Voynich manuscript, 15de eeuw.

Nico Koomen.

Uit;  https://archive.org/stream/TheVoynichManuscript/Voynich_Manuscript#page/n1/mode/2up

Uit; http://ellievelinska.blogspot.nl/2013/07/the-voynich-manuscript-plant-id-list.html

 

Het blijft lastig, croe zal een kruid zijn, maar vroeger was er geen vaste spelling zodat er aan andere variaties in voortkomen en ook vormen als kruidje, kruiden, gekruid, kruidig etc. Mogelijk is dat laatste het  bijvoegsel dg.  Staat dg los dan kan het wel ヤdoe jeユ betekenen. Ook is de tekst wat vaag, vooral aan de rechterkant, en komen er wat afdrukken door van de volgende bladzijde. Verschil tussen r en c is moeilijk, ook a en o. Verwarrend is ook dat twee dezelfde namen achter elkaar aankomen, soms met een c of iets anders meer, afleiding van de vorige? Dan zijn er geen referentiepunten, namen.

Aanhalingen boven de woorden zal een invoegsel zijn zoals in gedrukte boeken ook voorkomt, mogelijk ook aanhalingstekens zoals in Duits. Misschien komt het boek uit Oostenrijk. Een schrijver met aparte schrijfstijl.

 

Mogelijke vertaling;

as; als, 72x,

allauw; 5x; veroorloof, wel hetzelfde als ollauw, 92x, en ollouw, 5x:  qollauw, 38x wel hetzelfde als qollouw, 8x; vertrouw: crollauw, 22x, jeuk, olloe; sta toe, 136x, qolloe; slecht toe, 52x,

cras; kracht, 50x, , dcras; de kracht, 3x, gllcras; gelijke kracht, 3x, ollcras; alle kracht, 5x, qollcras; dolle kracht, 6x.

ccoe; hiertoe, 50x, ollccoe; alles hiertoe, 23x, hccoe; hiertoe, 14x, qollccoe; kwalijk 5x,

cco; kook, 32x, ccos; gekookt, zo ook wel ccoc, coc,

crcllg; vertellen, 28x, crcllcg; vertelt, 38x, wel hetzelfde als crcttccg, 9x,

ctras; zeker, 5x,

cttccc, ettelijke

cttcoe: enige, 72x, cttcos; enig, 50x,

ctro; hiertoe,

croe; kruid, 289 x, croedg; kruidje, 3x, crod is wel gelijk, 11x; ccosg; kan je,  4 x cccos; kennis 28x,

crauw; krabben, jeuk, 72 x, qollcrauw; dolle jeuk, 7x, ollcrauw; alles jeuk, 5x,

crod; kruid, 92 x, cro; kruid, qollccodge; dolkruidje, crollccodge, krulkruid, gllccodg; gelijk kruidje,

crollg; gekruld, crolg, 52x, croll; krullen, 20x, crollae; gekruld, 3x,

crg; krijgen, 270x, ollcrg, olcrg;, alles krijgen, 165x, gllcrg, glcrg; gelijk krijg je, 31 x, qollcrg; dol krijgen, 3x, hcrg; hier krijgen, 68x, crolcrg; gekruld krijgen, 4x, dcrg; dat krijgen, 37x,

cros; door, 308 x, hcros; hierdoor, 30x, dcros; doordat, 22x, ollcros; alles door, 28x, qollcros; dol door 10x, croccoc; daardoor,

daeg; dag, 6x,

cttcg: met var. 288x, cttro, cttcoe: medisch?, 9x,

dauw; u,  662, wel gelijk als oauw, 13x, odauw, odaus, todaus; ofschoon, 36x, sodauw; zodanig, 9x, gdauw, ge doet, 15x, daus; u doet, 58, hoe gdauw; hoedanig, 1x, qodauw;  kwalijk doet, 11x, ccodauw, kruidenkenner?

dad; deed, dadg; deed je, 22x,

das; dat, 102 x, das dae; dat daar, 2x, dae; daar 92x, dasg; dat je,

darf; behoeft, 51 x of durft?

das; dat,

dav; daarvan, 22 x, sodav, zodanig, sodas; zodat, 3x

dodg; doe je, doedg,

ello: Helleborus, 3x.

gaus; gauw, 2x,

gllae; gij alle, 15x,

gllauw; geloof,  gllouw, 41x,

gcrcllcrg; gelijk krijg je, 2x,

gllg; gelijk, 42x,

glloe; lijm of gloeit?, 25x,

gllas; gelaten; laten, 22x,

gllos; geloof 16x,

hauw; hoe, 50 x,

hcrdg; het kruid dat je 16x,

hcros; hierdoor, 2x,

saags; zeg, 1x,

oll; alles,  22x,

olloe, ollae; moes, van olus? 87x, ollaedg; moesje, 2x, qolloedg, kwaad moesje, 2x, qolloe, kwade moes, 19x,

qodas; zodat, 4x,

qoll; dol,

soe; zo, 13x,

sodg; zo je,  8x,

sollg; sommige,

sauw; zou, 13x,

vollauw; volledig, 1x.

 

ollas; olie, qollas

 

1. Saags gllae as allauw, croe cros cs gllos ccoe dg

zeg gij alle als veroorloof, kruid door cs geloofde hiertoe dat je

 

2. cosg cttcas osg has vollauw cras ocd cllcas cllcas dauw

zo je iets of je hebt volledige kracht of alreeds dolle kracht hiertoe dat je

 

3.sgaus crcllg os gllauw ccod  cttcoasg cttcos asg auw cg

Zo gauw vertelde of geloofde kruid zekerheid zeker dat je uit krijgt

 

4. Sauw ollccq ollcos soe ollg ctt das dauw ollauw os ollav (allouw) gdas av crg

Zou iedereen alles kennen zo elke dat u veroorloofd of veroorloven ge dat van krijgt

 

5. Sausg cccos cttcauw ctcos ctcauw           

Zou ge kennis vertrouwen iets vertrouwen.

           

6. Sodas cg croe ctcog ogdas cras ctco auw cco dasg

Zodat krijg kruid gekookt ondanks kracht kook door dat je

 

7. gcrcg ccodg ollccoe ollccoe cro cttcg oc crg dauw cros hod dauw os hcodg

ge krijgt kruidje hiertoe hiertoe kook  en altijd verschillend ook krijgt u door hoop uw dat ge

 

8. dauw cros ctroe ccodg

u door zeker kruidje.

 

9. Sg dauw ctccauw oec ctrca gllauw cco crg ctro dae cs

Zag u  sommige u ook hiertoe geloof koken krijgen hiertoe daar is

 

10. oll cco hcrog ollauw oll cos ollov (ollouw) cco dauw s cttccg dauw

alles kook hier krijg veroorloof alles door veroorloven kookt u iets u

 

11. crog cttccg ho dauw ctcg ctco dasses (?) cttccg ccc oe dauw dg

krijg zekerheid zodanig zeker iets dat het zeker van u is

 

12. dauw ouw croe odauw cro dauw crdg ollauw dauw ctttcg hodg

u  uw kruid ofschoon kruid u krijgt veroorlooft u zeker te houden

 

13. dauw crcttccg cttcos cros crccg hoe croe croe hos

u vertelt zekerheid door  te krijgen  hoe kruid kruid houdt

 

14. cro croe ccodauw (crodav)  hcrg hcrg dos ccodauw cro hcco rf

ruw kruid kruidenkenner hier krijgen door kruidenkenner door vertrouwen etc.

 

15. gcro hcrcg crollauw ccco tcroe dadg o cttcg dauw cttcg

ge krijgt hier krijgt vertrouwen tot het kruid deed je of kreeg u medisch

 

16. g ho croe crc had crcg ctccaeg das auw dauw cttcg dg

ge hoe kruiden gekregen sommige dat u uit medicijn deed

 

17. dcras cccttrauw ollauw crcg crcg do hoe cttccec d octto olloe dauw

de kracht certrouw volledig kreeg je kreeg je hoe sterkte dat je ook veroorlooft u

 

18. croll cros crcg dauw cttrog

krullen door krijgen u medicijn.

 

 

19. cro crauw cro hcrccg croe hcco dcccg crccg tgdccg  crg so das

hiertoe krab hiertoe kruid hier kan krijgen tegenwoordig krijgen zo dat

 

20. gsauw croe dauw cttcae das crcas hauw das crcg cttcas

ge zou kruid u ettelijke dat kracht hoe dat krijgt iets

 

21. cro ollauw ccodauw (croauw) olloe dauw tas cttcoe dauw cttcoe das

hiertoe  veroorloof kruidenkenner veroorloof u dat enige u enige  dat

 

22. gcrccg ollas ollg dauw ollcrcg hollauw oll croe hg cccg dae

ge kreeg olie als ge u alles krijgt toestaat alles hiertoe daer

 

23. dcro cro dg hocccg cllcg ollcrcg hccg hccg dae crllos dcrauw

dan krijg je kracht ettelijke alles krijg macht macht daar uit halen

 

24. dcro croe croll crollg crollcg

zo ge krijgt kracht krachtig.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Atropa belladonna. Dolkruid.

1. Hcrcg (24x, crcg, 192x) ccodauw oe oellcccg (3x) cras ctras (5x) arf

Hier krijg kruidenkenner  hoe hieruit kracht zeker uit

 

2. g hccg cras os ocrg dcro ello dg ollodas ccodg

gelijk kracht of krijg door ello of Helleborus kruidje

 

3. do cttcg cttro cttcg crg dh crccg (58x) cttcg holl ccodg dae

doe krijgt alzo ettelijke kracht holkruidje daar

 

4. doe crollco (8x) daus dadg so ccccg cro hodg

doe zaad uit dat zo krijg grote moes.

 

 

5. Tollog croe daus ctcoae das crcg hodg ollo auw cro crg

Vertel hiertoe u dat krijgt hoe dat krijg hoedanige als u toestaat te krijgen

 

6. crollg croe cttcoe (74x) croe ollae (92x) doe cccg crodo eoe ccg cttcg

krijg je door kruidmoes door alzo snijden kruid u krijgt kruid die krijgt kleeft

 

7.  qo oe croccc cccoe doe cttccg glloe (27x) doe doeo glloe doe ccodg

u krijgt ook hierdoor kracht gelijk doe zo gelijk zo kracht, licht die u dat gloeien doet kruidje

 

8. olloe croe hoe hccrg croe hg croe cttcoe ccodg croe dauw

moeskruid hoe hiertoe kruid ettelijke kruidje kruiden u.

 

9. cros olloe croe doe hg das croe d(163x) cros ollcro das ccodg

krijgen moeskruid doe hg dat kruid door dat dat eco dg

 

10. ha os cro hcrcg dae ccodg s ccodg toe crodas (5x)

Hoe door geheel dat kruidje verkruimel goed hiertoe.

 

Uit Gart der Gesundheit

 [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Knautia arvensis. Grindkraut, schurftkruid. Of Centaurea cyanus?

 

1. hg dauw g gl croe dauw oll crae glcrauw cttcoe cg

hoedanig gelijk u al krijgt vertrouw hiertoe

 

2. dos crosg crllas (4x) s cros cttcg ctto (17x)

dat kruid vertel ik kruid door ettelijke hiertoe

 

3. qollauw cttccg (63x, met var. 114x) g cros crg gdg crauw

vertrouw krijg je kruid krijg je krabben (of jeuk)

 

4. craudg crlloddg(crllo 16x) ctcg (31x) dae s crollauw d

ceanus (cyanus) je zou krijgen jeuk zeker daarvan krijgen

 

5. ollo cros ae ccodauw croe dauw (dav) gllcrauw dauw (dav)

alle kruid  van schurftkruid krijg je gelijk, daarvan

 

6. sauw (87x) dauw d d hoe cos glloe dg dcroe dcrg cttcg

zou u hoe u gelijk ge door zoユ n  gloeiend je kruid diergelijke kracht

 

7. cros cttcg dauw g croe dauw (dav)

door ettelijke door uw kracht daarvan

 

 

8. Hgdauw crauw qog s croe todav (is wel todaus, 4x) gllcr oe crccg (58x) daue dg

Hoe ge uw kruid toont zo kruid tegenwoordig gelijk u  ook krijgt daarvan dat ge

 

9. des cro hoe crccg qollcg qllodg so croe gllg (met var. 42x) dauw dau (2x) soe

Dat kruid hoe krijg zulke gloed zo krijg gelijk  u daaruit dat ge

 

10. qollg croe auw croe crcllg dauw cttccg (63x) hcoe cauw cauw (met var. 64x)

Zulke jeuk krijgt uit kruid u krijgt hiertoe koud dauw

 

11. g crauw dae crg daeos crav dav oec auw crccg cttcos (52x)

vertrouw dat krijgt daaruit krabben dat ook kreeg  ettelijke jeuk

 

12. olloe crg cros cttcos gos av crav cauw crcllg crg hg dae

veroorloof krijg kruid ettelijke gooi van u ettelijke daar

 

13. cro glllccg crcg dauw crcttcg

 alzo gelijk krijgt u kracht

 

Uit O. Thome, www.BioLib.de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Heggerank, Calystegia soldanella

1. Hoouw (2x) ccco tcros ollauw odauw cros daus crllg

hoe krijg hiertoe veroorlooft u kruid hiertoe dat vertel ik

 

2. hcro (met samenstellingen 128x)  hcrg cro croe qollcro (met var. 64x) eocccc qollg croc dauw

hier is haagkruid door tonen dolle kracht dolle kracht u

 

3. ollcrg croc eccg croe ccodg ccodauw  crcttcg dauw

alles door alles rauw kruid kracht ettelijke u

 

4. cro croeo cccos ccodauw

hiertoe krijgt door zodanig.

