteodaves cttcrg c’rc oedaw d

cerzog certag hodaw ceteg cetoedaves certag crige oedaw d

verhaalt zekere dagen zeker hoedanigheden zeker hierdoor toestaat u

 

12. dauv und ccoe odauv crodauv crdg ollow das cllcy hod

daw und cerco odaw crodaw crdg ge allow dav  all ty how

u en hiertoe ook daarvan een kruidje krijgt veroorlooft dat zeker hoe

 

13. dauv c’rottcig  ettcos cros c’rig hoe croe croe hos ccas

daw cerrig ettcas acros crig hoe cros crod how

 u verkrijgt ettelijke door krijgen hoe daardoor hoe krijgt

 

14. c’ro cros crodav horg horg llor dos crodauv s’zo hlccos

crod cros crodaw horg hore das rozo haco if

hiertoe door krijgt hoe ge hoort of hoor je hiertoe zodanig of

 

15. gcro hcrsg c’cluv c’ecoc pacoe dadgd cllrg davllos

gllo crod crig hod crig ctroaro daxaw daw altag de

ge krijgt hier door geloof ook dat alle  dat zodanig hiertoe hoort of

 

16. gllo c’roe orc hodc’reg ctcoasg dax auv dauv allegfo

dcras cerrltw allous crig sorg  dolloe eltcoes d odlo aloe daw

ge alle krijgt ook hoe dat ge recht krijft daaruit waarvan ellen geloven

 

17. dcraz c’rcttrauv ollaus crig zocg dolloe allcoes adodlo alloe sud

de kracht dat vertrouwt altijd krijgt zo ge doet alles altijd alle zal

 

18. c’roll cros cricg dauv allcog

krijgen door kracht u altijd.

 

 

19. dro crauv s’rollcrug croe mc’rodcosg c’rig tgdscg ccd sodas

also traw serollerug marodsolg orig tgdccg sag zodas

hiertoe vertrou `o’ n kracht macro (groot) krachtig groot krijgt deugden zodat

 

20. gsow crosz dauv ellras das c’raas hauv das creg cllcas

ge sow cros daw  ettcae das  serzaas haw das  crig ettcae

ge zo doordat ettelijke dat verhalen hoe dat krijgt ettelijke

 

21. szo ollaw szogw olloe daw has cllroe daw cllroesdas

szo ollaw sodaw olloe daw Has cllroe ctzoedas

zo sta toe zo gauw u toestaat heft zekere u zodanig

 

22. goreca ollax ollg sauv ollrig hollauv ololcros hnaccg dae

gerug ollas ollg daw ollorig hollaw pleroe hyacca dae

ge hoorde alles als zag alles veroorloofde hier veel daarvan

 

23. dcrzo crodg hoxag lllig oll crig hccg hccadas crillos derauv

decro c’rodg hoxag altag oll crig Macg Macg dae crillos

daartoe krijgt hovaardig alle krijgen macht daaruit

 

24. cicos croe crof crollg czollig

c’zo croe crod crollg czolleg

hiertoe krachtig kruid te verhalen. [4]

 

Atropa belladonna.

 

1. hersg crodaw oe oelleccg crasz etras aus

herzo crodaw oe oellerig etras af

hiertoe krijgt u  overweldigende kracht extract uit

 

2. gllccg cras os ocrg dcro ellodg ollodas crodg

glug cras os o crg dczo ellod g allo das  crod g

gelijk kracht of krijg door (H)elleborus kruid

 

3. do cllig ollzo ellrg crg  dllcrccg cllrg hollcrodg dae

do ckrig ollzo ettrg cr’g dlle’zeug etrig hollecrod ge das

u krijgt alzo ettelijke kracht die ge kreeg ettelijke hoe krachtig dat

 

4. doe crollco daus das so creg gro hodg

soe crollco das dad so crige gro Hlod g

zo  krijg daaruit dat zo krijgt grote moed.

 

 

5. Tollog c’zoe daus ctcoae das crcg hodg olloauv c’roc’rg

Tellog croe das ctroae das crig mod ge olla und c’ro crig

Vertel hiertoe daaruit dat krijgt hoe ge veroorlooft dat krijgt

 

6. czollg croe alro eec’roe ollae do ecrcg crodo eoe crg cllrg

crollg croe ollso c’roe alsoe c’roe ollae soe crige crodo eoe crg cltrg

krijgt ge door alzo snijden bol u krijgt kruid die krijgt kleeft

 

 

7.  to oe czoccs crcoe doe cllrcg glloe doe doeo glloe doe crodg

u krijgt ook hierdoor kruid die krijgt licht die u dat gloeien dat kruid

 

8. olloe c’roe hoe heccrg croe mg croe cllroe crodg croe dauv

Sta me toe hoe hiertoe krijgen mag kruid licht krijgt door u.

 

9. C’ros olloe croe doe mg das c’roe dcros ollczo das Ero dg

 door veroorloof door mag dat kruid door alzo dat

 

10. Haos crollcrg dae crodg scrodg hoe crodas

Hoe krijg dat kruid licht mag lichten. [5]

 

Centaurea stoebe of scabiosa.

 

1. hgdauvg glcroe dauv oll crae glcrauv hllroesg

hgdaw g glcroe daw ollcrae glcraw attoer g

hoedanig ge gelijk al krijgt verkrijgen hiertoe

 

2. dos crosg crllas s c’ros cllrg ollo

dos crosg crllas s c’ros cllrg clto

u krijgt krachten door zeker kruid alzo

 

3. tollauv cllzcg g cros crg gdg crauv

tollaw cllzcg g cros crg gdg crww

mogelijk krijgt ge door kruid krabben of jeuk

 

4. c’eaudg crlloddg clrg daes crollaw d

ce audg crlloddg clrg daes crollaw

ceanus (cyanus) je zou krijgen jeuk zeker daarvan krijgen

 

5. olloczos ae c’rodaw croedav gllcraw dav

ollo cros ae c’rodauv croe dav gllcrauv dav

altijd door een kracht krijgt daarvan geloof dat

 

6. sauv dauvd dlloe sos glloedg dcroe dcrg cllcg

saw dawd d hoe sos glloed g dcroe dcrg cllrg

zou doet u hoe zo’ n  gloeiend je kruid diergelijke kracht

 

7. cros cllrg dauvg croedav.

cros cllrg dawg croedav

door zekere uwe kracht

 

 

8. Hgdauv c’rauv tog s c’roe todav gllc’r oe c’rccg dauedg

Hgdaw c’raw tog s c’roe todav gllcr oe c’rcrig dave dg

Hoedanig kruid toch zo kruid nu gelijk ook krijgt daarvan ge

 

9. Desc’ro hoe c’rccg tollcg gllodg so croe gllg dauv dausoe

Des cero hoe cercr g tollcg tollc g gllodg so croe gllg daw davsoe

Beschrijft hoe krijg dolle gloed zo krijg gelijke daarvan daaruit

 

10. t’ollg croe auv c’roe c’zcllg dauv cllccg hcoe c’auv c’sauv

t’oll g croeaw c’roe c’zcll g daw cllccg hcoe c’aud c’auv

dolle ge krijft uit kruid vertel ge dat verkreeg hiertoe koud koud

 

11. gtraw dae crg daeos c’rav dav oec auv c’rccg cllcos

gtraw dae crg daeos c’rav dav oec aw c’rccg cllcos

vertrouw dat krijgt daaruit kracht dat ook uit krijgt  daarvan

 

12. olloe crg cros cllros gos av crav sauv czcllg crgllg cae

olloe crg cros cllros gos av crav saw czcllg crg h g dae

veroorloof krijg door gaat van kracht u verhaalt krijgen kan

 

13. c’zo glllccg crcg dauv crcttrg

c’ro glllccg crig daw crettrg [6]

alzo gelijk krijgt u kracht

 

Nymphaea alba.

1. hoouv crcotcros ollauv o daw cros daus crllg

hoow occo  T crod ollaw o daw crod daw crllg

hoe winde veroorlooft u door kruid daaruit te krijgen

 

2. heeo hcrg c’ro t’zoe tollcro eocccs tollg cros daw

hero herg c’ro t’zoe tollcro eocccs toll g cros daw

hier hiertoe door tonen dolle kracht vertelt krijgt u

 

3. ollorg cros eo’rg croe crodg crodaw  crsllcg daw

ollor g cros eo’rg croe crodg crodauv  crslleg dauv

alles door alles zo’ n kruid kracht je verhaalt je

 

4. c’co croeo crcos crodauv

ceco croeo ercos crdaw

hiertoe krijgt door zodanig.

 

 

5hcros c’rg daw crcttog sc’rig dos croe daw

herzoe crig daw

hiertoe krijgt u zekere kracht waardoor kunt u

 

6. dos croe ccos croe hcoe crg czllg dauv ollcros crav

dos croe ccos croe hcoe crg czllg daw ollcros crav

doch kruid door kruid  hoe erg sterk u altijd kracht

 

7. dauv crollercg tollsag crollcos crccs crs crcaw

daw crollercg tollsag crollcos crccs crs crcaw

u verhaalt dolle verhalen krolkus door zijn kracht

 

8. crolloxorc cros crcoe croe doeodg

crolloxorc cros crcoe croe doe odg

winde door koen doen doet u[7]

 

Amaranthus caudatus met bloem en blad afgewisseld. Of Iris pseudo-acorus

1. hoecos gotae croe allcoe dauscj

hercos tolae ecoe allsoe daus g

hoe komt veratrum door alzo verdovend

 

2. gcrocos cros dag tollcrag crag

g crocos cros dag tollcras cras

ge kregen door dat  dolle kracht kracht

 

3. ocros tecrcos croe dauv cllog

ocros tecrcos croe daw altag

door gebruik krijgt daarvan vaak

 

4. sorcg cros crax crad ccag czo

sorig cros crae crad ccag czo

zulke kruid krachtige kracht hiertoe

 

5. tolloe croeoeg s crag cllezoe

tolloe croeoe g s crag cllezoe

vertel hiertoe kracht hiertoe

 

6. gcrllauv cros  cllcog olloe dag

g crllaw cros  ollcos olloe das

geloof door doordat alles dat

 

7. olcroe todauv crog cr’og daigo

olcroe todaw crog cr’og daigo

al kruid vandaag krijg kracht daarvan

 

8. gc’rcos cros croe ollg dago

g c’rcos cros croe ollg dago

je krijgt door kruid alle dagen

 

9. cz’o nos c’rcoedag ollcrodo oe

cz’o nos c’rcoedag ollcrodo oe

hiertoe ons kruid alle dagen te ontkrullen en

 

10. gdas croe ccllcoy

je dat kruid vlakt.

 

 

11. hczcox c’roe soxs c’rcoe c’rg

hercoe c’roe soes cercoe c’rig

hiertoe kruid zo verkregen gekregen

 

12. ollodauv  tollcros to socodag octtrg

veroorloof daardoor op zekere dagen verkregen

 

13. tollccg toll c’rcg tollodg tollcrig crcodg

dullige ge dol krijgt dolheid krijgt of

 

14. cros godas ollccg tollccg.

cros godas ollccg tollccg

door zodat allen dolheid

 

15. hcrccasos cros os cros oecrsg crod ollcrod otosas

herco as of crod o scrod oe crig cros ollcros olos as

hiertoe door of door uw kruid alle kruiden geest

 

16. oltcoe croe s crcoe altctag tollcos tollae dauv soeccg

oltcoe croe s crcoe altctag tollcos tollae daw soeccg

ofschoon kruid of kruid alle dagen dol kom zal u zoeken

 

17. socad allc os gllcodg tollccodae sag

socodg ollcos gllcodg tollccodae sag

zo kan je altijd of gelijk dolle code zeggen

 

18. hrcoedos c’rodauv tolcros toloe olcroe tollg olleos

Hercoe c'dos c’rdaw tolcros toloe olcroe tollg olle os

Hiertoe krijgt u door

 

19. allozos oe crccos tocos dauv tollcos tosauv cros cllcg

allozos oe crccos to cos daw tollcos to daw cros celrg

veroorloof je door zulk u zal krijgen zogauw kruidig

 

20. gcrcos croe o dauv croe s auv alloe os ag

hercoe croe o daw croe daw olloe os af [8]

hiertoe krijgt u kruidenkracht veroorloof dat.