 

 

5 Hcros crg dauw crcttorf c crcg dos croe dauw

hiertoe krijgt u zekere kracht waardoor kunt u

 

6. dos croe cros croe hcoe crg crllg dauw ollcros (47x) crav (13x)

doch kruid door kruid  hoe erg sterk u altijd kracht

 

7. dauw croll(-)crcg qollcccg (16x) crollcoc ccccc (47x) ccc cccauw (15x)

u verhaalt dolle verhalen krolkus door zijn kracht

 

8. crollo ccrc cros cccoe croe doe odg

winde door koen doen doet u [3]

 

Uit Saint-Hilaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Amaranthus caudatus met bloem en blad afgewisseld?

1. (met var. 11x) qolae ccoe cttcoe dauscf

hoe komt (Veratrum ) kruid Althaea verdovend

 

2. gccocos cros darf qollcrarf crarf (12x)

gekregen door verdovend (toverkracht) kracht

 

3. occoc (9x) qoorcos croe dauw cttcg

zo ook (Quercus) hiertoe u vertel

 

4. sccg cros crae cradg cradg cro

zulke kruid krachtige kracht hiertoe

 

5. qolloe croeoeg s crarf cttcoe

vertel hiertoe kracht hiertoe

 

6. gcr hauw cros  cttcorf (6x) olloe darf

geloof door doordat alles dat

 

7. ollcroe qodauw crorf crorf darfo

allerlei tegenwoordig kruid krijg kracht daarvan

 

8. gcccos cros croe ollg dadgo

je krijgt kruid kracht door allerlei zaken

 

9. cro coc cccoe dadg ollccodg oe

hiertoe nodig kruid dat alles doe je

 

10. gdas croe cttcorf

je dat kruid versnijdt.

 

 

11. Tcccoe croe coec cccoe crcg

Hiertoe kook zulke verkruimel kruid hiertoe 

 

12. ollo dauw  qollcros qo cccco darf octtcg

veroorloof dolkruid ge verkoken in de oven

 

13. qollccg qoll crcg qollodg qollcrcg cccodg

Verkook de dol krijgt dolkruid je krijgt of

 

14. cros qodaus ollccg qollccg.

door zodat allen dolheid

 

 

15. Hcrc coas odg cros os cros oe cccg crorf ollccodg olos as

hiertoe snij of verkruimel of stoot alle kruiden eerst

 

16. ollcoe croe s cccoe cllcrg qollcorf qolloe (77x) dauw coeccdg

ofschoon kruid of kruid alle dagen dol kom zal u zoeken

 

17. coco dg ollcorf gllcodg qollcco dae carf

zo kook alles of gelijk 8 dagen gelijk

 

 

18. Tcccoe dorf ccodauw qolcros (3x) qoloe (2x) olcroe qollg olloe orf

Hiertoe doe t u dolkruid, gelijke kleur door

 

19. ollcros oe cccos qo cos daus qollcoe qo cauw cros cttcg

veroorloof je door zulk u zal krijgen zo gauw kruidig

 

20. gcccos croe odauw croe cauw alloe os arf

 hiertoe krijgt u kruidenkracht veroorloof dat.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Aconitum napellus?, maar geen spoor. Olie, Papaver, de doos lijkt op een papaverzaad, ook het woord mecos (=mecon) en olie komen voor?

 

1. Ho auw ctcos qollog cca cttcoe gllo auw coeg

Uw zal ge nog vertrouwen geloven dat zulke

 

2. daudg qollccoe ollccos ollas (olie?) oe glloe doe das

doe je dolkruid alle koken toekomen alles altijd moeilijkheid doe dat

 

3. ollo dg croe ccoe ccccc crorf crccg hadg ollas

doe rauw kneuzen kruid snij sterk alles.

 

4. qodas ccc ccg  hcccoe ollae do s crcas ccc

doe dat  200 50 lood olie (?) doe kneuzen

 

5. gcccas ollcrae cco s ccas cttcg

ge kan allerlei  kruiden kracht vaak

 

6. os cccos hos crodaeg crarf

of kruidmoes kneuzen kracht

 

 

7. Hcros ollccarf cros ctcarf s

hiertoe alle kracht kruid extract, zo doe

 

8. gllcrg  hccorf cros cccllcoe olla

gelijk krijg Mecon kruid krachtige olie

 

9. gllc cccas ollcoe cttco do aeg cros cttcg

gelijk koken al koud afkoelen  dag kruid zeven

 

10. occoc dauw qollcroe dauw croe olla  g

u  zal kruid hiertoe u  kruid alle kneuzen olie

 

11. cco ccocttro cttcg hccos ccodauw crorf

of u kookt  zo ettelijke dagen hiertoe rauw kruid

 

12. occ ccodauw gllccg hcros hccarf s

of zal ge alles hiertoe

 

13. crav crllauw qollccg gllg cttcae (10x) crllg (16x)

krab hiertoe  gelijk totdat samen

 

14. dauw cccg cf g hcarf [4]

uw kracht heeft.

 

Uit Gart der Gesundheit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 [9] Polygala vulgaris, kruisbloem.

 

1. Hodae crg crladg cccoe oe crccg qollcg douw cros ghog (hog 5x)

Hoedanig krijg kruis of kruis uw kruid gelijk

 

2. dcros croe ccoe ctttcoe crllcrg crauw os cros auw crorf

het ruw kruid kook  elke rauw of kruisplant

 

3. ollccoe croe crg crauw qollauw dauw crauw

alle kook ertoe zeker

 

4. qollccoe crg gllg dauw ollauw cttcg

doe er toe enig gelijk u kracht krachtig

 

 

5. Tg dauw qollcrg dg hgdg

tegelijk dolheid mag ge

 

6. cros crg hcrg dg hcrag

kruimel zeker kruid dat ge zag

 

7. qollouw cttcoe dauw cttcorf

dat zal erbij u

 

8. cros croe ccoe cttcg ctcoedg

verkook kruid

 

9. dauw cttco crg hccg hos auw

 

10.  o dae ccor crg croe ctcauw

of doe  kruisplant hiertoe rauw

 

11. qollcrouw cccos qollg

 

12. couw crauw crauw.

 

13. dauw cttccg

Uit G. Oeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimplant, Clematis integrifolia? Zaden en bloem lijkt er op. Maar is pas in 1596 beschreven, komt niet bij de ouden voor. Beter Calystegia sepium.

 

1. Tcro ouw hccca hccog crolcrg doe ds de od

 

2. oe crcg crg cttcg crllcros ccco ccco sg ccoedg

of krijg enig azijn kruidig

 

3. cco cco ccauw crauw dauw qodauw oas odg

 

4. qollccg qo cttcg crollcoe dauw cttccg cro auw

doe iets ettelijke kruid toe u ettelijke

 

5. cccos ccccg ctto ollouw crcg qollcrouw ccodauw

 

6. gllcrog crollccg ctcodg

 

 

7. Hos crg crccos ccos crollcrg ctcgdg

 

8. oe cccc cros cttcoe cco ollos cttcosg

voeg toe kruid

 

9. qoolllo uw cccod crcttcg crolla dauw

 

10. ollauw ccco ollca dg croe cro hcodg

s ollus

 

11. cro hcccos ccodg crllauw qolloe dauw

 

12. qollog cro ollcoe c hccg cras cras odg

 

13. ccodg c cccos cco hodg ccodauw qolla

 

14. occodg crg hcg cc hodg (16x) [5]

ook kan ge

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Paris quadrifolia, eenbes, maar die heeft maar vier bladeren onder de bes.

 

Hccodg tccog ccllog oauw oas oesg ccodg dhccg dg

 

2. occccg ollcg qollauw cco cttcog cttccg cccg ollajos olloe

 

3. qoauw allauw (allav) ccg dauw ollcccc cro cttcg ollccg qollcro dg

 

4. ollauw cccodg ccav c cccos cro cttcg

 

 

5. Hcrg ccodg qo auw croe oec cco qollccco douw ccodauw

 

6. cro cccos crcg qocccg qog hcccg qo cos cttcg crollcrg dg

 

7. qollo ccg hccg cccco hcrg ccodg

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Malva sylvestris.

1. Ho cccos cros gllc ccg tcrod croe c ccodauw gllouw dauw

het kruid

 

2. dcroe crg croe ollauw dauw cttcos crollc gcro tosdg

 

3. qollcro g hos dauw dauw ollcros dauw qo das cros dg

 

4. qollos ccccc olloe gllouw croe dauw cttcos ollcrg hauw

 

5. cro hccoe cros ccco hoe oll croe dauw dae croe crollauw

 

6. olloe croe dausodg. [6]

 

 

Uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanacetum vulgare of reinvaarn. Of beter Sint Christoffelkruid, Osmunda.

 1. Toas g croe croe os ctcoe cros crotts crol croe ollcradg

 

2. dauw cccttcg ccos ccos has cttcg cttros crolloes

gekruld

3. toccas hcros crollg os ccco cccc g hcos gllauw dgdg

 

4. das cros cccos crorttcg ollcrarf gaus crg

krijgt

5. has ollouw ccccc gllae g cttrauw odarf

 

6. os ae dauw cttcarf ollodg cttrauw gdauw

 

7. dauw qodauw cro s croe ollauw s

 

8. gcroe cttcos tcras ccco cttrauw

ge krijgt

9. das cccoe s hauw odas ollauw crosg

 

10. hcros cttccod crg cros od crg od

 

11. gcras oecrad oe crollauw

 

12. os ccoe cttcodg cros cttcg

 

13. qo cttcoe godauw cttcg

 

14. gc co hauw g haurf

 

Osmunda uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Ricinus communis.

1. Hoas g sas ccccc has qoas cros ccalccg s crcas cras ollcrg

 

2. ous cros cccttcg qollcras crcas odauw hcccg cros crauw

 

3. qoauw cttcg croe oocrocttcg crcllcrog cttcg olloe sg cros

 

4. g crettcg gllcrog cos g dadg dcrg dcg ollodg g hodg

 

5. daus cccc ccodarf dadg ollos ollg doedodg

 

 

6. hccodg croc hcoe ccottccg s

 

7. gcccos gcroe dauw cttcoe doe

ge kon

8. gccos cros ollcrcg qollocf

 

9. occo dae cros cttcodg s

 

10. qollccodg g crcas hcrdg

 

11. eos cras ollacf cttcorf dg

 

12. gllcros crg qollarf cttcg

 

13. sodauw cttcg c cros occc os

 

14. qollos croe cttcoe hcroeodg

 

15. crocttcg cos crg sauw os

 

16. o crg cttcas cttcas cttcg

 

17. g craus cttcae cttco darf dg

 

18. gllcco cttcoe cccc cttco s

 

19.  occoeg hcros crg dos

 

20. decos croe das olloe dauw

 

21. gcccos cros octtcarf [7]

 

Uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zevenster, Trientalis,  wintergroen, vroeger onbekend.

1.  Tccodauw crolcrcg qllo crcg qoos crccg cras ocrg

hierzo u

2. dcrccg hcos cros doedg dcrcg hcrcg ollcrg ccco dg

 

3. occccc ccco dauw crccg gllc cccg qollcrg crae d

 

4. qollcro cro eo crcg dauw gcrcg hcros odauw

 

5. oaus ollauw

 

 

6. Hcroeo crcg qolloccc crlloedg ollcros croauw

 

7. dcrog cttcoe croe ollcroe dauw ccodg croe crollcrg

 

8. ollcrcg dcccccc crollg qollcrg croe hccg crollg dauw

 

9. qollc crg oe crouw croe ctccg crcttcg cro crg hcrod

 

10. s crauw cros dauw crcttcg.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: calkoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Hieracium pilosella.

1. Toeg crg crcg hccodg qolcrg ollcroe dg dauw hcrododg

 

2. cro crg cttcg dauw qollg crctcrg dauw cttcoe cttcg cttcd

 

3. qollcrg dghcrg crllccg hcrg hg hg dos ccccg oe crocoedg

 

4. cr llcccc occas cros crg dauw cro hcrg croe dccc doe

 

5. dcro dauw qollcrg crccg hcrccg

 

 

6. Hcros cccod crg odauw cro dauw oll croe croe dauw qos

 

7. ollcro dauw cros cccos odauw crollcro doe doe dos auw

 

8. qollccco s cro crccodg qollcccg hcg ollcros dauw

 

9. cro hcco dauw crollcrg dos dcoe dg doe dauw [8]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Petasites hybridus.

1. Tcroe cros ollcrae crolg ctcoe ccodg crg ctc odas cros

het kruid kruis , odas ondanks

 

2. hcrllg cr hcccaes cro ollcrc do dcrg dauw ae

 

3. crodas crg sg ccodauw crollcrg cros dg

 

4. qollos cros cros crccg dcroe cccccd crol crg darf

 

5. ollorcg do s cccccg dg hg scro crllg ctto dauw crollauw

 

6. hoor cll crccg hoe hoe dg crg crocllg crccodg soe ocro dauw

 

7. crollo hcro av croos dauw

 

 

8. Hcro cl cro tcrccg tcrcg olcrcg dcrccg croe dauw cros

 

9. dauw crccg hcco dauw dg ccco cttcg ollccco doe dausdg

 

10. croe ccco dauw dauw do gllccodg croll crolgo ollauw ollollccodg

 

11. qo ccodauw crollo hodg crolloe

 

 

12. cro crcg croe s crolg dg cro crcg hcrcg eo dg cro eae

 

13. dcrcg cttcoe croe crcg hccc crg ctto dauw doe dauw crg cttcg

 

14. gcrcg hc cellcrg crccg hcrg c cccauw cttcac cras cttcg das

 

15. croe dcrg qollas cre auw crcav cttg cras crauw

 

16. ollas ctrauw crauw ce dauw cros cras crcae crarf

 

17. saus cccauw ctcoe das croe hauw croe hauw das harf c croe daus

 

18. os cro hcrcg crcg ollae crae

 

Uit O. Thome

Bloem komt voor het blad, mis wel het steunblaadje aan de stengel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Centaurium erythraea.