 

Aconitum napellus?

1. hoauv ctros gollog r’ca clllcoe glloauv c’olg

waardoor zal ge nog vertrouwen geloven dat zulke

 

2. daudg tollccoe ollccos allos oeglloe doe das

 zou ge toekomen alles altijd moeilijkheid doe dat

 

3. oll of croe c’roe scccs crod crugllag allas

 

4. todas ccs’ ccg  hcccoe ollae dos crcasccu

 

5. gccas ollcrae ccos cras olleg

 

6. os cccos hos crodaeg crog

 

 

7. hecos allccras cros ctras s

 

8. gllcrg hecos cros cccllcoe olla

 

9. gllc sccxus ollcoe cllcodoaeg cros cllcg

 

10. ocros douv tollc’rog dauv croe ollasg

 

11. c’co c’ cochro offco hccos crodauv crod

 

12. o c’r crodaus gllccg hcros horas s

 

13. c’rad c’rllauv tollcca gllg cllcas crllg

 

14. dauv c’rcad g hcad[9]

 

 [9] Linum usitatissimum, vlas.

 

1. Hodasorg cr’tadg crocoe oe c’rcccg tolleg dow fros gllog

 

2. dcroc croe c’coe cllcoe c’cellcrg craw os croraw cros

 

3. ollccos ccos crg czaw tollaw daw c’raw

 

4. tollcroe erg gllg daqw ollaw clleg

 

5. tgdaw tollorg dgllgdg

 

6. croz c’rgllcrg dgllcrag

 

7. tollow clleoe daw cllcog\c’cos c;;cocrg hcccg Hoswas

 

8. odae cros c’cgc’zoe ctaw

 

9. tollcrow crcos tollo

 

10. dow craw craw

 

11. daw cllccg [10]

 

 

Clematis integrifolia, beter een orchidee naar de twee knollen.

teroow hocco hcrog crolcrg doedc deod

 

oe crig org cllrg crllcros c’cco czcosg croedg

 

cro cco ccaw crow daw todaw o aras

 

tollccg to cllcg crollcoe daw cllccg croew

 

c’cos c’cccg cllo oilow ccg tollccow crodaw

 

allcrog crollcra clrodg

 

 

hoscrg crccos ccos crollcrg ctcgdg

 

oeecd cros cllcos c’co allos cllcosg

 

tollllo uwcriod crcllrg c’rolla daw

 

ollaw c’rco ollcadg croe crollcdg

 

c’ro hcccos c’rodg c’rllaw tolloedaw

 

tolleg c’zo ollcoe shecg crascras odg

 

crodg s croeos crollodg crodaw tolla

 

ocrodg crghcg cckodg [11]

 

 

herodg lerog crllog daw oasoesg crodg dllcrgdg

 

oecccg ollcg gollaw c’ro ellrog cllccg cccg ollujos olloe

 

godaw alleav crg daw ollcccd czo elleg ollcrg tollcrodg

 

ollaw c’rcodg ocav s crxos croxlleg

 

hcrg c’rpdg toaw croeoes c’co tollcrco dow ocodaw

 

c’ro crcosccig toucg tog hcccg to cos cllcg c’roller’gdg

 

tolloug hccg crco herg c’rodg [12]

 

 

Paris quadrifolia, eenbes.

hooccos cros ollc ccg tc’rod crodaw gllow daw

 

drcoe c’g croe ollaw daw cllros crolls gcrotosdg

 

tollcro allos daw ellcros daw to das crod do

 

tollos c’rccd olloe gllow cr’oe daw cllros ollcrggllaw

 

c’rollccoe cros crolloe ollcroe daw dae croe crollew

 

alloe dros dasodg. [13]

 

 

Malva sylvestris of Althaea officinalis of Alcea rosea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14]

 

 

 

toas g c’roe croeos ctroe cros croftw crolcroe ollcrad

 

daw crcllcg crod cros has clcg cllros crolloes

 

toccas hc’ros crollg os crcocuc gllcos allaw dac

 

das ccos c’ccos crothcg ollcras gaw crg

 

has ollow c’cccs gllaeg cllcaw ods

 

os ae daw oddcais ollog cllcaw fgaw

 

daw todaw cros croe ollaws

 

gcroe cllcos tcraz c’rca offcaw

 

das c’ccoe sllauodas ollaw crodg

 

hczos ollccod crg cros od cr’x od

 

gcras eocrad oe crollaw

 

os c’coe ellcod cros ellecg

 

to ellroe godaw offca

 

gc’co haw g hauw [15]

 

 

Tanacetum of reinvaarn of een bloeiende varen als Osmunda regalis in de St. Jansnacht.

hoadg das xxxllas goas c’cos cccalccg s srcaz cras ollccg

 

occs cros crcthcg godlccas crcas odaw hcccg cros crauw

 

toad cllrg croe oocrocttrg crxllcrrog elleg olloe `gcrod

 

gc’rettrg gllczog sos gdadg gzg ollodg gllodg

 

daw cscc erodasg dag ollos ollg doedog

heczodg c’roclzoe crodlccg s

gezol gczoe daw ellcoe doe

gccos ccos ollereg tollooig

occo dae cros ellecod s

tollozod gercas hecrdg

eos cras oll ad dlroddg

gllcros g’cg tollag cllcg

sodaw cllcg c cros occs os

golloz croe cllcoe hcroeodg

croctlrg sos czg saw os

ocrg cllcas cllcos cllcg

gcraw cllcae ccllecodagde

gcraw cllcae cllecodafsc

gllrcocllcoe cru cllcos

oeccoeg hcros crg dos

dcros croedas olloe daw

gercos cros odlcas [15]

 

 

 

 terzodaw crolcrcg gllo ercg toos crug crasoerg

dcrecg hcos c’zos does dcreg hercg allerg crocodg

ocecccs crcodaw c’rccg gllereeg tollsrg craed

tolleezo cro eocrcg daq gezcg heros odaw

oaw ollaw

hezosp crug tolloccc crlloedg olleros croam

dc’rog cllcoe croe ollcroe daw c’rodg croe crollern

ollerig dcccccc srollg tollerg croe hccg trolle daw

tolleccrg oe crow droe ctecg c’rcllrg cro crg herod

scraw cros daw crcllcg. [16]

 

 

toegezg crg hczodg tolcrg ollcroe dg daw hcrododg

crocry ellig daw tollg crclcerg daq cllcoe cllcg ellrd

tollerg dglloeg crllug hc’rg hg hg dos crccg oe crocoedg

crollcccc occas crosccg daw cro horg croe dccs doe

scro daw tollcrg crccg herccg

mezos ccccod cccodaw cro daw ollcroecroe daw gos

ollentrodaw croscrcos od daw crollecro doe doe dos aw

tollccco sero crccodg tollecrg hcg o hcros daw

cro haco daw vr ollcrg dcoe dg doe daw [17]

 

 

 

 

Tcroe cros ollcrae crolg clroe crodf crg ctz odas cros

herllh cz hccaes cro ollcrc do doeg daw al

crodas ocg sg crodaw c’rollerg cros dg

toloz cros crccg dxzoe crcccd vro crg darg

ollorcg dos crcccg dg hg dcroe crcccd cro crg darf

hoar ellcrccg hoe hoe dg crg crocllg crccodg soe

crollo hcrow croos daw ocro daw

hcro cro tcrccg torcg olcrg dcrccg groedauw eros

daw crccg hccodaw dg crco ellcg ollerco doe dasd

c’roe crcodaw daw do gllcrodg croll crollo ollaw ollollcrodg

to cro daw crollellodg crolloe

cHzo chzef c’roes zolhdg cro crcg mcrco eodg croeae

dcccg cllroe croe crig hed crg cllo doe dawsrg cttrg

gcrcg horellecrg crccgllerg scrcaww cllrarras eleteg das

troe drg tollas crs aw crcav ollg cras crauw

sad crcaw ctros das croe haw croe hand dan had scroe sand

os crollcccg crcg ollae crae [ 18]

 

Ricinus communis.

crod soos oe croe olloe croe olcrcaw olgdauw saw

crclleae sas cros c’rcaw c’ros crgllcrg ollaw ellg

todg ercae sg crosg crcas cros ocaum crauwd doeas

dcroe croe das crcav cllrasz crcaeg daw crasg

croe croe das ollcras cllauw clleroe das

daw cllras gllccg crogllaw daw as

cro hcroe das crcg cllcas crollaw sg

olloroellcr croe croe croe errcaw dan

croe oscre crollcrg croe cllcos craw

sccascrg occsodg hercg rorg ctcasos

sosaw

tccas cros oe sae c’rax ccccollaw crae daw

hezos ollcras ollg crollaw hcollo ollosccg sallas

cros alloe eollaw croe hoe ccas ollccg hcrg cllcas

os croe craw creilg cros cccaw cras crrccllg croe so

cros crcos ccos ollccg dcros crodcg cro saw

daw crcaz daw. [19]

 

Ornithogalum.

 hgdoe croeg cllros oscccg s crg odaw sasg cros cllleg

og llccg cros gllaw ollerodg hocollg ollow dg os crow

how ctrg tollod ollaw ellrg ollos crcg cllrod sas

gc’rg crollcro crxlltodcros crow ollas dos olloe dadllg

daw croe sos cllrg crollow ccroe dctoedg ollcroe oll dg

 

tcroaw cllegaw ollas ctcodosae cras sg crodae crdg

os croe crg Llcrg hcroe gllos tolloe crgllg crodas aw

tollcro tollcrg cttccg hosaw ollaw d dae s oe’ro eltig

ocro cllcg cro clog crodghcrg saw crg daw

gllcras osauw crllos [20]

 

(viool?) tocros ollosodg olg c’ros daw tolcrglsco toloe c’roe ctroe daw

dcros toaw crllaw cttcos croe cros clroe dg ollg tollaw dg

gllcg cros gllaw daw cllcg ollaw ollg occcs daw

gllcg herg haw ellros olloe ollg hoedg

 

tccos gl crccg tollos glcrg oectroeg has crllg daw

odoe crog hc’rcodg crodg daw ollcrg cllcod allo

to croe croe cllcrg daw ollae dos daus

saw daw tollcro sollged daeg

daw crg hos crgllg dasg glloedg

ollge gccoe croe crg hgllg

gcros crc’zollg ollg haw

crllaw cttch cros [21]

 

                                                                                      

Saxifraga granulata.

tcrocllcg c’ros octtrodg cros crg herdoe crolcrue glcr hos

dcrig cllroos cras crllg os craus ollgellcroe ollg daw cllgd

tollos ollcrg daw crocllrg tollcrg croe os gllg dg dg

sos craw crcttrg cllro cllrg os aw crllvros dow odg

tollccg tollcroe croe cllcg

 

gcrcos cllrg croe cllraw tocllcoeg dg crg haw c’rg

dcrg tollcroe heraw gllg daw cllr daw das auf

ogllcros c’ros ccros crg haw dg crodaw

otolloas ollos clrg cllros osaw fllow

zollcro c’ros tollg tollos cllcrd ollas

zodaw dauw tollcrg tollos [22]

 

(consolida) taw daw  c’rco tcrccg tollg dauv cllcos ollgdg saw

daw daw cllrg crcllcos crow toll crodaw cllrg daw

docro gllcg hroe oellg croe dg

tollcrg hos c’row daw tollcrcg c’rcllcrg gllos daw

c’ro gllccg daw tollcrg tollos croe daw tollcrgllg

c’rouw cros c’rcllcg tollg tollow tolloe crosaw

tolloe crgllg vroecrcllg dauv daw crcllcav [23]

 

hc’roe scroae clrg c’lgdav clrg c’rcg hcrodg c’rogllg

soe;;codg todosg gv’rg dav gllcrg gllcrallg hcroe dauv

tollg croe cllrg dos gllgcrg crolg daw crauv dauv dod

dcroe crg hcrg dg dauv

hcroe cros c’ros dllg c’crg dauv cllcg dg crode dauv

ode dsg olloe crauv gllcros das crodg cllcg s dauv

tollcrg ollcroe cllrg dg [24]