1. Crod soocr soe croe olloe croe olcccauw olg dauw dauw

 

2. crcttcae sas cros g cccauw cros crg hcrg ollauw cllg

 

3. qodg crcae sg crosg crcas croe crauw crauw doe as

 

4. dcroe croe dae crcav cttcas crccaeg dauw crasg

 

5. croe croe das ollcras cllauw cttcoe das

 

6. dauw cttcas gllcrg crog hauw dauw as

 

7. crg hcroe das crcg cttcas crollauw sg

 

8. ollcroe hcr croe croe croe cttcauw dauw

 

9. croe as cre crollcrg croe cttcos crauw

 

10. cccas crg occcodg hcrcg tcrg ctras ocf

                                                           zeker

11. so sauw

 

 

12. Tccas cro soe dae crcas cccco hauw crae dauw

 

13. hcros ollcras ollg crollauw hco hg ollos crg sa has

 

14. cros olloe e ollauw croe hoe cras cttccg hcrg cttcarf

 

15. os croe crccv crcllg cros cccauw cras crccllg cros dg

 

16. cras crcas crcas ollccg dcros crodcg cro sauw

 

17. dauw crcas dauw. [9]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Filipendula ulmaria.

1. Hgdeo croeg cttcos os crcg s crg odauw sasg cros cttcg

 

2. og hccg croe gllauw ollccodg hocollg ollouw dg os crauw

 

3. houw ctcg qollod ollauw cttcg ollos crcg cttcod sarf

 

4. gcrg cro hcro crcttcod cros crauw ollas dos glloe dag hg

 

5. dauw cros cos cttcg crollouw ccoe dcroedg ollcroe oll dg

 

--

6. Tcro auw cttca auw ollaus cttca dosae cras sg crgdae crdg

 

7. os croe crg hcrg hcroe gllas qolloe crgllg crodas auw

 

8. qollccg qollccg cttccg hos auw ollauw dg dae soe cro cttcg

 

9. occo cttcg cro cttrog ccodg hcrg sauwd crg

 

10. gllcras os auw crllas

Uit wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Viola tricolor.

1.  Toccoc olosodg olg cros dauw qolcrglcco qoloe croe ctcoe dauw

 

2. dcros qoauw crllauw cttcos croe cros ctcoe dg ollg qollauw dg

 

3. gllcg cros gllauw dauw cttcg ollauw ollg occcc dauw

 

4. gllcg hcrg hauw cttcos olloe ollg hoedg

 

 

5. Tccos gl ccccg qollos glcrg oectcoeg hoas crllg dauw

 

6. odoe crog hcccodg ccodg dauw ollcrg cttcod glla

 

7. qo croe croe cllcrg dauw ollae dos dauw

 

8. sauw dauw qollcro sollgd daeg

 

9. dauw crg has crgllg dasg glloedg

 

10. ollg hccoe croe crg hgllg

 

11. gccos crcrollg ollg hauw

 

12. crllauw cttcg cros [10]

 

Uit Gart der Gesundheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Centaurea cyanus. De bloem en kelkbodem lijken er veel op. Maar de bladeren zijn te breed en getand en die knobbels roepen vragen op. Beter Silybum marianum, ook naar de gekleurde bladeren.

 

1. Tccacttcg ccos octtcodg cros crg tcro doe crolccae glcc horf

 

2. dcrcg cttcoos cras ccllg os craus ollg hcroe ollg dauw cllgd

 

3. qollos ollcrg dauw ccocttcg qollcrg croe os gllg dg dg

 

4. cos crauw crcttcg cttco cttcg os auw crllcros douw odg

 

5. qollccg qollcroe croe cttcg

 

----

6. gcros cttcg cros cttrauw qocttcoeg dg crg hauw crg

 

7. dcrg qollcroe g hcrauw gllg dauw cttr dauw daus arf

 

8. qollcros cros olloe croe croe os croe dauw das

 

9. ogllcros cros cros ccg hauw dg ccodauw

 

10. oqollos ollos ctcg cttcos os auw gllouw

 

11.  sollcro ccos qollg qollos cttcg d sollas

 

12. sodauw dauw qollcrg qollos

Silybum uit wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Het lijkt wat qua bloemen op Aquilegia vulgaris, maar de bladeren komen niet geheel overeen.

 

1.  Tauw dauw  ccco tcrccg qollg dauw cttcos ollgdg sauw

 

2. dauw dauw cttcg cccttcos crouw qoll ccodauw cttcg dauw

 

3. dcro gllcg hcroe oellg croe dg

 

4. qollcrg hos crouw dauw qollcccg (4x) crcttccg gllos dauw

 

5. cro gllccg dauw qollcrg qollos ccoe dauw qollcrgllg

 

6. crouw ccos crcttcg qollg qollouw qolloe cros auw

 

7. qolloe crgllg croe crcllg dauw dauw crcttcav [11]

 

 

Uit Gart der Gesundheid. Bloemen behoorden blauw te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Calystegia of Convolvulus, of een vlinderbloemige als een bosje salie, Salvia. Planten met wortelstokken met in elkaar groeiende ranken.

 

1. Hcroe ccroae ctcg crlgdauw ctcg crcg hccodg crogllg

 

2. socttcodg qodosg hcrg dauw gllcrg gllcr ollg hcroe dauw

 

3. qollg croe cttcg das gllgcrg crollg dauw crauw dauw dcd

 

4. dcroe crg hcrg dg dauw

 

5. hcroe cros cros dllg ccrg dauw cttcg dg crode dauw

 

6. ode dsg olloe crauw gllcros dauw ccodg cttcg s dauw

 

7. qollcrg ollcroe cttcg dg

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Curcuma longa. In het eerste gezicht was ik vrij sceptisch omdat er bij de ヤoudenユ geen afbeelding van voorkomt, maar bij het bekijken van oudere afbeeldingen zag ik toch ook de knobbeltjes onderaan de wortels. Ook de bloembouw lijkt er op.

Het leek me Phoenix dactylifera zo met dadels die toch beter bekend was.

 

1. Loedccodge crctcg crosdg qollg croe ctras dav g

 

2. croe dg crcttcg crcttcg dauw darf gllcrg dauw dcrg

 

3. ollcros dg hccg hccg das qollcrd ollg croedg dg

 

4. qollcros croeoeos crgllg dcrg qollg cttco hcccg ha

 

5. sogdg qollccg qoll cros dg ddg cttcos crg asdg

 

6. gcccos hcro dos cttccg scroed [13]

 

 

 

 

 

 

Curcuma uit F. Kohler.

Phoenix uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vanwege de knol zou het Colocasia esculenta kunnen zijn, maar die bloeit niet. Matthiola beschrijft er toch een in kapittel 122 met bloemen.

1. Hos cros olccg croe dg qolccg croe olccos dglccg dcrcf

 

2. dcroe croe doe cclcrg gdae ccg gllcrg qollcg dauw dg

 

3. sg dcros crauw occcc gllos cros gllccg gllcrg hcrg das

 

4. qodcrg gllccg ollccos

 

 

5. cccosodo ccg hcrg hccoe dlcrg qolccg ollccoe ctcoedg

 

6. hcros dos dauw qollcroe ollccg ollcros auw crcttcg d

 

7. dcrg qollg croe dg qollrg doedg ollccos doauw

 

8. cco ccg qollccg hoscrg hccttg s ollcccg dauw

 

9. oedg crcg croe dauv glloeg ollcrae daedg

 

10. sollccg hccg ollocosg

 

Uit Matthiola met bloem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------

Lonicera caprifolium. Het bloemetje lijkt er op. Alleen is de kleur blauw en niet geelwit. Maar de bladeren lijken in paren te staan.

1. Hoacs crllouw ollccg hcrod olloe ollccg octtcos

 

2. ollo qolloe crodae ollccoe ctcoe crollg

 

3. qollcrg qollod crg ollcrg cttcodg

 

4. oes crcg ollos dauw ollcrg qocttg

 

5. qollg dauw

 

 

6. Toedauw oectcg croe dg ollg cros qollgd daus od

 

7. dauw ollae crg qollcros g dcrg hollg dauw crod

 

8. ollcrg dauw gdauw glloe ollcrg olloed dgllauw

 

9. hcr hod ollae cttcos gllae gcro hae cro qocttcg

 

10. goe crg hcrcg hcros dae

Uit O. Thome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14]

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Carthamus tinctorius naar de rode bloem op de distelachtige kop. Het blad heeft echter meer van Rumex of Chenopodium soorten dan van de saffloer.  Maar daar voldoet de bloem niet. Beter Inula helenium zoals die vroeger werd afgebeeld met de grote wortels.

1. Lcro dauw croloe crouw dauw dauw

 

2. ogllccg sauw croll qollcrg da ollae

 

3. gdauw oe crg hcros dauw oeoe

 

4. ocr hcras hoe crg dauw dosodg

 

5. qollcroe das daea qolloeo

 

6. gcroe ous olllos croos octtcg

 

7. ollcco dauw ccttcg

 

 

8. Socrg hcroe cros cccos gllauw s

 

9. sodg ccodg ollccodg qollcrg houw sg crollg dg

 

10. qollccos crod crollg ccodg doe dg dg ollcrc dg

 

11. dcrollcrg scroe dg crcg das qollg gllccg hg

 

12. occcc crcg hcos crcg hcrg hg crodaedg

 

13. sodauw crg hcrg hcrg glllcodg

 

Uit Gart der Gesundheit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Stachys officinalis. Moeilijk, het blad is sterker gezaagd en de bloemen zitten meestal in een grote tros met eronder twee heel kleine trosjes. Ook de wortel lijkt meer houtachtig. Komt dus niet geheel overeen.

1. Tdgcrouw glodauw ollg crg dg glcros dauw hoe gdauw

 

2. ollcros dcrg hcrg ollg crg cttcg ollcrg hg ccoe dauw

 

3. gcrg dg dauw cccttcg gllgllauw dgllcrg gttccg hgdg

 

4. gllgcrg hcco gllcrg croll cros gllg dasodg dgollgdg

 

5. ollcrg dauw ollcros crllg qollcrg dauw cttcos ollg

 

6. qollg crollg cttcg crollcrg dgdgdg crcttcg dcrgd s

 

7. og hcrg crollg dgdg odgd ollcrg o hcrg dcrg das dg

 

8. cro hccos dauw ollcro dg dauw doe daus darf

 

9. dg hcrg cttcoedg dcccttcg [15]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Carlina acaulis.

1. Hcros crcg hcraeg crg crlloecc crcg dauw

 

2. ollcros qollcros oeg ollos crg hoeg

 

3. qollauw qollcrg hgdg dauw croe cttcg

 

4. scccauw ccodauw cre soe ctttrauw sae

 

5. qollcrg s cros cttcg dauw cttcg dg

 

6. dccg hollauw crdg sauw ollcas

 

7. dauw crllauw cttcg cro hco cttcg

 

8. crocttcg hoe hauw s dauw cttcoeg

 

9. octtrauw qollauw cros odauw cttce sg

 

10. gcrauw crcttccg ollccg sauw doe crdg

 

11. ollauw ollauw cre sg crgs crosocc

 

12. qollos cros hcccos crg cttcauw crav

 

13. gllcroe dos crccg cttcg dauw sllg cros crollg

 

14. ollcro hcrg ccoe dauw cttcas glloe dos dorf

 

15. qollcros crauw crg hoe dallg

 

Uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Pyrola rotundifolia.

1. Locos oscccg crouw dllcrav olcros dg

 

2. scros os oso sauw cttcg flauw das

 

3. cttcos dauw qollos ollcos ollauw

 

4. douw crollg croe qollg qollcrod

 

5. ollcros cros cros gllccos cttcgs

 

6. qollcccg crollg hauw oll crg sauw

 

7. cog crouw cro scrg s crg hos oes

 

8. gllcros cros oe ouw ollg croe dauw

 

9. ollcroeo cttcoe croe croe ccodg hav

 

10. cos ccos cttrouw cttcg qollauw

 

11. soe ouw cccos croe dauw cttcg

 

12. dauw cttcos croe cros [16]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

Cannabis sativa.

1. Tocccodg qolcrcg cgllauw olccg dos gcrg dauw dg cros osorf

 

2. gcrg hcrg olleg hoe cros odg ollodg qog occcosdg

 

3. gdos crcae ollcrg qogllouw crollg gllaus dauwod gcrcaeod

 

 

4. Hcros cros ccc gllcr crocttcg olcrg hghg

 

5. ocrauw dghg occcc dccco dauw dlloauw

 

6. dauw dae crg dgllg s crg sauw doae qollg

 

7. crollcrg gdauw gllg ccodg olloe dauw

 

8. sauw gllauw

 

9. Hocos daeg dae olcrg lcroe glcroctg ollae

 

10. sollcrg qolloe crollg ollcrg cttcg crg hcrg

 

11. dg crollcrg crcttcg ccllccg cro hcrollgd

 

12. qollcros de dg crcg.

 

uit O. Thome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Eryngium campestre. Het lijkt in ieder geval op een distelachtige, vooral die blauwe. Of Centaurea montana of Centaurea jacea.

1. Tcrauw ollcros crlcroe crlcrcg slcrocllg

 

2. gllcros gllg crollcrg qollcro cttcov crosg

 

3. gllcrg dg crog qollg ccg hcrg hocccoll

 

4. dcroe crcttrodg ctcod crolloe dae

 

5. gllcrg crgllg cros croe gllcrg dav

 

6. cos crllas ollg crllas croe dauw

 

 

7. Tcco cttcg crglcrg qollcrg crctcrg sg

 

8. dauw croe gdauw crcttcg qollcras cros croeo

 

9. dcrg ollauw ollauw croe cros cttros hg ccodg

 

10. qollcrg crg dg gllcrg crcttcg ollauw cttcos cttcg

 

11. ollg hauw crllcrg dauw

 

12. dauw gllg ollos ccodg

 

12. sollas oaos as [17]

 

Eryngium uit L. Kops.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Succisa pratensis waar de bladeren mee overeen komen.