 

hoedcrodge c’rclrg c’rosdg tollg c’roe clcas davg

c’roe dg srcttg dauv das gllcrg dav dvrg

ollcros dg hcrg hcrg das tollcrd ollg croedg dg

tollscros sroeoeas crgllg scrg tollg clllco hcrcg ha

sogdg tollccg toll cros dg ddg cllros c’rg asd

gcrocos he’ro dos cllccg scroed [25]

 

Petasites hybridus.

hosc’ros olcrg c’roe dg tolcrg c;roe olcroes dglccg dcrof

dcroe croe doe c’cloeg gdae c’rg gllcrg tollcg dauv dg

sg dcros c’cauw g’os cros gllc’cg gllcrg hcrg das

todcrg gllccg ollcros

c’rosodo c’rg hc’rg hcroe dlrgtolcrg ollcroe clroedg

hcros dos dauv tollcroe ollcrg ollcros auv cretteg d

dcrg tollg croe dg tollrg doedg ollcros doauv

c’ro crg tollcrg hoscrg hcrth s ollcrcg dauv

oedg c’rig croe dauv glloeg ollcrae daedg

sollcrg hcrg ollososg [26]

 

hoais orllouv ollcrg hcrod olloe ollcrg ocllcos

ollo tolloe crodae allcroe cllcroe crollg

tollcrg tollod crg ollcrg cllcodg

oes crig ollos oauw ollc’rg tocllg

tollh dauv

 

toedauv oeclrg croe dg ollg c’ros tollged daus od

daw ollae crg tollcrosg dcrg hollg dauv c’ros

allcrg dauv gdauv glloe ollcrg ohoed dgllauv

hcrllod ollae cllros gllae gcro llae c’ro tocllcg

goe crg hcrcg hcros dae

 

Centaurea erythraea.

hcro dauv croloe c’rouv ddau daw

ogllccg souw croll tollcrg da olloe

gdauv oe crg hcros dauv oeoe

ocrllcras hoe c’rg dauv dosodg

tollcroe das daea tolloeo

gcroe ois olllos croos octtig

ollcro dav crcttcg [28

 

sos’rg hcroe c’ros crcos gllau s

sodg crodg ollocodg tollcrgllouv sg s’ro hg dg

tollcros crod c’rollg crodg doe dgdg ollcre dg

scrollcrg scroe dg c’rig das tollg gllccg hg

occcco crcg hcos crig herg hg crodaed

sodauw crg gcrg g hcodg [27]

tdgcrouc glodaw ollgr’g dg glcros daw hoe gdaw

ollcros dcrghs’rg ollg trg cllrg ollcrgllg croe dauv

gcrgdg dauv trcllrg gllgllauw dgllcrg glltrg hgdg

gllg crg hc’ro gllc’rg c’rollc’ros gllg dasodg dgollgds

oll c’rg dauv ollcros crllg tollcrg dauv cllros ollg

tollg crollg cllrg crollcrg dgdgdg crcllcg dcrgd s

oghcr’g cro llg dgdgodgd ollcrg o hcrg dc’rg das dg

cro hc;ros dauv ollc’ro dg dauv doe daus darf

dg llcrg cllroedg dcrcllrg [29]

 

Filipendula ulmaria.

hc’ros c’rig hcraeg c’rg crlloec c’rig dauv

ollcros to hcroe oeg ollos c’rg hoeg

tollav tollcrgllgdag dauv croe cllcg

scrcauv crodauv cre soe cttrauv sae

tollcrg sc’ros cllrg dauv cllrg dg

dcrig hollauv crdg sauw ollcas

dauv c’rllauw cllrg c’ro hco cllcg

crocllcg hoe hauds daw cllcoeg

ocllraw tollaud cros odauv cllce sg

gcraw crcllcrg ollc’rg sauw doe crds

ollauv ollauv cre sg crgs crosods

tollos c’ros hcrcos crg cllrauv c’rud

gllc’roe dos c’rccg cllrg daw sllg c;ros c’rollg

ollcro hcrg croe dauv cllcas glloe dos dorf

tollecros crauv crg hoe dallg [30]

 

 

tosos osc’ccg crouv dllcrav olcros dg

seros os oso sauv cllrg feaw das

cllcos dauv tollos ollcos ollauv

dauv crollg c’roetollg tollcros

ollcros cros cros gllcros cllegs

tollcrig crollg hauv oll crg dauv

crog crous c’ro scrgs crg hos oes

gllcros cros oe ouv ollge c’roe dauv

ollcroe ocllcoe croe croe crodg hav

sos cros cllrouv cllrg tollauv

soe ouv crcos croe dauv cllcg

dauv cllcos croe cros[31]

 

Viola tricolor.

hocrcodg tolccg sgllauv olcrg dos gcrg dauv dg cros osod

gcrgllcrg olleg hoe c’cros odg ollodg tog occc’osdg

gdos c’rcae ollcrg toglluv crollg gllaus davod gcrcaeod

hcros cros ccs gllcr crocllrg olcrg llgllg

o\craum dgllg occcs dcccofauv dlloauv

duav daecrg dgllg scrg sauv doaetollge

c’rollcrg gdaw gllg c’rodg Ollie dauv

sauv gllauv

hosos daergdaer ollcrglcroe glcroclg ollae

sollcrg tolloe crollg ollcrg cllcg crg llcrg

dgcrollcrg c’rcllrg c’ellc’cg c’ro llcrollgd

tolloros de dg c’rcg. [32]

 

 

hcroud ollcros crllcroe crlcrg slcrodllg

gllcros ghgcrollcrg tollcrocllros c’rosg

gllcrg dg crog tollg crg hcrg hoc’rcll

dcroe crollrodg clrod crolloe dae

gllcrg crgllg cros croe gllcrg dav

sos crllas oolg crllas croe dauv

hccocllcg crglcrg tollcrg crclcrg sg

dauv croe fgdauv crcllcrg tollcras cros croeo

dc’rg ollaw ollauv croe cros ccllros llg crodg

tollcrg crgdg gllcrg crcllcg ollow cllcos cllrg

okkgllauv crllcrg dauvdauv ollg ollos crodg

solos oaosas [33]