 

1. Tccodg dasadg gdas ccodg olgdg glod crol ollcrg dodg oedcttcg

 

2. odauw ccollg olcrg qodas cttcodg dos ollccoe qodcttcg odg

 

3. croe os crg qod adg ollos cros ollcrorf

 

 

4. Hcros croe qolloe qos oeauw olgdg sodg glcrg glaus

 

5. gcrcllccg cttcg cros cras ctcos ctcaedg daus cttcg qodg

 

6. hcro qol cro qollcccos crcllcg

 

 

7. Hccco qollcrg croedcrg hclcrg dcr olcros dg

 

8. dccccg dg crcas scras gllcrg

 

9. sog crcttco odas dglcrarf

 

10. das crcas dcccos dauw gdoe

 

11. ollcroe cttcas ollauw croe dauw

 

12. gccodg crollodg

 

Uit E. Blackwell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Bryonia dioica of of beter naar het blad (Tamus) Dioscorea communis.

1. Tccodoe cros lccg olgdauw odaedg

 

2. gccccg hccos cttcodae olloe odauw ollae

 

3. oe daudg odauw ollae oedauw ccocttcoe oeoe

 

4. hccos lccoe ctcoe oecccoe ollccg

 

5. gcroe croe doe  ccccg hccoe das cttcg

 

6. octtos os ollauw os ollauwdg

 

7. cos crllccg lous cccos os sauw

 

8. qollccg hccos oe dg croedauw sg

 

9. gcccoe croe hccoe ccoellauw oe

 

10. ogllos ollcos ollas olloe dous arf

 

11. qollccco qollous cttccoe croe

 

12. og crog haouw crcttccg oe cros

 

13. gllcos croe croe cttcoe crllos cccoe

 

14. oeo s ollccoe ccodauw allcoe hcrosg

 

15. gcros cttcg crccllg ccco ollos ollcoe

 

16. ollcccoe croe ollcoe cttcoe ollcccoe odg

 

17. qoauw cas crc doe qollcrauw cttcos

 

18. ollos ccccos oe croe dos crc os ccccc

 

19. dauw crcg qoauw cttcos croe crorf

 

20 glcco ollccg cccos croe cro odauw

 

21. oae cccos croeos os crccttcg ctccos dauw

 

22. qollccc das crcg hccos crccoe cttrcog cttcg

 

23. cclccg ollcos cras ollcodg [18]

 

uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Naar de bloemknoppen en basis vrijwel zeker een composiet als Centaurea cyanus, die heeft smalle bladeren, dan Centaurea jacea of Centaurea montana.

 

1. Ldsausdg dasodct goas gllcroe das arf crcttcg octtras dae

 

2. ollcroe qollcroe crg hcrg ollccae dauw dg croe dauw

 

3. qollccos ccos ccottcg os crcg qollcroe dg gllcras cf

 

4. cros cttros ollcos gllcroe ollauw

 

5. Hcros ccos cttrauw cttcoe creoe crorf

 

6. gcrg hcros dauw glloe crcttcg das das dae

 

7. occoc crauw cttcg croedg doedg doedauw

 

8. qollcros cttcoe oe ogd ollae dg dasg

 

9. croe crcttcae ollcrae crg haed

 

10. das cros qollcroe  oe gdauw

 

11. sollccauw crollcrg crcttcoe cros dg

 

12.  gcrauw cttcoe dauw qollcrg cttcg

 

13. os crauw cttcas cttrae ollae das

 

14. gcrcllcrg hcrauw

 

Centaurea jaceae uit A. Masclef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Sanicula europaea heeft gelijke bladeren.

1. Hoed cros gllcrg oll ccdae dcae dcrg glldcf

 

2. qocccs os oauw crg ollcrg qollcrg qollcrg s dg

 

3. os crg qollg qollg ccllcrg qollcrg qollarf

 

4. qollcrg qollag qollcrg gllcro gde dauw

 

5. gccocc gllcrg qoe hcrg qollcroe daus orf

 

6. qollos cros ollcrg qollcccs crg das gllas

 

7. gcroe dos crod qolloe dauw qolloe das dg

 

8. hoe oe cr ctcog dacos ddg gllos gllarf

 

9. ollcros qollcrg qollcrg glloe dollg dg

 

10. gllo dcrg daus glloe dodg [19]

uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Polemonium caeruleum wordt pas beschreven in 1600 als Griekse valeriaan en de bloemen zitten meer in een tros. Qua blad zou het kunnen waardoor het geen Campanula of Gentiana is die heel andere bladeren hebben.

1. Tcros qodccg qollccg dg hcrg qollcrg qollg dauw dcrgdg

 

2. dcrg cros g hcrg croe dg hcrg crosdg dauw dgllgd ccod

 

3. os cccos crg hdauw croe dos gllg

 

4. qollosas dauw crcttcg crg hcros

 

5.  ollcrg hcrg qollg dauw s

 

6. gcros crg dauw ollgllcrg dauw

 

7. os cros dallg dae ccos dose crg

 

8. qollcros dg dos g hllcrg hcrg crdauw

 

9. dauw cttcos croe gllcros cros dg

 

10. qollcrg qoeodg croe dg cttcg d

 

11. gllcros cros dauw dauwoe

 

12. os octtcos gllcros

-------------------------------------------------------------------------

Meer een fijn bebladerd heestertje, kruid, als Asparagus, maar dan mis ik de rode besjes en uitlopers en de asperge.

 

1. Toccauw cllcos cclcccos olcccg lg hcrg

 

2. qollccg hccoe cos qollccos gllcrg das odg

 

3. ollccg croe dauw qolloe glloe dauw

 

4. gllcr crcttcg qolloe dauw dauw

 

5. qollccg qollccg dauw dollg qoll

 

6. gccog hcros cttcoe crocttcg s

 

7. gcro s crauw cttcos

 

 

8. Hog hcrcg qo dcroe qollcrs dorf

 

9. gcros ollg cros glloe croe ollg gdos

 

10. dauw cros dauw gollosg ollcrav

 

11. qolloe das ollcros dauw cttcos ollaus

 

12. ollcr ollcro dcrg dauw os ollauw daus

 

13. gccc gllcroe ollg gllos gllas gllcros gllauw

 

14. oll croe cccauw cttcoe [20]

----------------------------------------------------------------------

Het lijkt op een klein plantje als Thymus vulgaris, tijm.  Zeer vage bladzijde.

1. Hcccodg crolg ccccg qollcroe qollcroe dcros crouw

 

2. ccodcg ettccg crolloe dauw qollccg cttcodg crodcrg

 

3. qcllccg cro ccodauw cro qou crg hcccodae daew

 

4.ccroe oe hecg ollas crcg

 

 

5. Tcro cttcg crollo auw ctg ccccc olcrg crocauw dg

 

6. ccccce ollcros qolloe crsn dauw crg crouw dauw

 

7. oc cos cccog dauw ccolcos croe doe croe ollauw

 

8. scro dauw ccco s cccodg

 

 

9. Tcrodccc ccodg qollcccg qollcccg qoclcg cro hosdg

 

10. ocr dauw cros sodg tccodauw crcllodg crollg crrg hog

 

11. dccos qollccodg gllcrg qo hccrg dcrauw cros odg

 

12. crouw cccodg allcrcg allcrg hcrg qollccg dauw das

 

13. o crauw cros cros crccg hcrcg

 

uit F. Kohler.

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Hoe moeilijk kan het zijn, tegenoverstaande bladeren, blauwe bloemen, moet toch niet moeilijk zijn. Is dit Tragopogon porrifolius? Alleen staan er meer bloemen op een stengel.

1.  Laus as alloo crg lolocccg olcrg qolg croe dg olgdg ctcg

 

2.  cos gllouw cccoe croe crouw crcettrg olloe croe ccodauw ollg

 

3. o hcrg cro hccoe ccoe crcttcg qollg crg hoecrg qollcrg

 

4.  cro os auw ccoe dauw

 

 

5. Hcroe toecroe ollos ccoe cros tcrodcrg ollcrg crctg dg

 

6. douw ccocttcg dav cccorttcg ccos cccoc cras cttcauw

 

7. crocttcg cro cttcg dauw cccog hcg s soauw

 

8. crauw cros aeg cro as crg dauw ds

 

9. gllcrg hcodg cro cttcg croe ccdqollg dg dg

 

10. crollauw crocttcg croe dauw crg cros ollg

 

11. ollouw crcg ctcoe crosg [21]

 

Uit E. Hallier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Polygonum aviculare lijkt me duidelijk.

1.  Tcros o ccocttcg olg cccg glcrcg qolcccodg ollauw crav

 

2. dauw crctcg ollg occauw qollcroe ollcos ccccg cttcg dauw

 

3. qolloe crg oe cccos crg qollcccg cccg hccg dg

 

 

4. Tcrolg crg dauw cttcauw olloeo cccccg qocttccg hoe crosg

 

5. gllccg dauw crosg qollouw olloe croe qollcccoe ollco auw

 

6. dcros g hoegllg croe hoe qollcoe ccoe oe qollccoe dadg

 

7. ccocos cccos ccollcodg cco cttcos crg

 

 

8. Tcro hcrg ollos cccoe oclcae olccces cttco dauw ollg

 

9. ollauw cro hccauw crllauw cr cttccg cttcodg cttcg s

 

10. hollcrg hcos crgllg qollauw qollcroe hg cttcccg ollauw

 

11. ccoe ccoe croe hccoe crctttcg ollgllg crcg gllcoe ccodg

 

12. gllccg cros crccg gcccoe cros croe dauw cclauw

 

uit William Curtis.

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mogelijk Vitex agnus-castus.

1. Hoed crg crolcrg qolcrcg crcttcae odauw crcg cttcoeg

 

2. occccog qollcrg ccodg qollcrg qollcrg crollg hcroe dauw

 

3. qolloe hccccc ccollccg hcro crollg cros qolloe dauw dae

 

4. cro ccodauw crollg croe dauw dauw crllg crlloe

 

5. ocro dccg cttco e cro cttcg dauw dacll ollg

 

6. cro hcco ccollccoe croe hodauw dauw

 

7. gllcro ecroe ccoe crauw olcrg s cccauw

 

8. cro e hcro crauw [22]

uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Sedum maximum of nu Hylotelephium telephium subsp. maximum lijkt wel wat overeen te komen met de wat ronde bladeren en scherm bovenin.

1. Loe oe crg lcroeg croe dlccg ollg olloeg dauw olcrg s octcg

 

2. oe ouw croe ollos qollcroe dauw ollauw cttcos dauw cttcg dorf

 

3. qolloe dgllauw ollcrg dauw cttcoe cttcoeo das crauw

 

 

4. Lcrauw olcrg dauw ctcg dosauw glcroe sg scros dauw

 

5. oe dauw qollcrg das dauw cros oedos ollg g croe dcrg

 

6. g croll crcrg cttcccd

 

 

7. Hcroe croe dcccos clla crdoeg gllauw oe ollcrg ctcae

 

8. dcros ollg dauw cttcoeg qollg crollauw cro cttcg douw dcros

 

9. odauw dauw cttcg cttcco s os auwo

 

10. hcroe cros dauw cttcouw dcros crcg qolloe dg olcroe oedarf

 

11. douw gcttco dg qollcrg ollg alloe dg gllg doe os da crg dauw

 

12. odcrauw cttcg ollcrg hcrg dcroe dauw

 

13. dcros dg dauw qocttcg gllae ollauw

Uit J. Sturm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Pulsatilla, blad komt niet overeen. Bladeren staan in kransen als een walstro, Galium, maar die heeft kleine bloempjes. Ook de dikke wortel wijst op een meerjarige plant. Het groeit wel op een andere wortel als een parasiet. Maar die bezitten meestal geen bladeren. ?

 

1. Tgsauw os olcras ollg hcrg olldg cos crg qod

 

2. dauw gllauw qollcrg hcrg ollcrgd dcros gcrg

 

3. qollg hccose ollcrg cttcg ollcrg hg gllcroe ollarf

 

4. ollcrauw crollg qollg sauw odauw gllauw

 

5. dos gllcccos dauw

 

 

6 Lcros crg hccos ollauw

 

7. gcros cros qollcroe crosg

 

8. qollcrg cttcg qolloe dauw darf

 

9. ollcros ccodg croe hccoe ollauw dauw

 

10. qollcrg dauw s os gllae

 

11. sollauw ollgdg

 

12. gcrllg dauw cttcg

 

13. ollcrauw crlloe dg crolloeg

 

14. qollcrg oe creg croe dauw

 

15. cro cttcg ccocttcg qollcrg dosg

 

16. sauw crg daedaeoe [23]

-------------------------------------------------------------------------------

Lijkt wel wat op een roosachtige naar de bloemen en bladeren. Maar blauwe bloemen en een wortelstok?  Geranium robertianum?

 

1. Tgdcr dodg crg tcroedg ollg ollcroe crg olgauw g glcrg dauw oeoedg dae

 

2. hoas cros dauw crll dauw ollcrg eo cros dauw darf ollcroe dauwdg

 

3. dcras gllos gllauw dauw cttco dg

 

4. qolloedg ollaus gllaue dg qollccg olcroe dauw glcros oelcros ollcraed

 

5. gcros qollcroe gllarf croe daus croe as oe oe doe dauw

 

6. hcroe gllos qollauw gllg das olloe dcrcg daudae darf gllcro edaes

 

7. ollas oe cras crauw qollccoe das qollcroe daus os oe dauw aedg

 

8. qollcrg cras daus qollauw oeoe qoauw gllcrg s dae ollcrg

 

9. olloe oll crg qolloe dg dae dcrg qollcccc oeg dauw dae

 

10. qcll ollauw crllcrg s gllcauw o dae craedg

 

11. gllgllo daeosg

 

Geranium uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Borago officinalis. Het lijkt er op dat een ruwbladige afgebeeld is.

1.  Todaus oe odauweg cro aedg olcroe olloe oe crctcg qollcras s

 

2. qollco hos crg ollcraedg qollcccg doe ollcroe crae ollcrdg

 

3. gcco ollauw ollcoe cccc oe dauw ollcco s dauw qollcroe gd

 

4. ollcrcg daw croeoe oe dae ollcros das

 

5. dos ccccas cros doe oaedasg

 

 

6. Hccoe cros crllcrg olloe dauw ollcros oecas

 

7. ollos ouw cro croe qolloe dauw soe dauw gegd

 

8. qollauw dauw qollas ollae dg darf cros oeoe darf

 

9. ollcrg dae das oedas as as qolla ecccccc cf

 

10. dos crg hcroe croe cttcoe olloe oeouw

 

11. gollauw dosauw oeoes ouw oe crccd oes

 

12. oe avos oe oso cccoeg [24

 

Borago uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Tegenoverstaande bladeren. De bloembodem lijkt op de dikke buik van de drankgod Silenus, dan Silene vulgaris. Blad komt niet geheel overeen.

1. Tos osg cros olcras crc cccoe dauw os

 

2. qollauw ccas odauw ollau cttcae ollg

 

3. gcttcas cttcoe olloe qollas cttcg

 

4. os ccctt caeg cttcas ccos ccccc dg

 

5. qodas cros cccg cttcg cttcc hcorf

 

6. occcos cttcos ollae qocttcoe qollg

 

7. qcllas ccllas s cccos cttcoe qodoe

 

8. gcros s orf qocas dauw qollcoe

 

9. odauw cttcarf qo dauttcg doe dae

 

10. qeas ctras cros s arf crollauw dg

 

11. sas cccocccc ollccrf cccos qollauw

 

12. qollorg qollcrg hoe hod cttcg

 

13. occc oe s crcg crcttc sas

 

14. qos crccg qod cras cttcae

 

15. octtcoccc oocccc oe dae s

 

16. ccadg ollcae dae darf dae

 

17. scccg ollarf crarf cttcrf ollg

 

18. gcccoe ccoe dauw croe s

 

19. goe hoe croe crorf olla ctcg

 

20. sarf cros eg

 

Uit G. Clark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aristolochia longa heeft bloemen die uit de bladoksels komen en een ronde calyx. Bloem en blad verschillen teveel. Of is het blad gemaakt naar het pijpkruid, Aristolochia? Of een Campanula?

 

1. Hcro das cco ctccg oladg crod ccctcg olcradg octco sauw oll ollarf

 

2. gdaes cttcas crg cro docos olloe ollauw ollcros ollcrorf ollcro

 

3. octtcoe od ccccc ocsc asccs olladg crrllr

 

4. gdae crolloe ollauw odauw deos

 

5. ocos os auw hcras oso

 

 

6. Hocroe cros ctas as

 

7. gcccoe daud das oeorf

 

8. hoccllg crcttcg croe sauw

 

9. gcroe croe os ccos orf

 

10. ollocos cttccod ccog hcoe

 

11. gdauw cccccas qodorf ollo dauw

 

12. hcro toas ctto cro qollcr oll ollcrae

 

13. occca cccoe croe odos cro do olloeodae

 

14. dous ccccodarf cco cro dg

 

15. dcrcg hcrod dccoe ocrdg

 

16. ollcroe odauw [25]

---------------------------------------------

 

Een netel, Urtica, heeft gezaagde bladeren.

1. Tcroedg socrg dauw cllg ccodg dauw ocroedg ctcoedg sg

 

2. ollos cros crcllg crollcrg crauw qod cro crg hcrg crllauw-jeuk?

 

3. qollcrg qollcrg ccccccc crccas s crauw dauw crauw dauw

 

4. dcrcttcg ccocttcg gllcrcg cllcos s crav crauw qollcrauw

 

5. qollcccauw dcrauw cttcauw dauw dauw cttcauw qollauw daus oll aus ollo sg

 

6. ollae crollauw  daus ollaus ollocg

 

 

 

uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Opvallend is het kleine beestje, draakje, die van het wortel eet, een rups. Dat kan op een zachte groente als sla, Lactuca, slaan. Of een varen.

1. Toccauw qollg crg dauw qolcrcg ollcrcg qolcros coc (kok, kook?)

 

2. dcros cttcos ccos dauw s ollccauw dauw cttccg dauw

 

3. os cro hcros croe dauw crctcos dauw dcrcg daullg

 

4. qollauw gollcco croe dauw cttccas cttcoe dauw crllcas

 

5. das crollccg dcros dcrcg qocroe doe cro dauw dauw

 

6. qollcro so crg qollcrg qollos ae cros crauw dccaus s

 

7. oco ccllcg daus oe dauw crcttc os crauw [26]

-----------------------------------------------------------------------------

 

Veronica chamaedrys of Veronica officinalis. Zo ook Salvia sclarea.

1. Tcrocollg odaus qog olccod ccglcccg glcccdg auw crole crctcdg

 

2. dcccg dauw adccodg gllcctccg crcdg gllcdg  dg ccccttccdg es

 

3. dauw cccttcg cllccdg oeog gllccdg oe cccdg das g ccccg sauw s

 

4. qollcdg cccos gllcdg qollcdg gllcdg crcllcdg dauw odadg caedg

 

5. sauw crcdg ccdg ccdg s crg dauw cttccdg qollccdg qollcdg cttccg

 

6. scrcdg qollcdg

 

 

7. Tcro qollcdg das ccco glcccc dg sauw cral crcdglccg daecccdg sas

 

8. dauw crcdg qollccdg qollccdg c oll oe gllcdg qollccdg qollcdg

 

9. hcro crg dccdg ollcdg cccttcg s dg dg gllcccrg ollccdg crcllg

 

10. ccccc auw cccoc crocodg ollae

 

Veronica chamaedrys uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Lijkt me een grote plant met geveerde bladeren en schermvormige bloem. Ferula communis.

1. Tcro das qodasg dauw tcrccllg saus crcgd glcccdg glccdg qolg crdg

 

2. sas aus crcllcdg qollcdg ollcdg sas g cllcdg qollcdg os ascc aegs crcdg

 

3. tcr das olas das ccccoe olcrdg ollcdg ollcdg odas crcdg gllcdg ollcrdg cf

 

4. gcttccodg qollcdg dccg caedg ollcdos os cccos osauw ollco crcllauw

 

5. dcroe cccodg qollccdg qollodg qollodg qollcdgqollcdg ccccdg olcrg crs as

 

6. hcccdg hco dg crcdg das crcdg ccccc as ccccllg das cccg crcllg gllcrdg

 

7. tcrcdg das  cccocll crg saus ccccc odauw crllcccg gllcg crccg

 

8. hcccdg ollccos ccccos g sauw ollccccg hcodg sauw crccod qollcc osg

 

9. gcrcg ollcccco ccodg tccg hodgdg [27]

 

uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar de bladeren denk je aan Convallaria majalis. Toch wel een eenzaadlobbige, maar die bloemen? Beter Gentiana pneumonanthe.

1. Hcos crcg crollco crlo sauw crg ccod crasg

 

2. dg cdauw croe dauw das crollg d dcroe cttccg dg

 

3. croe crg hcoe croe ccg croe crg dauw cccg dadg

 

4. qollcg cros cras crg dcrg hccg cros cttcodg

 

5. dos ccccc cttco crg clcasg dauw daus

 

6. crg hcroecs cros ccoe crauw crg hccaedg

 

 

Onderste afbeelding.

 

7. Hcrcg crcg hcccoe  tccg ccrcg eg craes crarf

 

8. gllcrg crg hcroe dg hcrcg dauw croe dae

 

9. dcccg hccod ccollcccg croe ollg crg hoedg

 

10. qollcccg crcc sg crg hcccg dg

 

11. ccoe dauw ccccc cros cllcg dav

 

12. dauw ccco hccg  cccg cttccg ollae ollcro dccg

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: calkoen4

Gentiana pneumonanthe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alliaria petiolata is mogelijk, de wortel is wat te dik. Asarum europaeum.

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een Asterae, Cichorium?

 

1. Tocrol crol croe co soeg croe gllcras olcrosg hcroc cros

 

2. dcrg cclas ollcrg crg crg dcrg dcrg hcrg ccco daudg dccg

 

3. hccco hcrg dcro lccg hcrg dcco dccas cror crg cllccodg cred

 

4. ollccco crg hcrcc d cce croe hod o olcro do cccccdg

 

5. qollg crllccos cro das crlloe crollccg cttco doe

 

6. dcro hccsss olccdg dcrccrg sollcrdg

 

7. cro crog gllcro crdg dccd ccccccg ollccdg

 

8. ollcccc ollcco hccg [28]

 

Cichorium uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

De bloemkolf heeft wat van een Equisetum, maar die bladeren? Holwortel, Corydalis?

1. Tccodas crod ccoctcg olcroe dauw ollcroe crg qo edg

 

2. ollcros ollcros cttcoe cllg cttccoe dg dccas crollod deg

 

3. qollcrauw cros cttcoe cttcoe cros crollcrg hcrodas

 

4. ccollg cclloe olloe croll crg cttcoe olloe crollg qollg

 

5. ollcro ollos crg hcros os ccodauw cco cttcodg ollog

 

6. qollccoe qodauw ollcroe crg dauw cro qolloe ollarf

 

7. cro ollos crocttcg crocttcg olloedg dcros doe das

 

8. osccollcre dauw ollccccg hoe dauw croe dcro ollauw

 

9. gllccoe dccg gllcae dcauw

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inula helenium met zijn zonnige bloem en dikke knol?

1. Hcroe qoouw cros tcrouw crclccg qollg dg crosg

 

2. gllcroeg qollg crgdg qollcroe cros hcrg qollccodg cccos o

 

3. cros cccoe crg crouw

 

 

4. Hcrouw cccos cros o crllg qolloe cccoe cros dauw qollg

 

5. olloe croe dauw crllauw crouw qollcccg qollcccg dauw dauw crllauw

 

 

6. Tcroe aus croe hcco dauw cro hcg ccg crllcrg daus arf

 

7. ollauw crav crauw cttros dauw gllccg dauw cttcoe

 

8. cos crcas cre d croeg das [29]

--------------------------------------------------------------------------------

 

Het lijkt op een distelachtige plant met grote bladeren met roodachtige bloemen als Arctium lappa.

1. Tosauw ccc auw crcl ollg crg qollccg qollg cccccttcg

 

2. dccc gllccg crollg ollg croe cccrollg crollg crg hg dg

 

3. qollcrg qollg hcrauw crcas cttcos dcros croeg

 

4. crocttcg qooc croc

 

 

5. Hcccoe cccos cccos crccg hccg das crod octtg

 

6. crollcrg crocttcg cros cros dauw qollauw

 

7. qollccg croe crollcrg qollauw crocllg crollg hauw

 

8. cros cros cro cccllg crg qollg hodg dauw cttcg

 

9. qollcrc qos crcg hos cccodg dcco dg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nigella sativa. Zaaddozen zijn vrijwel gelijk.

1. Hoouw cros crcllcrg oe ges crgllcrg cttc gcrg cro crg dauw

 

2. qollcccauw s croe croe cttcg cccg cttcoe d gllcros dasg

 

3. croe croe hos crcg odauw qollccg hauw d cccg ollcg sg

 

4. gcro ollcrg ollauw cttcg oe hcrg cttos croll cro ollauw

 

 

5. Hocrov crauw crauw crollg cccg crg

 

6. dccos ccoe crauw crauw cttcod das ccc ccodg

 

7. qollcro hccos dauw gllauw dg crdg cro cttcg cccllg

 

8. olloe cro hccos croeodg dauw ccctt crg cttcodg doe

 

9. cro ccollos ccos crg gdauw cro gllccc oauw

 

 

10. qollouw ollauw cro cttr ccgd crgllas

 

11. dauw ccllcos octtcg das ccgll ollodg

 

12. qcllco ccos ollcrcg dg [30]

 

Uit Gart der gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Alpinia galanga of officinarum, maar de wortel is te dun, blad is anders.

1. ollccccg cccg ccos cccg tcccodg cccg hccg cccc do cccg

 

2. gccodg crcg crllccg hcro hccos cccos crcg cro hccgdoe sg g

 

3. ccodauw cros g cccg douw sauw ccosauw crccg hcccf

 

4. qollccrg qollo qol cras sauw crauw qoll crauw

 

5. crollo qollo ccg dcccg dllccos cccoe dauw crosg

 

6. dccos oe cro cco ccos cro so sauw dos ccccccos dg

 

7. qos crauw cttcos ccg

 

 

8. olcroe oe cccccg scccos crcg ollcae dccco sccdg

 

9. dcccg qo cras croe hccauw crcttccg cros cccllg

 

10. crollcrauw drcos crlcrav qollccg crcttco sccodg

 

11. qollcros cccos cccg cccos crcg soccc gdcg cos dauw

 

12. dcrccg cttccg cttccg dauw ccllcauw das cros gcrdauw

 

13. ccodauw crllcccg cccas ccg hccg

 

Uit F. Vietz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Circaea lutetiana komt overeen in zaadvorm en wortel. Blad is echter gaaf.

 

1. ctrs ctrauw crosauw cco cttccg cro crclcrg cros cccauw

 

2. gollcros crg crc hcros crosg hcos oe crg dauw ottcoedg

 

3. crollcroe dauw cttcoe douw dauw ccollcos dae crllocttcg

 

4. ollcrcg dauw ccos ccccttcg qollcrod dauw

 

5. dauw crollg crlloe gllos cccoedg

 

6. qollccos crolloe crollcodg daus g

 

7. crollcrg cro hcro hcro cttco cos

 

8. og crg cccolloe ctro auw ctrcg

 

9. qollcros cros crccg ccccoe cos

 

10. cro cccoedg ollcccos dauw

 

11. soe ccollccccg dauw hccodg [31]

Uit A. Masclef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Een Asteracea met grote bladeren die wat gezaagd zijn. Een grijskruid als Senecio.