 

(duivelsbeet) tc’rodg dasag gdascrog olgdg glod crol allcrg dodg oedcllcg

odaw crollg olc’rg todas cllrodg dos ollcroe todcllrg odg

croe os crg todad allos cros ollcrof

hcros croe tolloe tos oedauv olgdg sog glcrg glaus

gcrcllcrg cllcg cros c’ros clcos clcos clraedg das cllrig todg

hc’ro tolcro tollcros crcllcg

 

hcrcp tollcrg croedcrg hclcrg dc’a olcrosdg

dcrcrg dgcrocas scras gllcrg

sog crcllro odas crclcras

das orcas dcccos saw gdoe

ollcros cllcas ollauv croe dauv

gcrodg crollog [34]

 

hecodoe cros hcrg olgdauv odaedg

gcrccg hccos cllcodas oleo odauv ollae

oedaug odaw ollae oedauv croctlcoe oeoe

heccos hcroe clroe oecroe ollecg

gcroe croe doecrccg hcroe das cllcg

ocllos os ollauv os ollauvd

sos crllccg hous cccos ossauv

tollccg hccos oe dg croedauv sg

gcccoe c’roe hcroe croellauv oe

ogllos ollcos ollos olloe dous af

tollcrco tollous cllccoe croe

og crog hccuv crcllcrg oe cros

gllcos croe croe cllcoe crllos c’ccoe

oeos cllrg cr’cllg crco ollos olcoe

ollcrcoe croe ollcoe ollcoe ollcrocoeod

toov sas c’rc doe tollcrauv cllcos

ollos crccos oe croe dos crs osccccs

dau crig toouv cllcos croecros

glccg ollccg crcos croe c’ro gduw

oag c’ros c’roeos os c’rccllrg clccos dauv

tollccc das crcg lcccos crccoe cllrccg cllrg

crlccg ollcos cros ollcos[ 35]

 

daw en dauw, u, c’rco hertoe c’erllg, =verhaalt. Troe, =trouw. Ollg= alle, dago= dagen, Cro met een o op de r is hiertoe.  Croe, crodg, g als je, kruidje.

 

Centaurea cyanus. De bloem en kelkbodem lijken er veel op. Maar de bladeren zijn te breed en getand en die knobbels roepen vragen op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt wat qua bloemen op Aquilegia vulgaris, maar de bladeren komen niet geheel overeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calystegia of Convolvulus. Planten met wortelstokken met in elkaar groeiende ranken. Mogelijk Convolvulus tricolor als blauw bloeiende plant.

Als bal heb ik ook gedacht aan Anastatica hierochuntica die dan door de kruisvaarders zou zijn meegenomen, maar dat lijkt toch onwaarschijnlijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curcuma longa. In het eerste gezicht was ik vrij sceptisch omdat er bij de ‘ouden’ geen afbeelding van voorkomt, maar bij het bekijken van oudere afbeeldingen zag ik toch ook de knobbeltjes onderaan de wortels. Ook de bloembouw lijkt er op.

Het leek me Phoenix dactylifera zo met dadels die toch beter bekend was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de knol zou het Colocasia esculenta kunnen zijn, maar die bloeit niet. Matthiola beschrijft er toch in kapittel 122 met bloemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lonicera caprifolium. Het bloemetje lijkt er op. Alleen is de kleur blauw en niet geelwit. Maar de bladeren lijken in paren te staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carthamus tinctorius naar de rode bloem op de distelachtige kop. Het blad heeft echter meer van Rumex of Chenopodium soorten dan van de saffloer. Het kan ook Inula helenium zijn zoals die vroeger werd afgebeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stachys officinalis. Moeilijk, het blad is sterker gezaagd en de bloemen zitten meestal in een grote tros met eronder twee heel kleine trosjes. Ook de wortel lijkt meer houtachtig. Komt dus niet geheel overeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlina  acaulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyrola rotundifolia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis sativa. Lijkt me duidelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eryngium alpinum. Het lijkt in ieder geval op een distelachtige, vooral die blauwe. Maar er zijn geen bladeren en komen zo uit een knol of wortelstok. Ook mis ik het bolvormige hoofdje op de blauwe bloem, die is vlak zoals in Centaurea montana of jacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beter Succisa pratensis waar de bladeren mee overeen komen of Scabiosa columbaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamus of Dioscorea communis komt er qua blad vrij goed meer overeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de bloemknoppen en basis vrijwel zeker een composiet als Centaurea jacea of montana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanicula europaea heeft gelijke bladeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polemonium caeruleum wordt pas beschreven in 1600 als Griekse valeriaan en de bloemen zitten meer in een tros. Qua blad zou het kunnen waardoor het geen Campanula of Gentiana is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer een fijn bebladerd heestertje, kruid als Asparagus, maar dan mis ik de rode besjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt op een klein plantje als Thymus vulgaris, tijm. Of Rosmarinus officinalis

 

 

 

 

 

Hoe moeilijk kan het zijn, tegenoverstaande bladeren, blauwe bloemen, moet toch niet moeilijk zijn. Is dit Tragopogon porrifolius?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polygonum aviculare lijkt me duidelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedum dasyphyllum of spurium dat zijn soorten die vroeger aphyllum; ‘zonder blad’, genoemd werden vanwege de kleine blaadjes, ook zijn ze niet aanliggend en bloeien ze niet blauw.

Mogelijk Vitex agnus-castus, maar de bladeren komen niet overeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedum maximum of nu Hylotelephium telephium subsp. maximum lijkt wel wat overeen te komen met de wat ronde bladeren en scherm bovenin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsatilla alpina heeft geveerde bladeren, komt niet overeen.

Bladeren staan in kransen als een walstro, Galium, maar die heeft kleine bloempjes. Ook de dikke wortel wijst op een meerjarige plant. Het groeit wel op een andere wortel als een parasiet. Maar die bezitten geen bladeren.

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijkt wel wat op een roosachtige naar de bloemen en bladeren. Maar blauwe bloemen en een wortelstok?  Potentilla reptans of Potentilla erecta hoewel die geel is of Comarum palustre?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borago officinalis. Het lijkt er op dat een ruwbladige afgebeeld is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silene maritima.  De bloembodem lijkt op de dikke buik van de drankgod Silenus. dan Silene vulgaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristolochia longa heeft bloemen die uit de bladoksels komen en een ronde calyx.

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een netel, Urtica, heeft gezaagde bladeren.

 

Met tegenoverstaande gave bladeren en kleine bloemen komt beter overeen Anagallis arvensis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is het kleine beestje, draakje, die van het blad eet. Dat kan op een zachte groente als sla, Lactuca, slaan. Beter Ocimum basilicum naar het draakje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica officinalis.

Zo ook Salvia sclarea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijkt me een grote plant met geveerde bladeren en schermvormige bloem.

Of een Ferula soort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de bladeren denk je aan Convallaria majalis. Toch wel een eenzaadlobbige, maar die bloemen? Beter Gentiana pneumonanthe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alliaria petiolata is mogelijk, de wortel is wat te dik. Asarum?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of een Aristolochia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloemkolf heeft wat van een Equisetum, maar die bladeren? Holwortel, Corydalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inula helenium met zijn zonnige bloem en dikke knol?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt op een distelachtige plant met grote bladeren met roodachtige bloemen als Arctium lappa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nigella sativa. Zaaddozen zijn vrijwel gelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpinia galanga of officinarum, maar de wortel is te dun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circaea lutetiana komt overeen in blad, zaadvorm en wortel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Asteracea met grote bladeren die wat gezaagd zijn als Inula helenium en beter Doronicum pardalianches.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een schermbloemige met geveerde bladeren als Cicuta, Conium, Pimpinella en andere.

Zaden lijken wel op de potjes van Hyoscyamus niger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een lipbloemige met tegenover gestelde bladeren als Mentha aquatica, arvensis of pulegium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt meer op Consolida regalis, de bladvorm en bloembodem komen echter niet overeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silene fimbrata. De bloembodem lijkt op een Silene, maar die heeft gefranjerde bloembladen en zijn de bladeren lancetvormig. Ook de hoofden aan de wortels doen denken, eetbaar als pastinaken of goed voor de mensen zoals Rhaponticum heleniifolium?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scabiosa columbaria, bloem kan er op lijken maar de bladvorm niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt meer op Helleborus foetidus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunaria annua zou je denken naar de ronde blaadjes, maar de bloem komt niet overeen. Het zijn ronde blaadjes zoals in Lysimachia nummularia, waar de bloem niet mee overeen komt, of Calystegia soldanella. Of Soldanella alpina. Of Mercurialis annua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colchicum autumnale voldoet ook niet want die bloeit zonder blad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kan ook naar de bessen, min of meer handvormige en klimmende takken gewoon Vitis vinifera zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geranium, dat naar de handvormige bladeren, dan Geranium robertianum naar de knol. Maar ik mis wel de typische naalden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alchemilla vulgaris.

Beter Sanicula europaea naar de bloemvorm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chenopodium blite, Amaranthus blitum, zou kunnen naar de bladeren en trosvormige bloempjes die op het eind staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de grote bladeren met sterke nerven en de wortel lijkt dit veel op de mandraak, Mandragora officinalis en beter nog naar het vrouwtje met meer rode bloemen, Mandragora autumnalis. Alleen de lange stengels laten me twijfelen want de plant vormt een rozet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vruchtdozen en tekens op de bladeren zou ook kunnen slaan op Ruscus hypoglossum die een tongetje op het blad vormt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het blad lijkt op een Rumex soort, maar de blauwe bloem wijst op een Asteracea.

Beter Heliotropium europaeum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de wortelstok zou het Calla palustris kunnen zijn of andere eenzaadlobbige naar de bladvorm als Convallaria majalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de witte vlekken op het blad zou het hier om Silybum marianum kunnen handelen. Maar de bloem is niet stekelig, dan met geveerde bladeren en wel een Asteracea als Aster amellus hoewel die enkelvoudige bladeren heeft maar wel blauw rode bloemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwe bloemen als een Asteracea zoals Cichorium intybus, maar de bladeren en wortel komen niet goed overeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt meer een grote bloemvorm zoals bij kardoen, Cynara scolymus waarmee ook de bladeren wat overeen komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt wel wat op fijn blad zoals bij Anethum graveolens met bloemen in een dichte scherm zoals bij Foeniculum vulgare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral die knollen zijn opvallend.

Scrophularia nodosa, hoewel het blad niet overeen komt.

Dan beter Filipendula vulgaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het blad lijkt wel wat op Tussilago farfara.

Fragaria vesca als onderste waar geen vruchten zijn hoewel het onderste blad er op lijkt.

Is het niet gewoon een klaver soort, Trifolium, Bituminaria bituminosa of minder een Oxalis?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloem lijkt treffend op Centaurea solstitialis, het blad niet. Naar de stekels als voetangels zou het ook Trapa natans kunnen zijn waar de bladeren om de stengel staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Ajuga soort als genevensis of pyramidalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rechtste zou Dipsacus fullonum kunnen zijn want het lijkt dat de bladeren de stengel omvatten met kaardenbolachtige hoofdjes.

 

De linkse is een andere en naar de wortel zou het Bistorta officinalis kunnen zijn, niet naar de bloem en blad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijnvormige bladeren, Asphodelus of een Iris? Naar de wortels zou het meer een waterplant zijn en is dan een Iris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geveerde bladeren, stevige wortel, Sambucus ebulus? Alleen de bloemen laten me twijfelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladeren als zuring soorten met zulke wortels en zo het lijkt ook de bloeiwijze, een Rumex soort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijnvormige bladeren en blauwe bloemen aan een smal plantje, Polygala vulgaris. Alleen de bladeren zijn getand en de wortel is te dik.