1. Hccdcg qolo ccdg ccccc auw qollcclos crolallco

 

2. dcrccg dauw ollccdg qollccc s cauw crcllccg qcl

 

3. qollcrg cccg dauw qollccg daus crollcg sauw dau

 

4. qollas crg das eo sas ccccg hccoe cccdg qollcg

 

5. douw cccoodg qollcos

 

6. hccollcodg qollcdg qollcdg crclas crcdo sauw dae

 

7. gllccdas sauw crccttccg cccoe qollcdg gllccdg crcdg edg

 

8. cccdg qollcdg cccoe cccod qollcodg cccoe crccttcg

 

9. daus crcco cccttccg oll coe

 

10. hos ccco ollcdg ollcdg qollcdg qollccdg das crcdcrcg

 

11. oecccoe qollccg dae crcg dccg hcrg hccg ollauw gllccg

 

12. qo auw gcrcs ollcdg ccccg crcdauw das

 

13. oe cccos qocllcdg ollcdg gllcdg daes

 

14. sous os cccdg dauw ollccdg

 

15. gcrcdaus crcge crcllg ollcdadg ollcos aucllcg

--------------------------------------------------------------------

Een schermbloemige met geveerde bladeren als Cicuta, Conium, Pimpinella en andere.

Zaden lijken wel op de potjes van Hyoscyamus niger.

1. Todaus ccccdg ollcdg ollccdg qolloe cccos as as ollccg dllas as aes

 

2. gllccos octtccg ollccos cccodg ollccg hccodg dauw cccodg hccdg

 

3. gllcco dauw crcdoe ollcdg ollcg hcodg ollcrcg saus ollcc coellcdg

 

4. daus cttccdg qollcdg ollcodg cccdas ollcd ae ocllccdg ocllccdg ollad

 

5. gllcos crccog os ccco

 

 

6. Tcrccodg qol crcdae cccclrg crclccoe os crccl ae auw olae croco ollas

 

7. oellccdarf crcs croe hccoe ccccttcg ollcoe ollae olla cccollas ollos asg

 

8. gllauw crcc hccccg gcccllccos cccos os crccttcg ollccco hcd scccg ollarf

 

9. gllccccoe cccocllg ollcos auw acttccdg ccllauw cccllcreg cllccg ollcas

 

10. das croas ae has occcos cccos auw o cttccg ollco hos ollcoe auw

 

11. sauw as cttccos orcdg ollccg qocas os auw cccorf [32]

 

Hyoscyamus uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

Het is een lipbloemige met tegenover gestelde bladeren als Mentha aquatica, Mentha arvensis of Mentha pulegium.

1. Tcrauw crgllcodg dau odg dauw ccollcrg ollg qolg

 

2. ollos ollcros cccos cttcg dae dcrodas qollcroe

 

3. qollccos cros cttcoe croe doe dccca dauw dauw

 

4. scros dcras gllcro dauw dauw croddae

 

5. qollccg qollccg dauw

 

 

6. Tcro hcccgcrcdg

 

7. olloe doe oe dauw

 

8. qo as dauw darf

 

9. dgllccos dafrg

 

10. dcros cttco dauw

 

11. cros crcttcoe v

 

12. ccodauw crlloe

 

13. ollcro soe dauw dauw cttcg

 

14. scccg qoll crcg dauw cttcg

 

15. qollcrg qolloe dous oe

 

16. ollcroe crcg cllg

 

17. crollcoe dccollg

 

18. douw  cro crg

 

19. doe dcroe das

 

Mentha aquatica uit G. Oeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Het lijkt meer op Consolida regalis, de bladvorm en bloembodem komen echter niet overeen. Dan akelei, Aquilegia vulgaris.

1.  Hcrc odauw croe hcccg qollau dauw oarf ocro tccodg

 

2. dauw odas crg dauw crcg hcro edg dauw hcos

 

3. cros dauw crcttcg dcro dauw dauw s crollcg ha

 

4. os crs ccos dos crauw qollcros crg dcco dauw

 

5. crollcrg dauw crg cros qollauw dauw dcroe dosdg

 

6. ollcrauw croe crae dcrcttcg

 

 

7. Hcro ctros ccc cccauw ollcrc cos dauw  ccctcg sodav

 

8.  ollcroe dauw dauw cttco dauw qollauw ollcrg d crauw

 

9. qollcrg ctcg slllcg crocttcg dauw cttrauw dauw

 

10. cro hcoe cros croe dauw ctcoe cttcoe da as

 

11. oe cro crg [33]

 

Akelei uit Gart der Gesundheit. Bloem behoorde blauw te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Silene fimbrata. De bloembodem lijkt op een Silene, maar die heeft gefranjerde bloembladen en zijn de bladeren lancetvormig. Ook de hoofden aan de wortels doen denken, eetbaar als pastinaken of goed voor de mensen zoals Rhaponticum helenifolium? Een duizendguldenkruid.

1. Hcr das crdas ccclccdg ctcodg gloedg qolocttcdg ollcccdg slccdg dauw

 

2. gllcccdg qollas coctg ollaedg qolloedg ollos oedas qollas ollas ollas dacf

 

3. dauw g cccllg qollcdg crcdg ccdae crccrdauw qollccg odg crcllcrdg glladg

 

4. hauw cccllcg os ge ouw sauw ollauw das crccdg crllccg lts auw s

 

5. taus os auw ollauw os hos auw ollae ollae crdae crcllae qollas olladg

 

6. gllccg ccodg hcccdgdg crcllas ollauw ollauw dauw ollae

 

7. das cros auw os auw crccllauw ollauw as ollcccg

 

 

Rhaponticum uit mille et une feuilles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Scabiosa columbaria, bloem kan er op lijken maar de bladvorm niet. Meer een schermbloemige, met knollen.

1. Has as dauw gdauw cttccg does ccclg os auw cc

 

2. hcrdg darf dg ollg ollae dauw crdg gllarf  ollarf crarf

 

3. das crcttcg dg dgllg cttcdg ollg dadg ollasdg hadg dg

 

4. hollas crdg dae qollas crd ollodg crccfg gllcdg dodge dauw

 

5. hcrdg ccodg ollauw crcttcg dos ase cttcg dgllg dg gllas crcllg dg

 

6. gccco das oeauw ollas crdg crdg oedg ollas ccdg

 

 

7. hcrdg crclcrdg ccctrcdg oellcdg dauw ollg cccoe asauw crdg crdg tasas

 

8. das as cccccg mcccfg ollccg ollae (s?)  ollcdg crg dauw dg dg das auw ollasg

 

9. sas os auw cros as ccllacs croe os crottcg as auw ollauw dae dg

 

10. ecro as os cccg sodauw oos ollcccfg ollaeg

 

11. has ae hccg osarf [34]

-----------------------------------------------------------------------

 

Het lijkt meer op Helleborus foetidus.

1. Tcr oclccg ceas ge glodg ollcdodg crod oeoedg das  gllcg

 

2. gllas cccodg oeadg octtccdg ollcdg ccdauw oellcg hccg hg

 

3. qollcdg ccgllg crdaeg das crd ollcdg qolloe ollcdg dodg odg hccrf

 

4. gllccdg dauw cccg auw ccg crcttcg

 

5. qollccdg cccdg cccdg oe allcs as oellcccdg ollcdg darf ccccttcg

 

6. ollcoe crcllcg crcllcg oes cccsg glccde crcdg ollcg ollauw

 

7. qollcdg dae crdg oe crg gllcrdg dauw crcllg las aus ausdg

 

8. crollcrg qollg oell crcttg gllcdg qollcrdg sas oe darf

 

9. gllrcdg qod as crctt acttcg gsaus aus ccodauw hacf

 

10. as dcccg hodaeg ollauw dasdg

 

 

11. hcrceo ae crcttcg oeg ollcrdg crclae as

 

12. qollccg cc haedauw crccllg  cttcdaeg ollcrcdg crllg sauw

 

13. cras auw ollos as hoe qollas crcttcg crdae hcd qollas as dauw darf

 

14. gllco eos ocrrcg oeg ollaeg hccrdg qollccdg ccos as auw daeg

 

15. os as gllas oe ae ollg ccodg qolloe crcdg crcttccdg crcllg das arf

 

16. saus cccllas crcllg crcll croe crcdg qollcdg gll cccoe crcttcg

 

Uit L. Watson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Het zijn ronde blaadjes zoals in Lysimachia nummularia, waar de bloem niet mee overeen komt, of Calystegia soldanella.

1.  Hccrdg crdg crcl  crg crdg qolcrdg crdgdg ccdaecrdg glcrdg crcllcdg slauw

 

2. hoe qollcrg dgcccdg olccg crcttcdg crdauw cttcg coccs gllas auw oe darf

 

3. gllae ccoe crdae os crdg cras os oe hcdauw crcttcg ollcrdg crcttcg das arf

 

4. hcrdauw crcllae crcdg qollcdas crdauw oe das qoedas cccdg dauw ollarf

 

5. eccaus oc aus cccdg ccccrcg dgllcg haus cccdg qollas crcllceg ccgellg

 

 

6. Tcrc das ccccas qollcrdg qollccc cccoe glcr dauw cccdg es as crcdauw

 

7. oe crdauw crcdg cccg hccdg crg hccdg dg qollcdg ollcg sauw cclauw ollauw

 

8.  gcccos ollas as ccodauw cccllg oe crdauw os oe das crdas olladg

 

9.  ecccodg ctcg qollccg hccdg hccdg crcdg qollcdg crdg hae ccs oe dauw

 

10. dauw ccdg hcdg hcrdg olccdg ccccttcg crdg hauw cccas os allcdg ollaus

 

11. gcros odg sauw ollcg ollae crcdg [35]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Colchicum autumnale voldoet ook niet want die bloeit zonder blad. Asterachtige.

 

1. croo scroeg crg crollg cras dg

 

2. qollccauw ccollauw qo hcrg dauw

 

3. sccauw cttccg qollcccg hauw cttcosg

 

4. qollcrg ccclccg cttcoe cccccg dauw dauwe

 

5. ollccos cro hccccg sccccg dauw dauw os

 

6. scrauw cras ccav dauw

 

7. cco sauw hcros crollg

 

8. qollccg hg hauw dauw

 

 

9. Tauw cccas auw cccas ccos crauw

 

10. o auw crauw cttcg s cre s cro crg dauw

 

11. cror cauw croe cttrauw ecrauw eccae dae daus aedg v

 

12. oe os ccg crauw ccg hauw hcccg hoe dg cccll crauw

 

13. qollouw crauw qollcrauw eccg eodaeg ollccg hauw

 

14. cttcoe ccoe auw qollcrg ollcros dauw ccoe qollauw

 

15. occoc c cruw dauw gllauw

-------------------------------------------------------------------------

Het kan ook naar de bessen, min of meer handvormige bladeren en klimmende takken gewoon Vitis vinifera zijn.

1. Tas cros crocttcg soauw as

 

2. qollccg ollcrcg hcros gllg

 

3. dcros crollg crgllg dauw

 

4. gllcrg qollcrg dcrg cttcg

 

5. dcrollcrg crocttcg crcttcos

 

6. croe hcrccg crlcrccaw crcttrauw

 

7. hcro hcros croe crg co hoe dauw

 

8. oauw hcros cro crollcrg dccoed

 

9. qollcrauw cro hcroe crouw

 

10. ollccccg cros as crosg

 

11. qollccccauw ccodauw

 

12. dcrauw dauw douw daes

 

13. oe cras od as crccas

 

14. hcccauw crg has dauw

 

15. glloe cccoe ollcrg hcc

 

16. gdauw ollccg dauw

 

17. dauw dauw cclaeg croeg

 

18. dauw qollcccd cco hccg s

 

19. ccco hcg gllco croe dauw

 

20. sodauw crg dcrg cttcg dav

 

21. douw cros cros [36]

 

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------

Geranium, dat naar de handvormige bladeren, dan Geranium robertianum naar de knol. Maar ik mis wel de typische naalden.

 

1. Tcr alldav qos auw ccctcae sauw ctcos crauw cttcg daus

 

2. o sae cros gllauw qollauw qo oedg crllg croe dg hos

 

3. qollcrg hcrg dauw clauw doe sauw

 

 

4. Todauw ctcg qoglcroe sorf cg cg crg dcrg tccorf das

 

5. dauw qos croe cttcoeg sas ccg sg crg hasauw

 

6. ollauw cttcos gllauw s dauw av dav

 

7. qolloe cttcoe olloedg ollcrg gllocosg soed

 

8. gllccos cttcoe crauw gd

 

9. gllodaeg dauw ollaso

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

 Alchemilla vulgaris of een bergvorm. Beter Sanicula europaea naar de bloemvorm.

1. Tcras osg qo tosorf croauw hcrcg crcttccg ollauw ctras dauw

 

2. qollos ccoe dauw ollauw qollos gllas occoc crcllg cttcos dorf

 

3. dcrg hcrg gllos s ollauw qolcros ollas ollcrauw s

 

4. qollcros gllg hg dg dauw cttcos

 

 

5. Hccos cttrauw dauw ctrcras

 

6. dauw cttcos dauw dae dgs

 

7. qollg hcoe ollcros os cca crav

 

8. gllcrg gllcrg doe gllgdg gllg

 

9. ollauw gllcroe qod crosg

 

10. gllccollcrg dauw daue d

 

11. ollg crcttcg gllosgd

 

12. glloe hcrg ollg crdg

 

13. ollg crc cttcoe ollg

 

14. sauw crllauw [37]

 

Sanicula uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Chenopodium blite, Amaranthus blitum, zou kunnen naar de bladeren, maar de bloempjes staan niet in trossen.

1. Hoctroe crauw qollos olcros ollg crosg dauw ollod oas

 

2. gllouw cttcos ollauw qollcrg gllodg qollauw cro gllauw

 

3. qo crg qollauw cttcoedg cttcos ollg dg

 

 

4. Tcr ollccg dauw ctcoe das croe dauw

 

5. gllg qollcrg qollcras crlloe olloeg

 

6. cros croe qollcrg qollorf odg

 

7. cos crcg hos qollos dauw

 

 

8. Houw cros odg qollauw crosg ollae cros cccos das

 

9. gllccodg qollcrg gllauw crg qollos dg ollcro eoe dauw

 

10. qollo ollcro cras dccos crg crg dauw gcrcg hoe daus

 

11. ollcros dauw cttcg dauw dauw

--------------------------------------------------------

 

Naar de grote bladeren met sterke nerven en de wortel lijkt dit veel op de mandraak, Mandragora officinalis en beter nog naar het vrouwtje met meer rode bloemen, Mandragora autumnalis. Alleen de lange stengels laten me twijfelen want de plant vormt een rozet.