Zou het dan een salie soort als Salvia sclarea of Salvia pratensis kunnen zijn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wortelstok met rondachtige gepunte bladeren wijst op een Polygonatum soort. Alleen staan de bloemen aan de bladeren en zijn anders van vorm dan hier afgebeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanacetum balsamita is mogelijk. Het is wel een Asteracea. Bladeren zijn echter niet zo diep ingesneden. Het lijkt wel op een soort strobloem als Anaphalis margaritaceae of Helichrysum arenarium hoewel die lijnvormige bladeren hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alleen handvormig blad aan een lange wat windende stengel, het lijkt wel op een klimop, Hedera helix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weegbreeachtige bladeren met grote bloemen, geen Alisma naar de bloemvorm die wat op een Asteracea lijkt. Dan een Orchis soort, maar daar komen de wortels niet mee overeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de zaadbollen en klis of klit,  Arctium, beter Xanthium strumarium?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer zo’n roosachtige naar de bladeren. Geum urbanum?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de ronde bladeren maar vooral de zaaddozen zou dit Asarum europeanum kunnen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ronde knol en vreemd gevormde bladeren, lijkt op Dracunculus vulgaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit lijkt op Passiflora caerulea, ook omdat er een gezicht in zit. Maar dat kan toch niet, die kwam pas tegen 1600 met het lijdensverhaal in 1609, dan zijn er meer Amerikaanse planten.

Maar de bladeren komen niet overeen, het zal dan Campanula medium zijn, maar die heeft de bladeren niet zo getand en met meerdere bloemen op een stengel.

Dan een Gentiana, maar die hebben nog gavere bladeren net zoals de leliebloemige.

Of wordt hier een soort roos afgebeeld met stamper?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat de bloem in een scherm zoals het lijkt, het is geen schermbloemige naar de bladeren, dan lijken de bloemen apart op een salie soort, Salvia virides of Salvia verticillata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit lijkt qua wortels ook op de mandraak, Mandragora, maar de bloemen op een Filipendula-achtige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tegenover staande bladeren en bloemen in trossen, langwerpige bladeren, Vincetoxicum hirundinaria of nigrum?

Het lijkt geen klimmende plant anders zou het ook Solanum dulcamara kunnen zijn met besjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de wortels lijkt het op Armoracia rusticana, maar die bloeit niet blauw. En bladeren lijken niet.

Dan Symphytum officinale, bloemen lijken wat ruig te zijn en is een plant met wortelstok, maar heeft meer lijnvormige en geen verdeelde bladeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliotropium europaeum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonchus oleraceus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamerion angustifolium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is weer een distelachtige als Cnicus benedictus, naar de bladvorm Carduus acanthoides of een Centaurium. Beter Sonchus oleraceus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corydalis cava, naar de wortel en bladeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lelieachtige bladeren met bloembol, kan Allium ursinum zijn of andere Allium maar dan een zonder bol. Of Iris germanica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zou weer een Salvia kunnen zijn naar de blauwe bloemen. Hoewel die opgerold zijn en de stengel  uit een schubachtige wortel komt. Geveerde bladeren, dus geen winde, Convolvulus.

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit ziet er weer uit als een distel als Cnicus benedictus of Carduus nutans.

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

handvormige bladeren en blauwe bloemen met een knol, lijkt op Aconitum napellus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bbloemen in trossen als Potentilla reptans of erecta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is lijnvormig als Agrostemma githago waar de bloem ook op lijkt, hoewel die roze is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacia lentiscus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saags gllae as allaw c’ zoe c’ ros

saags ge alle as allaw cerzoe acros

 

*acros, hiertoe

*allaw, toestaan, veroorloof

*allrg allerlei

*altag, alle dagen

*auczo, auc so, ook zo

*ccoe, zeker

*c’co, cerco, hiertoe

*c’coc’rg, cerzog ge zeker ge

*ceteg, certain, zeker

*cerzoe =herzoe

*cffcoasg=oll soal

*c’g, crg,=crige, krijgen

*cllzas, alle gezien

*clltcaw vertrouwen

cllczg, deugd

cllcy, all ty

cloaw, ctraw

*clloras, allo ras, alles daar dat

*clrcca, vertrouwt

clrzos, =acros, door

*craft, kracht

cras gezien

c’rauw, vertrouw

crg, crige, krijgt

*crdg, kruid

*crod, kruid

c’ro,  certo, hiertoe

crodaig, zodanig

*crodaw, krachtig

c’roe, g’roe, grote

*crocllrg, krijgt

*c’rog, cerzog, verhaalt

c’rottrcig, cerrot krijgt

*c’ros, crcos is acros, door

*cros, cros, door

*c’rx, zeker

*ctcg, zekere

*cteodaves, hoedanigheden

*cttag, zekere dagen

cttcos, ettelijke

*ctroe, kracht

cTcg zekere

cTro. hiertoe

cTrog, cTroe, zeker

ctcg, certain zeker

*ctraw, vertrouw

*czas, gezien

*c’zellg, c’rellg, vertel

*c`odasg, sodas ge, zodat ge

*ctzodaecs, sodae es zodanig is

*c’zoe crzoe, hiertoe

*gdar, ge dar, ge durft

*daraus, of daraud, daaruit

*dava, dav, davon, daarvan

datvollog dat volgt

*daw, u

*ded, did, deed

edaw, odaw, voor u (zijn)

*ettcas, ettelijke

*gllae, =ge alle

*gllos, gllo, gelove

*gllaw, gelove

goccg, ga crige, gaat krijgen

hays heeft het

hcrog, hiertoeo

*hodaw, hod, hoedanig

*hod, how

horge, hor ge, hoor je

occoerdg=occurs ge

*oe of or

*oedaw, odaw, voor u

*ogdas, ondanks

*ollacoe, altijd

*olcos of alle cos, alles krijgen

*ollcrig, all crig, alle krijgen

*ollo, olla, ollav, toestaan

*oltag of altag, alle dagen

*oes, oec, ook

8org= or ge

ogdas, ondanks

ollag, all tag ollcos,  alles krijgen

ollaw, toestaat

*oltag= altag

*ollcos=alles kan

*saags, zeg

selberg of selbag, zelf

*sgaus, sag aus

*sodas, so das, zo dat

soe, zo

*sorge, zulke

sorg zulke

*sow, zou

srodaw zodanig

*vollaw, mogelijk

saisg, says ge

*sgaus, sag aus, zeg ook

sodas, zo dattgdccg, deugden

*zas, ziet

*zausg, zau ge, zou ge

 

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/