1. Hccodg qocttcg qolloedg croldauw soe

 

2. das croe cttcos osc co cros dauw

 

3. qollccov crg ccov dauw dg

 

4. dcros dgllosg dccos dauw

 

5. dccos qolloe gllccov dauw

 

6. gollos gllccos sauw ollg

 

7. qollcros dauw

 

 

8. qollos crouw cccllccg dauw

 

9. dos cros cro dauw dauw

 

10. sauw crcg ollouw crcg horf

 

11. qollouw cros os cttcoe dauw

 

12. cros croeg cccauw do hodg

 

13. sollauw

 

14. hodauw ctrauw cttrosodg

 

15. sauw cccollg dauw dauw

 

16. qollos dauw crollauw

 

17. sollcros qollouw gllccoes

 

18. ogllccg dauw dauw odg

 

19. dauw gllauw qolloe dauw

 

20. gcco cttacg glloe dauw  s

 

21. oc ccttco do dauw cttcoes

 

22. qolloe gllouw crocttccg

 

23. gllo croe dauw [38]

Uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

De vruchtdozen en tekens op de bladeren zou ook kunnen slaan op Ruscus hypoglossum die een tongetje op het blad vormt.

1. Hoe os cro cttcg ollg crouw ollcroe oeg ollg

 

2. ollcccg ccodgc gllouw ollauw ollauw cttcas

 

3. qollos ollauw ollauw qo hcroe crollo hos

 

4. gcroll cccg crcttc ccg crla sodauw dauw sg

 

5. ollos cccg hauw cros cttco dauw cttcoe dg

 

6. gcro cro hos dauw ollog croccoc dauw

 

 

 

 

 

 

uit Fuchs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Het blad lijkt op een Rumex soort, maar de blauwe bloem wijst op een Asteracea als Cichorium.

1. oll crol croe ccolloe ollcoe ollccg s cros dauw d

 

2. crouw crcg hcg cro ouw s croe edg ollcauw ollorf

 

3. qollccg hcos dauw ollcg hccg dauw daus dauw s

 

4. ollccg dauw qollccg crollcg hodg ollg auw d

 

5. qollg dauw ccoe ollccoe dodg cccod ccodg

 

6. cro hcccg hcg hcg dauw dauw  dauw dauw

 

7. dauw qoe crg dauw cos dauw dauw dae dg

 

8. dauw cras crccoe crollauw [39]

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

Naar de wortelstok zou het Calla palustris kunnen zijn (bloeit geel/wit) of andere eenzaadlobbige naar de bladvorm als Ruscus.

 

1. Hcdo cccrd ctccolg crdauw cccg tccgdg os auw cccctauw olg cccg hoeg dg

 

2. oe crcg crcllg qollcdg crcllcccg qoeauw crccttccg ccdg daus crcttccg doed

 

3. qolloe crdg crcllauw crccttcg das cccd qollccdas cccdg das os ccccg dg cttcg

 

4. hoccdg ccdg oe auw crdg crcttc dcrg croe os osdg ccccc aeg ollae cccdg

 

5. dcrdg crdg gllauw

 

6. tcr dauw ccc darf qollcrcdg crcdg hccdg dgdg olcccllauw cro cttccg crdaeo sg

 

7. dcr das cccdg ccoeae qollcdas crdg cccttcdg das as ae gdg cccs sauw

 

8. ecrcdg crcdg qollauw crllccg tcr cdg ollasrf crctcrg sauw cccttcg daus odg

 

9. hcccdg ccoe odae qollauw crdauw

 

10 trc das cccdg as aus ollauw gllcoec crcdg qocttcdg eauw crcgllg

 

11. dccdg as auw g gllcv crdg gllae oellauw qolloe das cccoe das auw

 

12.  haecc douw cccttcg sauw oeos cres auw ollg crcs auw dae

 

13.  gllos crdas cccg qollauw cros has ccco ellcdg ollcdg hcdg sauw

 

14.  dauw crcttcg crclle oe dauw cccdg gllccg dauw ollae ccdarf qollaus

 

15. qoellauw oe cccoe dauw das oe ded ns ados auw olcccc tas

 

16. ollcoe croellae qolloe das glldg

-----------------------------------------------------------------------

 

Naar de witte vlekken op het blad zou het hier om Silybum marianum kunnen handelen.  Of weer een Asterae.

1. Tdaus ccdg tcgllauw os aus crcg hauw olccg has os auw doe hg ocrdg

 

2. cos crg has croe qollg hcrdg oellg das crdg gllas oellc dauw odg dg

 

3. dauw cros ollauw ollau tccodg sauw os auw qollauw gllo dauw ollorf

 

4. gollccg ccodg cccos auw ollodg crodae gllcdg qollcdg dae o  dauw crllg

 

5. gllcdg hos os crcllg hauw ollas os auw ollauw cttcoe oe hos ollos olcrg

 

6. ellcdg ollcccg ccos qog hadg cco cttc otcrg os aeg ccodg [40]

 

 

9. Tasdg crcdg qollas crccdg os aeg oe auw ollas as

 

10. ollas auw oe hauw oellg das aedg crcll crcll qollcrg das auv

 

11. has auw dae as auw cccos og darf ccodg ollae ccdg hcrg os

 

12. das as gllas os gllg crdg tcros qollauw as crccdg oe crtf

 

13. sas oe crcdg crcllas qollas cre gllccdg cccttcg dae os dg

 

14. hauw glauw ollae crd ollas arf ollas crc dae octtcg

 

15.  dauw octtccdg ollcdg ollcdg ecrdg ollauw dauw g

 

16. has auw allauw croeodg

Silybum uit E. Blackwell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Blauwe bloemen als een Asteracea zoals Cichorium intybus, maar de bladeren en wortel komen niet goed overeen.

1. Tcccg hco das aedgdg qollg ollae crdg oellcdg olcrcc as os dauw

 

2. qollas ollas ollcdg das gllcccg hauw ollas cccdg ollas as aeos

 

3. crg qolloe crdg crcttcd ollos aus ollg olloe crg qollas olladg

 

4. os auw cccllodg das qolloe ollauw ollas ollg olloedg oe

 

5. e ollas qollas ollas olloe oe crcdg qollcr das as os dacf

 

6. hos os as crollllos oadg oe cccdg qollas crdg has osauw

 

7. gauw crcllauw ollg grcccg

 

8. hccco hccccg das auf hccco ctcdg os auw crclae dauw dg

 

9. hauw oe oe auw os dauw ollauw ollauw ollauw das arf

 

10. sauw oe cccccg crdg gcrcg has as ollg gllcdg ollaus odg

 

11. hoas gllauw osg dae gceccg has as ollg gllcdg ollaus odg

----------------------------------------------------------

 

Het lijkt meer een grote bloemvorm zoals bij kardoen, Cynara scolymus waarmee ook de bladeren wat overeen komen.

1. Tcrc dauw crclauw oe dg

 

2. hodas qollauw oe as adg

 

3. saus auw ollauw olladg

 

4. ha sauw ollauw crcttcg

 

5. soe auw ollas oeg crcttcg

 

6. qocc dauw oe cccdg dauw

 

7. ccodg qolloe cccdg sas

 

8. ccodauw crllae gllcdg ollae

 

9. hccg tccodg tcrdg hos oe

 

10. hcrllauw hcrcdg qollauw os auw

 

11. scccdg qolloe crcdg daeas acttcg

 

11. gcrccllrcg dauw ollauw

 

 

12. Hoccc crcdg hcdg oelcccdg qollcdg dauw crclauw

 

13. sauw oe crcg hcrcdg ollas qollcrdg dg qollccc dg ccdg

 

14. qollcccg godg os auw ollauw o cttcg sccod tansg

 

15. ccoe hcdg eas as ollas qollg hcdg s gllccg qollauf

 

16. hocrcg qollccdg qollauw ollcos qollas ollccs as allg

 

17. sauw ollauw crcttcg ollae ollauw as oe qollcg ollasg

 

18. tcccdg crcllas olaus asodg [41]

 

uit pinterest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Het lijkt wel wat op fijn blad zoals bij Anethum graveolens met bloemen in een dichte scherm zoals bij Foeniculum vulgare. Vage bladzijde.

1. Tccrg hcdaeccg ollcd cclcccg clccgd glccd qollcccdg gllcllccdg

 

2. gllcco oedccg gllcdg hcccdg dg dos gdccollg gollccd crlg qollcdg dg

 

3. qoll cg gcllcdg gccdg hcrdg qolldg qcllcdg crclcccg crcllg dasg

 

4. crdccg gllccccllg glcccdg sccg hcdg ccccco ccccs ollcrg olas darf

 

5. qollccg sae gllccdg hcrdg dcrcdg hccdg dcccdg deauw

 

 

6. gllcdcg loccdg qollccg crcllcdg gllcg crllcod  glcccdlg cccd cccdg

 

7. lar ccdg hccco glccdg qollcodg gllcdg ccllcdg qollcdg cccdg qollcdg

 

8. daus ccdg cccttcc qollcc eccdg gllcdg ccllcdg qollcdg cccdg qollcdg

 

9. qollccdg ollcdg ccc cllcdg cccdg qollccs qollge cccllcdg ccdos od

 

10. scrall  crcdg qcllccdg dccdaedg cccttccodg ccclloe dauw ccco ne ollcdg

 

11. gllcod gllccdg crcllccdg crcllcd gllcdg qollccdg gcllcdg qollcdg [42]

 

Foeniculum uit European medicines agency.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Vooral die knollen zijn opvallend als bij Scrophularia nodosa, hoewel het blad niet overeen komt.

Dan beter Filipendula vulgaris.

1. hccro ae

 

2. tcccodg qolcrccl olcrdg clccllcrdg glcccdg ccclcrclg crdcrdg qolloe das

 

3. dcrcdg hccccg sauw crcllcg ollcdg ollaeg dauw ollcdg gllccodg crog hcog darf

 

4. qollcsdg ollcg qollcodg oeccoe sllcdg ellccodg qollccdg ollccg qolloe cccoes

 

5. gcccos oecccg dauw os cccoeauw ollccdg qollcoe ollco das osauw

 

6. hodauw oe cros gllccdg ollae aed ollcoe qolloe os ollcodg

 

7. gllccg ollcg gllccee ottcdg crdae gllco auw ollcodg oeg

 

8. dauw oellcco e hoe crcdg ollccg

 

 

Uit wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

Het grote blad lijkt wel wat op Tussilago farfara.

Is de onderste niet gewoon een klaver soort, Trifolium, Bituminaria bituminosa of minder een Oxalis?

1. ccco olauw cttrarr crg ollcrccg tcrcas

 

2. soe hauw cras crcllg ollcrauw dausg

 

3. hoccg crllcras crollas crauw dae

 

4. cros crcllas crollaus das cttcauw

 

5. qollas crocttcg crollos crg hasg

 

6. dosauw cras

 

 

7. Tcro crg hcrauw crollauw crarf crav

 

8. gcroe ccccc cttcoe cros croe cllg cras g

 

9. qollccrs ollcroe cttco hcrodav crllcrosg

 

10. crollg doe hccco cttcos olloe cttcoe croe croe dauw

 

11. qollos cro ccodg dauw croe cttcccg das crg daudg

 

12. dcrccg croe croe crollauw crocllg dcttg dauw dae

 

 13. qolos croe croll croe croe dauw dauw s crcarf cccarf

 

14.  cco hcrcg crollg crdauw ccodauw dauw dadg

 

15.  tccodg ollcccg dodauw

 

Onderste blad.

1. Tgdauw cccos crauw hcr oe crg croeg

 

2. crolloe croe crcllg dauw crollcrg crllauw

 

3. qodg cttco crg ollauw crg hcrcc cro sauw

 

4. ollcrollg dauw croll cro cttccg cttcg cos

 

5. croe croe crollg olloe cro croe croe crae

 

6. croe croe ccoe ccoe ollauw cos odav

 

7. hcrauw cros cttcauw cros os crauw

 

8. ollcroe croe hoe cccccc [43]

------------------------------------------------------------------------

Bloem lijkt treffend op Centaurea solstitialis, het blad niet. Naar de stekels als voetangels zou het ook Trapa natans kunnen zijn waar de bladeren om de stengel staan.

 

1. Tcro ctto crccg qo cro hauw croe s croe cros dauw

 

2. dcrcg hcrcg gllcrcg crllcrg clcg dav dauw olloe dauw

 

3. cro crollo dg crolloe ollg croe croe de crcttcg ollog

 

4. qollccg crllcrg sas dg odaue gllcrg olloe dg

 

5. crollccos crcg crcllav sasg olloe crcllauw

 

6. ol collcas ccco hccas sg sauw cttras darf

 

7. croll cccollcg hcccg d crdll ccccrg

 

8. sodae dauw

 

 

9. Tocccos cro cros crcllcrcg qollod cro ctcc os crg

 

10. sccos ollcrcg cro ccoe oe os cccauw cllccg hccccc d

 

11. qo auw qollccg hcroe cccae ollcoe d crcg hcauw d

 

12. croll crccg ccoe oe crauw ollccauw crllcrg hauw g

 

13. cco crccg hcos crccg crccttccg dauw crollccg dauw

 

14. qollccg crg hccg cttcg cttcccc croeg sas as auw ae ollos odccg

 

15. cro hcg croe ollcg

Trapa natans uit O. Thome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Een Ajuga soort als Ajuga genevensis, Ajuga pyramidalis of Ajuga reptans.

1. Has odauw gllcdg ccodg olccllas ccctccdg glas ccoe toeos auw clccg das

 

2. gllcodg allcoe gllcdg as cccllg das auw ollae dg das ae ollcrdg dauw dauw s

 

3. gllg gllg ollg ccc odg ccg oeos gllccdg hauw crllg qollgdg das auw gllarf

 

4. das as gllcg hcdg has as as ccc hae ccdg ccoe hg qolloeg cccdg ollg olladg

 

5. gllos cccdg ccctto dg qollodg qollas ollcdg das ccccllccg dadg ollauw gllarf

 

6. hcccdg cccdg daeg cccodg ccoe hcc tlcrg

 

7. tccccg ollcg hcrdg olcc dg hc das ollcdg ccdg ccoctccg dgllg dg tcrdg hcdg darf

 

8. gllcrcdg cccdg cccodg ccg qouw cccccllg cccdg dauw crg glloe os allauw oed

 

9. dcccdg qollcdg dos crccg odauw

 

 

10. Tcr das cccd odg qollcdg glcrdg qocttcrdg olccdg dauw qollcdg dgdgdg qollas

 

11. gllcccdg hg croe hoedg ccodg ollccdg ccdg olloeoe crd oellg glloe ollas g cccllg dg

 

12.  dos ccoe qolloe crcdg qollcdg qollccdg qollcdg ollccdg ollcdg crcdg ollg gllg dg dauw

 

13.  hcrcd qocrccttccg od ccdg qcollccg qollcdg dauw ccodedg cro croe crcttcg gllcdg dg

 

14.  gllcodg ccccttcg ccollccg odauw crcttcccg crollo dauw [44]

 

Uit J. Kops.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

De rechtste zou Dipsacus fullonum kunnen zijn want het lijkt dat de bladeren de stengel omvatten met kaardenbolachtige hoofdjes.

De linkse is een andere en naar de wortel zou het Bistorta officinalis kunnen zijn, niet naar de bloem en blad.

1. Tdcasg daellco crg daeg crccll os as ode ellco sas auw ollcdg oloedg

 

2. crcdg octtcg ollcdg crcdg das cccsttcg ollcodg ollg ollaedg hcrdg ollas

 

3. hodg hccsg qoll crocttcg crillg ollg ccdg ollcdg gllauw cccg odg dasg

 

4. dcrcg gllccdg ccccs auw crg qocttcc dg cccg qollas cccttcg olla  gd

 

5. qollcccdg os ae odg ollcdoe crcttcdg ccllcg

 

6. hoe hccdg ollcdg qollcdoe cccdg ollcdae cccdg tcr doe ollcg daeo sauw

 

7. gllcrcdg gllcodg og hccdg cccdg hcdg cccttcg ollarf oll gllauw ollas

 

8. cccll cccodccd occcdg ollcodg crcdg ccodg dauw crccodg gllas crct

 

9. glccdg oe os auw octtcg

 

 

10. Has cras as ae das ccdg dae das ccclg gllccdg s glcrcg tcrcdg glos

 

11. gccccg os aus glccg cccodg as ccco qodg cccttcg crdg crollg ccccttcg

 

12. gcrcc hcdg das cccg qollcrg ollauw cccdg cttccg ollcoe os auw odauw

 

13. dcccdg hcdg cttccdg cccllccccg dg hcodg ollcdg cccclladg ollccsas arf arf

 

14. dgllcc dauw cccdg ollccdg ccc dae oellcg crcllg ccoge cccdg ollcos orf

 

15. ollcod qoellccg hasdg ccg das odg qollccg hoe dasg hacos

 

16. oe cccc auw oeo auw ollcos qollg cccg

 

Dipsacus uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

Lijnvormige bladeren, Asphodelus of een Iris? Naar de wortels zou het meer een waterplant zijn en is dan een Iris.

 

1. Hcro dlg os actcg hous glcroeg crg olloe odauw

 

2. gdcr dgcccs gllg ollg ollcrcg qgllcccg dcrg dg

 

3. oaus cttollccg hcrolloe ollae dauw ollo hag gllae

 

4. g cros gllcccg gllccg ccodg darf

 

 

5. hog crg cro qollccg cros crccllg crccg gllcg dauw

 

6. dcros gllcroe crg o pcrcctlccg qollcrg ollcrg das

 

7. qollcc ogd croe qollcrg dgllg crorf

 

 

8. Tcrg olcccg qolccg olcccg socrg ccoe os gllccg

 

9. ollcroe oe dcccttcg qollg qollcrg qollcrg qollgd

 

10. qollcros ollcrg qollo glloe crollg crollg ccoe dadg

 

11. gllcro qocttcg ollccodg [45]

---------------------------------------------------------------------------------

Geveerde bladeren, stevige wortel, Sambucus ebulus? Alleen de bloemen laten me twijfelen.

1. Hcro qollcrg cttcoe d cros olloe croe hoe qollcroe olloedg

 

2. goe hoe cccoe qollcrauw daeg ollcroe dauw croe qollos as

 

3. hoe ollcros cccttcg olloe dauw cttcg cttcg

 

4. gollae od crauw cros cros odg ccllg cco gllccg olccod olg

 

5. oauw croe cttcg ctrauw gllccos ollcrg qollg gllcccos cttcauw

 

6. hoe daus gllauw doe g hcrauw ollg hccg ollcroe gllauw dg

 

7. ollo hcrauw cttcoe dg cccoe oeoeg

 

 

8. Hccco dg cttcauw odauw croe cccg cttg glloda oe

 

9. dcros cttcccc eoe hcccc cttcg crcttcg eo

 

10. ecro qollcrg hcrg ctrauw cttcae hae

 

11. ollae croe croe crollg ollauw cttcg ollae

 

12. gcrcg hcoe crauw crcttcg cttco cttcoe

 

13. ecros cras dause

-------------------------------------------------------

Bladeren als zuring soorten met zulke wortels en zo het lijkt ook de bloeiwijze, een Rumex soort.

1. Tgllg dae cracttcg ollg crcg qol cras olcrae glccas olcras

tegelijk daar

2. cros cttcg qollg qolloe qollauw croe croe gllauw das orf

 

3. qo crcttcg hcroe dauw qoauw cttcg ccauw glccg cttcorf

 

4. darg hauw gllcoe gllcoe ccarf

 

5. hoe cro tcros hcrcg hg ol craedg ollccg qollcrg doe dauw

 

6. ollcras ollcras dauw gllccodg hcroeoe ollas dae dasg

 

7. ecras qos g has das

 

8. hcroe cttcg qodauw cttcg dauw cttccg ollg dae dauw dg

 

9. dos os crauw dauw glloeodg gllauw qollcroe hoe dg

 

10. ollauw ccas gllg ollg haus dae dg daeos cccoe dae

 

11. e ollauw ollcro eae dav dae dauw  [46]

----------------------------------------------------------------------------

 

Lijnvormige bladeren en blauwe bloemen aan een smal plantje als Polygala. Maar de bladeren zijn getand en de wortel is te dik.

Zou het dan een salie soort als Salvia officinalis of Salvia pratensis kunnen zijn?

 

1. Hoc arg cctto hoe crcg tcroe odg cros gllcrg dod olcrauw oeaedg

 

2. olloe cros dauw cttcg ollcroe ccodg olloeos dg ollcroe s

 

3. qollcrg eos crcae qolloe qolloe crg hg cttro d gllas gd

 

4. ollcrg qocttcg dauw dae daus crg

 

5. qolloe crouw ollcras das ollg crollo doe lg oll gllarf

 

6. s sauw ctcos qollcg hod gllcrdg dg dg crcgd

 

7. hc hcro hcroe dcrg ollg oe gllcrorf

 

8. gllcccos odae cro dg tcrorf ollos oauw

 

9. gcros cttcg croe qollorf cg sa gllcrorf

 

10. dcros ollcrg ollg hcroe oe gllccosdg

 

11. os cros gllcrg dauw dcroe dg

--------------------------------------------------------------------

 

Een wortelstok met rondachtige gepunte bladeren wijst op een Polygonatum soort. Alleen staan de bloemen aan de bladeren en zijn anders van vorm dan hier afgebeeld.

1. Tcccoctog qollcdg ccclg dg ccctcrc glcrcllg os auw cccc qollcoe dauw cccc dg daeg

 

2. sodauw ccccoeg qoos ccco hcoeg crcttcg dauw ccdlccccll cccdg yos auw cccttcg

 

3. dauw cros g hae cccttcg dauw ccc dae cccdg qolloe sauw cccc gllas dauw

 

4. hcrc das croe haedg crcttcg qolloedg crcllae cccttcg cccllg cccllg dae octtoecg

 

5. ollccdg cccllccg gllcg cccdg ccdg ccllg qollcccod gllcdg gllcg crcas

 

 

6. hcdg dgllcdg cccc hccdg glcccdg crdg eos crccdg odg sauw olcrcdg dgllcdg ccdarf

 

7.  yoe croe qollauw gllccdg qollccdg sas crdg cllcg ollcdg crcdg qollas occttcg  rf

 

8.  dc ccoe ccg crcttcg cco crdg rcllg ccodg cttcdg s cccoc crcg

 

9. hccdg crdg tccccdg dg tcrdg ccoe hccc gllaeg tcrdg dg has ae crllg gllg das darf

 

10. hccccg ccg crlae crd qolldg crdg oeoedg oeaus cccoe

 

 

11. Tcr daus crd crcd dauw ccdg octccdg qolccdg edg cccas oldas ccdg sagt crcdg

 

12. hccrg dauw cccocttcg crollg sauw cccd cccg has cccccttcg crdg crcttcavf

 

13.  as allauw ccoe ollccg ccoe das oes sauw g

 

14.  ollcrcae has croe hccg qollas cccoe ollae darf crdagd qollarf

 

15. qollas ccoe hae oe hcodg [47]

---------------------------------------------------------

 

Tanacetum parthenium is mogelijk. Het is wel een Asteracea. Bladeren zijn echter niet zo diep ingesneden. Het lijkt wel op een soort strobloem als Anaphalis margaritaceae of Helichrysum arenarium hoewel die lijnvormige bladeren hebben.

1. Tcdg ecccd gldg cccdg olcccdg gllcdg oclc coe glcrcg hoe crg ollas gllccdg dauw

 

2. gllauw auw ollccdg ollaeg dauw qollcdg ollas as  oedg ollcdg sauf ollcg hodg dauw

 

3. gllcccg hcodg ccocttcdg crollae ollae crdg ccdg qollas ollg qollg crdg cccdg dauf

 

4. gdauw ccttcg ccdae oeas cccttcdg crdodg has ccadg hcdg dauw gllauw cccttcrlg

 

5. sodauw crcdg qollcdg ccdg ollcdg dgllaeg dauw cccdg ollccdg sas aus cttcg

 

6. has aus ccas cccdg oeauw qollcdg ccccdg qolloedg qolllcdg daus cro dg cttccg rf

 

7. dcccdg ccccllg darf cccd ecccdg cccdg ollccdcrcg qollccdg crcllcdas os aullg

 

8. gllccdg cccdg crcttccdg crllccdg daudg

 

9. cccocoe os cccg ollauw daudg ollg odg

 

10. hoecrccg ollcdg crocttccod ollg dadg

 

11. daus geg crdarf cccttcg crdadg

 

12. gllas cccdg

-----------------------------------------------------------

 

Alleen handvormig blad aan een lange wat windende stengel, het lijkt wel op een klimop, Hedera helix.

1. Hcraus oeg cccauw croe dauw crdg

 

2. crollcroe croe croedg daus ccodauw

 

3. dos croe crg crauw cttccg croe dauw ollauw

 

4. qollccco cttccg crollauw ccoe dauw hcrdae

 

5. dauw oe crcg crolloedg

 

 

6. Toes crcg so croe croe auw croe croe crdg croeoe

 

7. ccrccg hcros cttcauw croe croe croe cros cttccg

 

8. cro hccg crg hcrod crog cro crllcrg t cras cttcadg

 

9. qollo hos crauw ollae ccoe dauw hcro hcros sg

 

10. crg ollcro hccg hos cccg ollcrg hcroe dauw dadg

 

11. dcro ctcg dauw dauwg [48]

--------------------------------------------------------------------------------

 

Weegbree-achtige en lijnvormige bladeren met grote bloemen, geen Alisma naar de bloemvorm die wat op een Asteracea lijkt.

 

1. Tcccoll cccos croe cro crolcrg sae sasg

 

2. dcrccg ccg ctcg ollcrcg daudg crosg daug

 

3. croe cras ollcoe dos ollcroe crllcrg dauw

 

4. qolloe crccg hoe cro hcccrg qollg cttcg

 

5. dcroeg ccccc cros odg crg sg sasg

 

6. ccodg cccos sauw do ccod croe

 

 

7. Tcro dauw daus dcttcg

 

8. dauw cccollas crodaeg sae

 

9. qollccccg crcllg croe croe dauw

 

10. ccollcro ellorcg ollcro hcrg dg croe ccodg das

Helleborus krijg

11. ollccg cco ccdg crg hcg ccgllg dcrg dauw ccg

 

12. crg cro hcccg crg crg cccllg cro crg dauw

 

13. dccg dauw crdecllg crauw dcccg ollae d

 

14. croe cllcrcg

-----------------------------------------------------------------------------

Naar de zaadbollen en klis of klit,  Arctium, beter Xanthium strumarium?

1. Tcr dauw glccdg olcccg cttcg dae ccco dauw cccollcoe gllccodg oe auw olaedg

 

2. dauw glccoe cccodg hccro dcrcg qollcdg ccllauw ollccdg hcdauw ollauw cttcg

 

3. cccodg ccc hco hccg ollco dauw odg qollco e hcdg doe o dae qollas olcccllg edg

 

4. hoellcoe dauw ollauw gllccdg cccll gllcdg qolldg hcrdg cccllcdg cttcccllg s

 

5. glccg hcoe ollcodg cccocttcg oe crccg qocllauw octtccg croe has auw cttcas od

 

6. gecccg elccdg gllcrcdg qollcdg eollae qolloe ollae crcd ollcg gllccg dasdg

 

7. hocttcg qollcoe gllccdg eoellcoe olloecccc ae as gllccodarf ollcdg ollarf

 

8. ollcrdauw croe ollcoe ollcoe g gllccg dadgf ds

 

9. gllccccd as oellcg ollcoarf [49]

 

Xanthium uit Gart der Gesundheit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<